NKI 48 ( -0.75 -1.54% )

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ NKI “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
สุพจน์ หวั่งหลีหวั่งหลีคู่สมรสหุ้นสามัญ23-03-201212-10-20111140.00รับโอน
CHAN SOO LEESOOผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-03-201216-03-2012206,1160.00รับโอน
นิพล ตั้งจีรวงษ์ตั้งจีรวงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ09-08-201207-08-20121,00054.50ขาย
นิพล ตั้งจีรวงษ์ตั้งจีรวงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ09-08-201207-08-20122,00055.50ขาย
นิพล ตั้งจีรวงษ์ตั้งจีรวงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ21-08-201216-08-20121,00058.00ขาย
นิพล ตั้งจีรวงษ์ตั้งจีรวงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ14-09-201211-09-20122,00061.00ขาย
นิพล ตั้งจีรวงษ์ตั้งจีรวงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ14-09-201212-09-20122,00061.00ขาย
นิพล ตั้งจีรวงษ์ตั้งจีรวงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ14-09-201213-09-20123,00061.00ขาย
นิพล ตั้งจีรวงษ์ตั้งจีรวงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ18-09-201214-09-20124,00061.00ขาย
ทำนุ หวั่งหลีหวั่งหลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-10-201227-09-201240,7740.00รับโอน
นิพล ตั้งจีรวงษ์ตั้งจีรวงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ01-02-201330-01-20131,00061.00ขาย
นิพล ตั้งจีรวงษ์ตั้งจีรวงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ06-02-201304-02-20131,00061.00ขาย
นิพล ตั้งจีรวงษ์ตั้งจีรวงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ06-02-201305-02-20132,00061.50ขาย
นิพล ตั้งจีรวงษ์ตั้งจีรวงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ11-02-201307-02-20132,00061.00ขาย
สุจินต์ หวั่งหลีหวั่งหลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-05-201307-05-20135,00058.86ซื้อ
สุจินต์ หวั่งหลีหวั่งหลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-05-201308-05-20136,30058.81ซื้อ
นิพล ตั้งจีรวงษ์ตั้งจีรวงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ16-05-201314-05-201350085.00ขาย
นิพล ตั้งจีรวงษ์ตั้งจีรวงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ16-05-201314-05-201350085.00ขาย
สุจินต์ หวั่งหลีหวั่งหลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-05-201314-05-20135,00089.00ขาย
นิพล ตั้งจีรวงษ์ตั้งจีรวงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ16-05-201316-05-20131,00089.00ขาย
นิพล ตั้งจีรวงษ์ตั้งจีรวงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ16-05-201316-05-201370093.00ขาย
นิพล ตั้งจีรวงษ์ตั้งจีรวงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ20-05-201316-05-20131,00085.00ซื้อ
นิพล ตั้งจีรวงษ์ตั้งจีรวงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ23-05-201320-05-20131,00090.00ขาย
นิพล ตั้งจีรวงษ์ตั้งจีรวงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ23-05-201322-05-20135,00092.50ขาย
สุจินต์ หวั่งหลีหวั่งหลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-05-201322-05-20131,80093.00ขาย
นิพล ตั้งจีรวงษ์ตั้งจีรวงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ27-05-201323-05-20132,50092.50ขาย
สุจินต์ หวั่งหลีหวั่งหลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-12-201320-12-2013380,00057.00ซื้อ
ซูลี ชานชานผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201428-02-201490,00062.73ซื้อ
สุจินต์ หวั่งหลีหวั่งหลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-03-201428-02-2014559,00062.73ซื้อ
สุจินต์ หวั่งหลีหวั่งหลีคู่สมรสหุ้นสามัญ04-03-201428-02-2014100,00062.73ซื้อ
ปิติพงศ์ พิศาลบุตรพิศาลบุตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-03-201405-03-201425,00062.89ซื้อ
ประมนต์ สุธีวงศ์สุธีวงศ์คู่สมรสหุ้นสามัญ21-03-201418-03-201451,66660.70ซื้อ
นิพล ตั้งจีรวงษ์ตั้งจีรวงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ08-07-201404-07-20142,00060.00ขาย
สุจินต์ หวั่งหลีหวั่งหลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-07-201404-07-201417,10060.00ซื้อ
สุจินต์ หวั่งหลีหวั่งหลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-07-201407-07-20146,30060.00ซื้อ
สุจินต์ หวั่งหลีหวั่งหลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-10-201409-10-201416,70062.00ซื้อ
ปิติพงศ์ พิศาลบุตรพิศาลบุตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-07-201502-07-20154,0000.00รับโอน
อนรรฆ หวั่งหลีหวั่งหลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-08-201503-08-20154,0000.00รับโอน
เขต หวั่งหลีหวั่งหลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-08-201514-08-20154,0000.00รับโอน
สุจินต์ หวั่งหลีหวั่งหลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-10-201501-10-201540057.00ซื้อ
สุจินต์ หวั่งหลีหวั่งหลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-10-201505-10-20154,90056.50ซื้อ
สุจินต์ หวั่งหลีหวั่งหลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-10-201505-10-20155,00057.00ซื้อ
สุจินต์ หวั่งหลีหวั่งหลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-10-201521-10-201590057.00ซื้อ
สุจินต์ หวั่งหลีหวั่งหลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-12-201514-12-20155,00057.00ซื้อ
ปิติพงศ์ พิศาลบุตรพิศาลบุตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-01-201612-01-20165,0000.00รับโอน
สุจินต์ หวั่งหลีหวั่งหลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-01-201612-01-20165,0000.00โอนออก
สุจินต์ หวั่งหลีหวั่งหลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-01-201612-01-20165,0000.00โอนออก
สุจินต์ หวั่งหลีหวั่งหลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-01-201612-01-20165,0000.00โอนออก
สุจินต์ หวั่งหลีหวั่งหลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-01-201612-01-20165,0000.00โอนออก
อนรรฆ หวั่งหลีหวั่งหลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-01-201612-01-20165,0000.00รับโอน
อนิญช์ หวั่งหลีหวั่งหลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-01-201612-01-20165,0000.00รับโอน
นิพล ตั้งจีรวงษ์ตั้งจีรวงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ04-10-201630-09-201650056.00ขาย
นิพล ตั้งจีรวงษ์ตั้งจีรวงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ04-10-201630-09-201650055.00ขาย
นิพล ตั้งจีรวงษ์ตั้งจีรวงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ14-10-201611-10-20161,00056.00ขาย
นิพล ตั้งจีรวงษ์ตั้งจีรวงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ05-01-201730-12-20161,00052.00ขาย
นิพล ตั้งจีรวงษ์ตั้งจีรวงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ12-01-201705-01-20171,00052.00ขาย
ปิติพงศ์ พิศาลบุตรพิศาลบุตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-01-201712-01-20174,6600.00โอนออก
นิพล ตั้งจีรวงษ์ตั้งจีรวงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ17-01-201713-01-201750052.25ขาย
นิพล ตั้งจีรวงษ์ตั้งจีรวงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ17-01-201713-01-201710052.75ขาย
นิพล ตั้งจีรวงษ์ตั้งจีรวงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ17-01-201713-01-201710053.00ขาย
นิพล ตั้งจีรวงษ์ตั้งจีรวงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ23-01-201711-01-20171,00052.50ขาย
นิพล ตั้งจีรวงษ์ตั้งจีรวงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ24-01-201719-01-20171,00053.25ขาย
นิพล ตั้งจีรวงษ์ตั้งจีรวงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ03-03-201701-03-20171,30054.50ขาย
นิพล ตั้งจีรวงษ์ตั้งจีรวงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ03-03-201701-03-20171,10055.00ขาย
นิพล ตั้งจีรวงษ์ตั้งจีรวงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ03-03-201701-03-201760055.25ขาย
นิพล ตั้งจีรวงษ์ตั้งจีรวงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ07-03-201702-03-201720055.50ขาย
นิพล ตั้งจีรวงษ์ตั้งจีรวงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ07-03-201702-03-201750055.75ขาย
นิพล ตั้งจีรวงษ์ตั้งจีรวงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ07-03-201702-03-201740056.00ขาย
นิพล ตั้งจีรวงษ์ตั้งจีรวงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ16-06-201713-06-201750058.00ขาย
นิพล ตั้งจีรวงษ์ตั้งจีรวงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ16-06-201713-06-20171,10059.00ขาย
นิพล ตั้งจีรวงษ์ตั้งจีรวงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ16-06-201714-06-20171,80059.00ขาย
นิพล ตั้งจีรวงษ์ตั้งจีรวงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ16-06-201714-06-201760058.00ขาย
นิพล ตั้งจีรวงษ์ตั้งจีรวงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ27-06-201723-06-201750058.00ขาย
ปิติพงศ์ พิศาลบุตรพิศาลบุตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-11-201709-11-201710,0420.00รับโอน
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3