NOBLE 9 ( -0.10 -1.11% )

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ NOBLE “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
กิตติ ธนากิจอำนวยธนากิจอำนวยผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-06-201812-06-2018120,088,79812.25ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3