PL 3 ( -0.06 -2.07% )

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 10 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ PL “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ทิพย์สุดา คืนคงคืนคงคู่สมรสหุ้นสามัญ02-04-201230-03-201220,0004.40ซื้อ
ทิพย์สุดา คืนคงคืนคงคู่สมรสหุ้นสามัญ11-02-201307-02-201312,8005.70ซื้อ
ทิพย์สุดา คืนคงคืนคงคู่สมรสหุ้นสามัญ11-02-201308-02-20137,2005.70ซื้อ
ขจรจักร ชโลธรชโลธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-06-201331-05-201310,0006.05ซื้อ
ขจรจักร ชโลธรชโลธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-06-201306-06-20135,0005.85ซื้อ
ขจรจักร ชโลธรชโลธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-06-201306-06-20135,0005.75ซื้อ
ทิพย์สุดา คืนคงคืนคงคู่สมรสหุ้นสามัญ18-03-201414-03-20145,0004.48ซื้อ
โพธิพงษ์ ล่ำซำล่ำซำผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-03-201425-03-20141,000,0004.40ซื้อ
อลงกรณ์ ทังสุพานิชทังสุพานิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-04-201402-04-201420,0004.42ขาย
อลงกรณ์ ทังสุพานิชทังสุพานิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-11-201421-10-2014110,0000.00รับโอน-เพื
อลงกรณ์ ทังสุพานิชทังสุพานิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-11-201407-11-201414,0004.20ขาย
อลงกรณ์ ทังสุพานิชทังสุพานิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-11-201410-11-20142004.20ขาย
อลงกรณ์ ทังสุพานิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-11-201411-11-20142004.20ขาย
อลงกรณ์ ทังสุพานิชทังสุพานิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-11-201414-11-201495,6004.20ขาย
เกริกชัย ศิริภักดีศิริภักดีผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-02-201523-02-20156,115,0050.00โอนออก
เกริกชัย ศิริภักดีศิริภักดีคู่สมรสหุ้นสามัญ25-02-201523-02-20156,115,0050.00รับโอน
เกริกชัย ศิริภักดีศิริภักดีคู่สมรสหุ้นสามัญ27-04-201524-04-20156,000,0004.00ขาย
เกริกชัย ศิริภักดีศิริภักดีคู่สมรสหุ้นสามัญ11-05-201506-05-20154,9954.12ซื้อ
นวลพรรณ ล่ำซำล่ำซำผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-02-201628-01-2016840,0000.00รับโอน
โพธิพงษ์ ล่ำซำล่ำซำผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-02-201628-01-20162,520,0000.00โอนออก
สาระ ล่ำซำล่ำซำผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-02-201628-01-2016840,0000.00รับโอน
ขจรจักร ชโลธรชโลธรคู่สมรสหุ้นสามัญ21-04-201612-04-2016216,6660.00รับโอน
ขจรจักร ชโลธรชโลธรคู่สมรสใบสำคัญแสดง21-04-201612-04-201616,6660.00รับโอน
ขจรจักร ชโลธรชโลธรคู่สมรสหุ้นสามัญ21-04-201612-04-2016200,0000.00รับโอน
ทิพย์สุดา คืนคงคืนคงผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-04-201707-04-2017333,9950.00รับโอน
ทิพย์สุดา คืนคงคืนคงผู้จัดทำใบสำคัญแสดง07-04-201707-04-2017111,3310.00รับโอน
ทิพย์สุดา คืนคงคืนคงผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-04-201724-04-20171,000,0050.00รับโอน
ทิพย์สุดา คืนคงคืนคงผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-05-201727-04-2017448,0000.00รับโอน
ทิพย์สุดา คืนคงคืนคงผู้จัดทำใบสำคัญแสดง02-05-201727-04-201737,3330.00รับโอน
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3