PHOL 3 ( -0.34 -8.99% )

บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 14 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ PHOL “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
บุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์สุวรรณวุฒิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-11-201125-11-20115,0004.06ขาย
บุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์สุวรรณวุฒิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-12-201121-12-2011100,0004.08ขาย
บุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์สุวรรณวุฒิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-12-201122-12-2011395,0004.17ขาย
พรชัย ชุนหจินดาชุนหจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-05-201222-05-2012120,6003.66ซื้อ
พรชัย ชุนหจินดาชุนหจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-05-201223-05-201279,4003.64ซื้อ
ชวลิต หวังธำรงหวังธำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-11-201215-11-2012245,4003.79ซื้อ
ชวลิต หวังธำรงหวังธำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-12-201217-12-2012194,7004.22ซื้อ
ชวลิต หวังธำรงหวังธำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-12-201218-12-2012594,5004.25ซื้อ
ชวลิต หวังธำรงหวังธำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-12-201219-12-201274,2004.24ซื้อ
ชวลิต หวังธำรงหวังธำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-12-201220-12-2012308,2004.21ซื้อ
พรชัย ชุนหจินดาชุนหจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-03-201304-03-201399,8004.82ซื้อ
พรชัย ชุนหจินดาชุนหจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-03-201305-03-201322,0004.76ซื้อ
ชวลิต หวังธำรงหวังธำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-03-201314-03-20131,000,0000.00โอนออก
ชวลิต หวังธำรงหวังธำรงคู่สมรสหุ้นสามัญ18-03-201314-03-20131,000,0000.00รับโอน
ชวลิต หวังธำรงหวังธำรงคู่สมรสหุ้นสามัญ26-04-201322-04-201312,500,0000.00รับโอน
ชวลิต หวังธำรงหวังธำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-04-201323-04-2013236,6005.06ขาย
ชวลิต หวังธำรงหวังธำรงคู่สมรสหุ้นสามัญ29-04-201324-04-2013430,0005.07ขาย
ชวลิต หวังธำรงหวังธำรงคู่สมรสหุ้นสามัญ29-04-201325-04-201370,0005.05ขาย
ชวลิต หวังธำรงหวังธำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-05-201321-05-20137,1005.65ขาย
ชวลิต หวังธำรงหวังธำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-05-201322-05-201350,0005.60ขาย
พรศักดิ์ ชุนหจินดาชุนหจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-06-201313-06-201337,1004.44ซื้อ
พรชัย ชุนหจินดาชุนหจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-06-201324-06-201383,2004.71ซื้อ
ธันยา หวังธำรงหวังธำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201320-08-20133,500,0000.00โอนออก
ธันยา หวังธำรงหวังธำรงคู่สมรสหุ้นสามัญ22-08-201320-08-20133,500,0000.00รับโอน
พรศักดิ์ ชุนหจินดาชุนหจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201321-08-2013580,0000.00โอนออก
พรศักดิ์ ชุนหจินดาชุนหจินดาคู่สมรสหุ้นสามัญ22-08-201321-08-2013580,0000.00รับโอน
พรศักดิ์ ชุณหชัชราชัยชุณหชัชราชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-10-201311-10-201338,0004.60ซื้อ
พรศักดิ์ ชุณหชัชราชัยชุณหชัชราชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-10-201311-10-201352,0004.56ซื้อ
ประมุข วงศ์ธนะเกียรติวงศ์ธนะเกียรติผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-08-201428-08-20141,488,2400.00โอนออก
ประมุข วงศ์ธนะเกียรติวงศ์ธนะเกียรติคู่สมรสหุ้นสามัญ29-08-201428-08-20141,488,2400.00รับโอน
เสกศักดิ์ จำเริญวงศ์จำเริญวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-02-201524-02-201524,0000.00โอนออก
ประมุข วงศ์ธนะเกียรติวงศ์ธนะเกียรติผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-03-201523-03-201534,3205.55ขาย
ประมุข วงศ์ธนะเกียรติวงศ์ธนะเกียรติคู่สมรสหุ้นสามัญ24-03-201523-03-201565,7005.55ขาย
พรชัย ชุนหจินดาชุนหจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-11-201512-11-201555,3003.64ซื้อ
พรชัย ชุนหจินดาชุนหจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-11-201512-11-20152,7003.68ซื้อ
พรศักดิ์ ชุนหจินดาชุนหจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-11-201523-11-20156,0003.58ซื้อ
พรศักดิ์ ชุนหจินดาชุนหจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-11-201524-11-201510,0003.58ซื้อ
พรศักดิ์ ชุนหจินดาชุนหจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-11-201524-11-201510,0003.56ซื้อ
ชัยวัฒน์ สท้อนดีสท้อนดีผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-11-201525-11-2015150,0003.52ซื้อ
พรชัย ชุนหจินดาชุนหจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-01-201608-01-20165,0002.98ซื้อ
พรชัย ชุนหจินดาชุนหจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-01-201611-01-201610,0002.99ซื้อ
พรชัย ชุนหจินดาชุนหจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-01-201612-01-20167,0003.00ซื้อ
ประมุข วงศ์ธนะเกียรติวงศ์ธนะเกียรติผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-01-201621-01-201660,0003.03ซื้อ
ประมุข วงศ์ธนะเกียรติวงศ์ธนะเกียรติผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-01-201622-01-201625,0003.11ซื้อ
ประมุข วงศ์ธนะเกียรติวงศ์ธนะเกียรติผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-03-201608-03-201640,0004.17ซื้อ
ธีรเดช จารุตั้งตรงจารุตั้งตรงคู่สมรสหุ้นสามัญ22-03-201618-03-201610,0014.20ซื้อ
ชวลิต หวังธำรงหวังธำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-10-201626-10-20165,000,0000.00โอนออก
ประมุข วงศ์ธนะเกียรติวงศ์ธนะเกียรติผู้จัดทำใบสำคัญแสดง15-11-201611-11-201631,2500.97ขาย
ประมุข วงศ์ธนะเกียรติวงศ์ธนะเกียรติคู่สมรสใบสำคัญแสดง15-11-201611-11-2016355,6351.03ขาย
พรชัย ชุนหจินดาชุนหจินดาผู้จัดทำใบสำคัญแสดง15-11-201611-11-201620,0001.20ขาย
พรชัย ชุนหจินดาชุนหจินดาผู้จัดทำใบสำคัญแสดง15-11-201614-11-2016318,1291.09ขาย
ชวลิต หวังธำรงหวังธำรงผู้จัดทำใบสำคัญแสดง21-11-201617-11-2016550,0001.03ขาย
ธันยา หวังธำรงหวังธำรงผู้จัดทำใบสำคัญแสดง22-11-201617-11-2016100,0001.01ขาย
ชวลิต หวังธำรงหวังธำรงผู้จัดทำใบสำคัญแสดง21-11-201618-11-2016167,9001.01ขาย
ธันยา หวังธำรงหวังธำรงผู้จัดทำใบสำคัญแสดง22-11-201618-11-201697,4001.03ขาย
ชวลิต หวังธำรงหวังธำรงผู้จัดทำใบสำคัญแสดง25-11-201623-11-2016200,0000.90ขาย
ชวลิต หวังธำรงหวังธำรงผู้จัดทำใบสำคัญแสดง25-11-201624-11-2016300,0000.90ขาย
ธันยา หวังธำรงหวังธำรงผู้จัดทำใบสำคัญแสดง13-12-201608-12-2016150,0000.77ขาย
ชวลิต หวังธำรงหวังธำรงผู้จัดทำใบสำคัญแสดง16-12-201614-12-20162,245,0000.86ขาย
ชวลิต หวังธำรงหวังธำรงผู้จัดทำใบสำคัญแสดง16-12-201615-12-20162,858,6000.89ขาย
ชวลิต หวังธำรงหวังธำรงผู้จัดทำใบสำคัญแสดง16-12-201615-12-201650.90ซื้อ
พรศักดิ์ ชุนหจินดาชุนหจินดาผู้จัดทำใบสำคัญแสดง28-12-201626-12-201632,0000.75ขาย
พรศักดิ์ ชุนหจินดาชุนหจินดาผู้จัดทำใบสำคัญแสดง28-12-201626-12-20162,5000.80ขาย
พรศักดิ์ ชุนหจินดาชุนหจินดาคู่สมรสใบสำคัญแสดง28-12-201626-12-201654,5000.76ขาย
พรศักดิ์ ชุนหจินดาชุนหจินดาคู่สมรสใบสำคัญแสดง28-12-201626-12-2016125,1000.75ขาย
พรศักดิ์ ชุนหจินดาชุนหจินดาคู่สมรสใบสำคัญแสดง28-12-201626-12-2016460.74ขาย
ธันยา หวังธำรงหวังธำรงผู้จัดทำใบสำคัญแสดง10-01-201706-01-2017100,0000.75ขาย
ธันยา หวังธำรงหวังธำรงผู้จัดทำใบสำคัญแสดง12-01-201709-01-2017200,0000.74ขาย
ธันยา หวังธำรงหวังธำรงผู้จัดทำใบสำคัญแสดง12-01-201710-01-2017101,0000.77ขาย
ธันยา หวังธำรงหวังธำรงผู้จัดทำใบสำคัญแสดง12-01-201709-01-2017101,0000.77ขาย
ธันยา หวังธำรงหวังธำรงผู้จัดทำใบสำคัญแสดง12-01-201710-01-2017200,0000.74ขาย
ธันยา หวังธำรงหวังธำรงผู้จัดทำใบสำคัญแสดง18-01-201713-01-2017300,0000.78ขาย
ธันยา หวังธำรงหวังธำรงผู้จัดทำใบสำคัญแสดง18-01-201717-01-2017600,0000.78ขาย
ธันยา หวังธำรงหวังธำรงผู้จัดทำใบสำคัญแสดง08-03-201707-03-20171,249,0000.48ขาย
ชวลิต หวังธำรงหวังธำรงคู่สมรสใบสำคัญแสดง14-03-201709-03-2017505,2000.47ขาย
ชวลิต หวังธำรงหวังธำรงคู่สมรสใบสำคัญแสดง14-03-201710-03-2017100,0000.47ขาย
ชัยวัฒน์ สท้อนดีสท้อนดีผู้จัดทำใบสำคัญแสดง14-03-201710-03-201710,0000.51ซื้อ
ชวลิต หวังธำรงหวังธำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-03-201722-03-2017100,0002.76ขาย
ชวลิต หวังธำรงหวังธำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-03-201723-03-2017100,0002.72ขาย
ชวลิต หวังธำรงหวังธำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-03-201724-03-2017100,0002.74ขาย
ชวลิต หวังธำรงหวังธำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-03-201727-03-2017100,0002.72ขาย
ชวลิต หวังธำรงหวังธำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-03-201728-03-2017100,0002.72ขาย
ชวลิต หวังธำรงหวังธำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-03-201729-03-2017100,0002.72ขาย
ธันยา หวังธำรงหวังธำรงคู่สมรสใบสำคัญแสดง03-04-201729-03-2017525,5000.57ขาย
ธันยา หวังธำรงหวังธำรงคู่สมรสใบสำคัญแสดง03-04-201730-03-2017500,0000.58ขาย
ชวลิต หวังธำรงหวังธำรงคู่สมรสใบสำคัญแสดง03-04-201729-03-2017500,0000.58ขาย
ชวลิต หวังธำรงหวังธำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-04-201730-03-2017100,0002.72ขาย
ชวลิต หวังธำรงหวังธำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-04-201731-03-2017100,0002.72ขาย
ชวลิต หวังธำรงหวังธำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-04-201704-04-2017200,0002.72ขาย
ชวลิต หวังธำรงหวังธำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-04-201705-04-2017100,0002.74ขาย
ชวลิต หวังธำรงหวังธำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-04-201707-04-2017100,0002.72ขาย
ชวลิต หวังธำรงหวังธำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-05-201724-05-201791,6002.66ขาย
ชวลิต หวังธำรงหวังธำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-05-201725-05-201750,0002.66ขาย
ชวลิต หวังธำรงหวังธำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-05-201726-05-201770,0002.70ขาย
ชวลิต หวังธำรงหวังธำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-06-201729-05-201740,0002.70ขาย
ชวลิต หวังธำรงหวังธำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-06-201730-05-201750,0002.68ขาย
ธีรเดช จารุตั้งตรงจารุตั้งตรงคู่สมรสใบสำคัญแสดง01-06-201730-05-2017378,6000.42ขาย
ชวลิต หวังธำรงหวังธำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-06-201731-05-201715,9002.68ขาย
ธีรเดช จารุตั้งตรงจารุตั้งตรงคู่สมรสใบสำคัญแสดง01-06-201731-05-2017200,8000.42ขาย
ชวลิต หวังธำรงหวังธำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-06-201701-06-2017100,0002.66ขาย
ชวลิต หวังธำรงหวังธำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-06-201705-06-2017100,0002.66ขาย
ชวลิต หวังธำรงหวังธำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-06-201706-06-201750,0002.70ขาย
ธีรเดช จารุตั้งตรงจารุตั้งตรงคู่สมรสใบสำคัญแสดง08-06-201706-06-2017855,7000.42ขาย
ธีรเดช จารุตั้งตรงจารุตั้งตรงคู่สมรสใบสำคัญแสดง08-06-201707-06-2017275,1000.39ขาย
ธีรเดช จารุตั้งตรงจารุตั้งตรงผู้จัดทำใบสำคัญแสดง12-06-201708-06-2017100,0000.39ขาย
ธีรเดช จารุตั้งตรงจารุตั้งตรงผู้จัดทำใบสำคัญแสดง12-06-201709-06-2017150,0000.38ขาย
ประไพพิศ วิริยะบุบผาวิริยะบุบผาผู้จัดทำใบสำคัญแสดง15-06-201714-06-2017150,0000.37ขาย
ชวลิต หวังธำรงหวังธำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-06-201719-06-201750,0002.62ขาย
ชวลิต หวังธำรงหวังธำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-06-201720-06-2017100,0002.63ขาย
ชวลิต หวังธำรงหวังธำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-06-201721-06-201750,0002.58ขาย
ชวลิต หวังธำรงหวังธำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-06-201723-06-201750,0002.52ขาย
ชวลิต หวังธำรงหวังธำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-06-201726-06-201750,0002.50ขาย
ชวลิต หวังธำรงหวังธำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-09-201728-08-20175,000,0000.00โอนออก
ชัยวัฒน์ สท้อนดีสท้อนดีผู้จัดทำใบสำคัญแสดง06-09-201704-09-201739,6500.83ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3