PDJ 2 ( 0.08 3.60% )

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 17 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ PDJ “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ชนัตถ์ สรไกรกิติกูลสรไกรกิติกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-03-201806-03-20181,0003.36ซื้อ
ชนัตถ์ สรไกรกิติกูลสรไกรกิติกูลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง08-03-201806-03-20181,2512.06ซื้อ
ปราณี คุณประเสริฐคุณประเสริฐผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-03-201821-03-201815,9003.15ซื้อ
ปราณี คุณประเสริฐคุณประเสริฐผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-03-201822-03-201816,2003.14ซื้อ
ปราณี คุณประเสริฐคุณประเสริฐผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-03-201821-03-201815,9003.15ซื้อ
ปราณี คุณประเสริฐคุณประเสริฐผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-03-201822-03-201816,2003.14ซื้อ
ปราณี คุณประเสริฐคุณประเสริฐผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-03-201827-03-20188,0003.26ซื้อ
ปราณี คุณประเสริฐคุณประเสริฐผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-03-201828-03-201812,0003.30ซื้อ
ปราณี คุณประเสริฐคุณประเสริฐผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-03-201829-03-20189,4003.30ซื้อ
ปราณี คุณประเสริฐคุณประเสริฐผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-05-201827-04-201833,5002.99ซื้อ
พิทยา เตียสุวรรณ์เตียสุวรรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-05-201816-05-20182,0002.90ซื้อ
ปราณี คุณประเสริฐคุณประเสริฐผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-06-201830-05-201810,0002.86ซื้อ
ปราณี คุณประเสริฐคุณประเสริฐผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-06-201831-05-20185,0002.88ซื้อ
ปราณี คุณประเสริฐคุณประเสริฐผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-06-201804-06-20185,0002.86ซื้อ
ปราณี คุณประเสริฐคุณประเสริฐผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-06-201805-06-201811,2002.87ซื้อ
ปราณี คุณประเสริฐคุณประเสริฐผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-06-201807-06-20185,0002.86ซื้อ
ปราณี คุณประเสริฐคุณประเสริฐผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-06-201808-06-201815,0002.91ซื้อ
ปราณี คุณประเสริฐคุณประเสริฐผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-06-201812-06-20186,0002.96ซื้อ
ปราณี คุณประเสริฐคุณประเสริฐผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-06-201813-06-201811,0002.93ซื้อ
จำนงค์ วัฒนเกสวัฒนเกสผู้จัดทำใบสำคัญแสดง05-07-201803-07-201813,2001.52ขาย
จำนงค์ วัฒนเกสวัฒนเกสผู้จัดทำใบสำคัญแสดง02-08-201801-08-20189,8491.49ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3