PJW 5 ( 0.18 3.78% )

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ PJW “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
มาลี เหมมณฑารพเหมมณฑารพผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-08-201217-08-201226,000,0004.00ขาย
เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์นิตยาเกษตรวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-08-201220-08-2012100,0004.62ขาย
กรรณิกา เจนจุลพรเจนจุลพรผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-05-201419-05-201450,0003.24ขาย
มาลี เหมมณฑารพเหมมณฑารพผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-10-201421-10-201434,661,4283.80ขาย
สาธิต เหมมณฑารพเหมมณฑารพผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-10-201421-10-201434,661,4283.80ซื้อ
พิรุฬห์ เหมมณฑารพเหมมณฑารพผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-11-201431-10-201426,316,0003.80ซื้อ
มาลี เหมมณฑารพเหมมณฑารพผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-11-201431-10-201426,316,0003.80ขาย
สาธิต เหมมณฑารพเหมมณฑารพผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-06-201529-05-201583,0000.00รับโอน
สาธิต เหมมณฑารพเหมมณฑารพผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-06-201529-05-20151,706,4573.20ขาย
วิวรรธน์ เหมมณฑารพเหมมณฑารพผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-08-201519-08-201549,6002.88ซื้อ
วิวรรธน์ เหมมณฑารพเหมมณฑารพผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-08-201519-08-201510,4002.90ซื้อ
วิวรรธน์ เหมมณฑารพเหมมณฑารพผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-08-201520-08-201530,0002.84ซื้อ
วิวรรธน์ เหมมณฑารพเหมมณฑารพผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-08-201524-08-201545,2002.65ซื้อ
กรรณิกา เจนจุลพรเจนจุลพรผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-09-201514-09-201556,0002.68ขาย
วิวรรธน์ เหมมณฑารพเหมมณฑารพผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-09-201529-09-201550,0002.40ซื้อ
สาธิต เหมมณฑารพเหมมณฑารพผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-11-201621-11-201610,000,0003.10ขาย
สาธิต เหมมณฑารพเหมมณฑารพคู่สมรสหุ้นสามัญ24-11-201621-11-201610,000,0003.10ซื้อ
สาธิต เหมมณฑารพเหมมณฑารพคู่สมรสหุ้นสามัญ29-11-201628-11-2016778,5003.30ขาย
สาธิต เหมมณฑารพเหมมณฑารพคู่สมรสหุ้นสามัญ13-12-201608-12-20161,000,0003.10ขาย
สาธิต เหมมณฑารพเหมมณฑารพคู่สมรสหุ้นสามัญ17-01-201713-01-20171,000,0003.33ขาย
วิวรรธน์ เหมมณฑารพเหมมณฑารพผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-05-201719-05-20174,000,0000.00โอนออก
วิวรรธน์ เหมมณฑารพเหมมณฑารพคู่สมรสหุ้นสามัญ30-05-201719-05-20174,000,0000.00รับโอน
คงศักดิ์ เหมมณฑารพเหมมณฑารพผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-06-201716-06-201710,000,0002.88ขาย
วิวรรธน์ เหมมณฑารพเหมมณฑารพผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-06-201726-06-20172,050,0002.50ขาย
วิวรรธน์ เหมมณฑารพเหมมณฑารพคู่สมรสหุ้นสามัญ28-06-201726-06-20172,050,0002.50ซื้อ
มาลี เหมมณฑารพเหมมณฑารพผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-03-201812-03-20184,000,0002.30ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3