PATO 10 ( 0.00 0.00% )

บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ PATO “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ปาริชาติ มนูทัศน์มนูทัศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-09-201302-09-201342,1300.00โอนออก
จี ซอง ลีซองผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-11-201320-11-2013550,00013.00ซื้อ
จี ซอง ลีซองคู่สมรสหุ้นสามัญ25-11-201320-11-2013250,00013.00ซื้อ
ชาญวุฒิ คุณีย์พันธุ์คุณีย์พันธุ์คู่สมรสหุ้นสามัญ22-05-201420-05-201410,00012.00ซื้อ
ชาญวุฒิ คุณีย์พันธุ์คุณีย์พันธุ์คู่สมรสหุ้นสามัญ29-05-201427-05-201410,00012.90ขาย
ชาญวุฒิ คุณีย์พันธุ์คุณีย์พันธุ์คู่สมรสหุ้นสามัญ21-07-201416-07-201427,30012.60ซื้อ
ชาญวุฒิ คุณีย์พันธุ์คุณีย์พันธุ์คู่สมรสหุ้นสามัญ28-07-201424-07-201410,00012.50ซื้อ
จี ซอง ลีซองผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-04-201510-04-2015250,0000.00รับโอน
ชาญวุฒิ คุณีย์พันธุ์คุณีย์พันธุ์คู่สมรสหุ้นสามัญ07-05-201530-04-20155,00013.20ขาย
วิวัฒน์ ตริลลิตตริลลิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-05-201525-05-201524,40011.60ซื้อ
วิวัฒน์ ตริลลิตตริลลิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-05-201526-05-201525,60011.60ซื้อ
วิวัฒน์ ตริลลิตตริลลิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-05-201527-05-201550,00011.60ซื้อ
วิวัฒน์ ตริลลิตตริลลิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-07-201509-07-201550,00011.50ซื้อ
วิสุทธิ์ วานิชย์เจริญการวานิชย์เจริญการผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-09-201508-09-201520,00010.60ขาย
วิสุทธิ์ วานิชย์เจริญการวานิชย์เจริญการผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-09-201509-09-201535,00010.64ขาย
วิสุทธิ์ วานิชย์เจริญการวานิชย์เจริญการผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-09-201511-09-20155,30010.70ขาย
วิสุทธิ์ วานิชย์เจริญการวานิชย์เจริญการผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-09-201515-09-20155,00010.80ขาย
วิสุทธิ์ วานิชย์เจริญการวานิชย์เจริญการผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-09-201518-09-20151,50010.90ขาย
วิสุทธิ์ วานิชย์เจริญการวานิชย์เจริญการผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-09-201528-09-201520010.80ขาย
จี ซอง ลีซองผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-10-201509-10-2015300,00010.70ขาย
จี ซอง ลีซองผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-10-201509-10-2015300,00010.70ซื้อ
ชาญวุฒิ คุณีย์พันธุ์คุณีย์พันธุ์คู่สมรสหุ้นสามัญ02-12-201526-11-2015121,30010.60ขาย
ปาริชาติ มนูทัศน์มนูทัศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-12-201526-11-20155,00010.60ขาย
ปาริชาติ มนูทัศน์มนูทัศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-12-201527-11-2015150,0000.00โอนออก
ชาญวุฒิ คุณีย์พันธุ์คุณีย์พันธุ์คู่สมรสหุ้นสามัญ04-01-201629-12-20157,70010.70ขาย
จี ซอง ลีซองผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201518-12-2015200,00010.60ซื้อ
ชาญวุฒิ คุณีย์พันธุ์คุณีย์พันธุ์คู่สมรสหุ้นสามัญ06-01-201630-12-201510,00010.70ขาย
วิสุทธิ์ วานิชย์เจริญการวานิชย์เจริญการผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-01-201620-01-2016150,0000.00โอนออก
ปาริชาติ มนูทัศน์มนูทัศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-03-201603-03-201650,00011.20ขาย
วิสุทธิ์ วานิชย์เจริญการวานิชย์เจริญการผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-06-201617-06-201660,0000.00โอนออก
วิสุทธิ์ วานิชย์เจริญการวานิชย์เจริญการผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-06-201622-06-201610,00011.10ขาย
วิวัฒน์ ตริลลิตตริลลิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-10-201613-10-201650,00010.60ซื้อ
วิสุทธิ์ วานิชย์เจริญการวานิชย์เจริญการผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-06-201712-06-201710,00014.05ขาย
วิสุทธิ์ วานิชย์เจริญการวานิชย์เจริญการผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-06-201722-06-201710,00015.20ขาย
วิสุทธิ์ วานิชย์เจริญการวานิชย์เจริญการผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-06-201723-06-201710,00014.50ซื้อ
สายันต์ วันอารีย์วันอารีย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-07-201730-06-201720,00014.40ขาย
วิสุทธิ์ วานิชย์เจริญการวานิชย์เจริญการผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-06-201727-06-201710,00015.20ขาย
วิสุทธิ์ วานิชย์เจริญการวานิชย์เจริญการผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-07-201711-07-201710,00014.50ซื้อ
วิสุทธิ์ วานิชย์เจริญการวานิชย์เจริญการผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-08-201717-08-201710,00015.55ขาย
สายันต์ วันอารีย์วันอารีย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-08-201718-08-201720,00015.10ขาย
สายันต์ วันอารีย์วันอารีย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-08-201722-08-201740,00015.20ขาย
วิสุทธิ์ วานิชย์เจริญการวานิชย์เจริญการผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-08-201722-08-201710,00016.70ขาย
วิวัฒน์ ตริลลิตตริลลิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-08-201725-08-201720,60017.20ขาย
วิวัฒน์ ตริลลิตตริลลิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-08-201728-08-201720,30017.20ขาย
วิวัฒน์ ตริลลิตตริลลิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-08-201729-08-2017159,10017.20ขาย
สายันต์ วันอารีย์วันอารีย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-09-201701-09-201740,00017.00ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3