OCC 10 ( 0.10 0.98% )

บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 11 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ OCC “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
จันทรา ตั้งธนศฤงคารตั้งธนศฤงคารผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-04-201326-04-201328,7300.00โอนออก
จันทรา ตั้งธนศฤงคารตั้งธนศฤงคารคู่สมรสหุ้นสามัญ29-04-201326-04-201331,2000.00รับโอน
มนู ลีลานุวัฒน์ลีลานุวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-12-201522-12-201519,3950.00โอนออก
มนู ลีลานุวัฒน์ลีลานุวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-12-201522-12-20155,5950.00โอนออก
ธีรดา อำพันวงษ์อำพันวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-04-201604-04-2016349,35016.39ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3