PAF 2 ( -0.10 -4.46% )

บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ PAF “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
สมมาต ขุนเศษฐขุนเศษฐผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-08-201230-08-201229,0001.31ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3