OCEAN 2 ( -0.03 -1.89% )

บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ OCEAN “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
อุชัย วิไลเลิศโภคาวิไลเลิศโภคาผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-10-201424-10-201415,000,0001.80ขาย
รัตนชัย วิไลเลิศโภคาวิไลเลิศโภคาผู้จัดทำใบสำคัญแสดง26-12-201424-12-201410,750,0000.00โอนออก
ธีรวัฒน์ ขำเมืองขำเมืองคู่สมรสหุ้นสามัญ29-12-201425-12-201410,0003.62ซื้อ
รัตนา วิไลเลิศโภคาวิไลเลิศโภคาผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201529-12-201438,000,0000.00รับโอน
อุชัย วิไลเลิศโภคาวิไลเลิศโภคาผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201529-12-201438,000,0000.00โอนออก
อุชัย วิไลเลิศโภคาวิไลเลิศโภคาผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-01-201507-01-20157,000,0001.61ขาย
อุชัย วิไลเลิศโภคาวิไลเลิศโภคาผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-02-201502-02-20152,200,0001.50ขาย
อุชัย วิไลเลิศโภคาวิไลเลิศโภคาผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-02-201502-02-20152,200,0001.50ขาย
รัตนา วิไลเลิศโภคาวิไลเลิศโภคาผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-02-201503-02-201517,000,0000.00โอนออก
รัตนา วิไลเลิศโภคาวิไลเลิศโภคาผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-02-201503-02-201521,000,0000.00โอนออก
อุชัย วิไลเลิศโภคาวิไลเลิศโภคาผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-02-201503-02-20152,200,0001.50ขาย
อุชัย วิไลเลิศโภคาวิไลเลิศโภคาผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-02-201503-02-20152,200,0001.50ขาย
อุชัย วิไลเลิศโภคาวิไลเลิศโภคาผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-02-201503-02-20152,200,0001.50ขาย
อุชัย วิไลเลิศโภคาวิไลเลิศโภคาผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-02-201503-02-20152,200,0001.50ขาย
อุชัย วิไลเลิศโภคาวิไลเลิศโภคาผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-12-201516-12-20158,500,0000.70ขาย
อุชัย วิไลเลิศโภคาวิไลเลิศโภคาผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-12-201518-12-201532,500,0000.00โอนออก
ชัยวัฒน์ บริรักษ์บริรักษ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง05-07-201630-06-2016143,0000.32ขาย
อุชัย วิไลเลิศโภคาวิไลเลิศโภคาผู้จัดทำใบสำคัญแสดง17-08-201611-08-201650,408,0000.25ขาย
อุชัย วิไลเลิศโภคาวิไลเลิศโภคาผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-12-201601-12-201625,000,0000.65ขาย
อุชัย วิไลเลิศโภคาวิไลเลิศโภคาผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-12-201601-12-201625,000,0000.65ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3