NPK 15 ( 0.40 2.74% )

บริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ NPK “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
จำเนียร โชควัฒนาโชควัฒนาคู่สมรสหุ้นสามัญ03-04-201301-04-201310033.00ซื้อ
จำเนียร โชควัฒนาโชควัฒนาคู่สมรสหุ้นสามัญ03-04-201301-04-20131,00034.00ซื้อ
จำเนียร โชควัฒนาโชควัฒนาคู่สมรสหุ้นสามัญ20-05-201316-05-20132,00029.50ซื้อ
จำเนียร โชควัฒนาโชควัฒนาคู่สมรสหุ้นสามัญ27-05-201322-05-20131,50028.00ขาย
จำเนียร โชควัฒนาโชควัฒนาคู่สมรสหุ้นสามัญ29-05-201327-05-20131,30028.00ซื้อ
จำเนียร โชควัฒนาโชควัฒนาคู่สมรสหุ้นสามัญ25-06-201321-06-201310028.75ซื้อ
จำเนียร โชควัฒนาโชควัฒนาคู่สมรสหุ้นสามัญ25-06-201321-06-20134,50029.00ซื้อ
จำเนียร โชควัฒนาโชควัฒนาคู่สมรสหุ้นสามัญ27-06-201324-06-201310,00024.00ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3