ORI 9 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ ORI “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
วีณา อรัญญเกษมอรัญญเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-10-201508-10-2015100,0008.35ซื้อ
วีณา อรัญญเกษมอรัญญเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-10-201508-10-201550,0008.00ซื้อ
วีณา อรัญญเกษมอรัญญเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-10-201509-10-201550,0008.90ขาย
วีณา อรัญญเกษมอรัญญเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-10-201509-10-201550,0008.95ขาย
วีณา อรัญญเกษมอรัญญเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-10-201509-10-201550,0009.00ขาย
อารดา จรูญเอกจรูญเอกผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-10-201521-10-201530,000,00011.50ขาย
พีระพงศ์ จรูญเอกจรูญเอกผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-02-201628-01-201642,120,0000.00โอนออก
พีระพงศ์ จรูญเอกจรูญเอกคู่สมรสหุ้นสามัญ01-02-201628-01-201610,679,9800.00โอนออก
พีระพงศ์ จรูญเอกจรูญเอกบุตรหุ้นสามัญ01-02-201628-01-20165,339,9900.00รับโอน
พีระพงศ์ จรูญเอกจรูญเอกบุตรหุ้นสามัญ01-02-201628-01-201621,060,0000.00รับโอน
พีระพงศ์ จรูญเอกจรูญเอกบุตรหุ้นสามัญ01-02-201628-01-20165,339,9900.00รับโอน
พีระพงศ์ จรูญเอกจรูญเอกบุตรหุ้นสามัญ01-02-201628-01-201621,060,0000.00รับโอน
อารดา จรูญเอกจรูญเอกผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-02-201628-01-201610,679,9800.00โอนออก
อารดา จรูญเอกจรูญเอกคู่สมรสหุ้นสามัญ01-02-201628-01-201642,120,0000.00โอนออก
อารดา จรูญเอกจรูญเอกบุตรหุ้นสามัญ01-02-201628-01-20165,339,9900.00รับโอน
อารดา จรูญเอกจรูญเอกบุตรหุ้นสามัญ01-02-201628-01-201621,060,0000.00รับโอน
อารดา จรูญเอกจรูญเอกบุตรหุ้นสามัญ01-02-201628-01-20165,339,9900.00รับโอน
อารดา จรูญเอกจรูญเอกบุตรหุ้นสามัญ01-02-201628-01-201621,060,0000.00รับโอน
พีระพงศ์ จรูญเอกจรูญเอกผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-02-201629-01-20162,880,00013.00ขาย
พีระพงศ์ จรูญเอกจรูญเอกคู่สมรสหุ้นสามัญ01-02-201629-01-20164,320,00013.00ขาย
อารดา จรูญเอกจรูญเอกผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-02-201629-01-20164,320,00013.00ขาย
อารดา จรูญเอกจรูญเอกคู่สมรสหุ้นสามัญ01-02-201629-01-20162,880,00013.00ขาย
มะลิวัลย์ บุตรชาติบุตรชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-06-201613-06-20166,60011.00ขาย
รวีกร บุญพรมบุญพรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-06-201613-06-20165,20011.20ขาย
นิวัติ ลมุนพันธ์ลมุนพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-09-201626-08-20165,19810.70ขาย
อารดา จรูญเอกจรูญเอกผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-09-201615-09-201625,000,00010.00ขาย
บุรีรัตน์ รัตนวานิชรัตนวานิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-10-201606-10-20168713.00ขาย
บุรีรัตน์ รัตนวานิชรัตนวานิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-10-201606-10-201625,90013.20ขาย
มะลิวัลย์ บุตรชาติบุตรชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-01-201710-01-201716,7008.30ขาย
รวีกร บุญพรมบุญพรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-01-201710-01-20173,0008.30ขาย
รวีกร บุญพรมบุญพรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-01-201720-01-20174,00010.20ขาย
รวีกร บุญพรมบุญพรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-01-201724-01-20174,00011.10ขาย
อารดา จรูญเอกจรูญเอกผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-03-201720-03-201712,000,00011.30ขาย
นิวัติ ลมุนพันธ์ลมุนพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-04-201705-04-201712,99212.70ขาย
มะลิวัลย์ บุตรชาติบุตรชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-04-201705-04-20174,00012.80ขาย
มะลิวัลย์ บุตรชาติบุตรชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-04-201705-04-20174,00012.90ขาย
มะลิวัลย์ บุตรชาติบุตรชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-04-201705-04-20172,00013.00ขาย
รวีกร บุญพรมบุญพรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-06-201725-05-20175,00014.20ขาย
มะลิวัลย์ บุตรชาติบุตรชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-10-201706-10-201710,50019.00ขาย
สมสกุล แสงสุวรรณแสงสุวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-10-201706-10-201710,00019.10ขาย
นิวัติ ลมุนพันธ์ลมุนพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-10-201711-10-201754,20020.20ขาย
มะลิวัลย์ บุตรชาติบุตรชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-10-201711-10-20175,00020.00ขาย
มะลิวัลย์ บุตรชาติบุตรชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-10-201711-10-20175,50020.10ขาย
มะลิวัลย์ บุตรชาติบุตรชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-10-201711-10-20175,00020.20ขาย
เมธา จันทร์แจ่มจรัสจันทร์แจ่มจรัสผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-10-201711-10-201730,00019.90ขาย
รวีกร บุญพรมบุญพรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-10-201711-10-20175,00020.00ขาย
รวีกร บุญพรมบุญพรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-10-201711-10-20172,50020.20ขาย
สมสกุล แสงสุวรรณแสงสุวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-03-201802-03-201810,00021.60ขาย
อธิพงศ์ อมาตยกุลอมาตยกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-03-201806-03-201810,00021.20ขาย
อธิพงศ์ อมาตยกุลอมาตยกุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง09-03-201806-03-2018254.62ขาย
อธิพงศ์ อมาตยกุลอมาตยกุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง09-03-201806-03-20185,6005.00ขาย
นิวัติ ลมุนพันธ์ลมุนพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-04-201805-04-201869,30016.80ขาย
บุรีรัตน์ รัตนวานิชรัตนวานิชผู้จัดทำใบสำคัญแสดง25-05-201818-05-201826,8003.08ขาย
บุรีรัตน์ รัตนวานิชรัตนวานิชผู้จัดทำใบสำคัญแสดง25-05-201818-05-2018472.82ขาย
บุรีรัตน์ รัตนวานิชรัตนวานิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-05-201822-05-201840,00019.10ขาย
เมธา จันทร์แจ่มจรัสจันทร์แจ่มจรัสผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-05-201822-05-201845,00019.90ขาย
สมสกุล แสงสุวรรณแสงสุวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-05-201824-05-201810,00020.10ขาย
เกรียงไกร กรีบงการกรีบงการผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-06-201828-05-20183,00020.10ขาย
เกรียงไกร กรีบงการกรีบงการผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-06-201831-05-20183,00019.90ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3