PTTGC 61 ( 0.50 0.83% )

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 กันยายน 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ PTTGC “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
อัฒฑวุฒิ หิรัญบูรณะหิรัญบูรณะคู่สมรสหุ้นสามัญ22-11-201128-10-20118,13966.25ขาย
ปรัชญา ภิญญาวัธน์ภิญญาวัธน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-12-201102-12-201120.00โอนออก
วันชัย ธาดาดลทิพย์ธาดาดลทิพย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-12-201116-12-201110,3620.00รับโอน
พันธ์ทิพ อึ๊งผาสุขอึ๊งผาสุขคู่สมรสหุ้นสามัญ01-03-201229-02-201225,06574.00ขาย
ปรัชญา ภิญญาวัธน์ภิญญาวัธน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-03-201223-03-201242,00072.00ขาย
ศรีวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์เอี่ยมรุ่งโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-04-201230-03-20127,77272.25ขาย
อัฒฑวุฒิ หิรัญบูรณะหิรัญบูรณะคู่สมรสหุ้นสามัญ01-06-201218-05-20122,00062.00ซื้อ
อัฒฑวุฒิ หิรัญบูรณะหิรัญบูรณะคู่สมรสหุ้นสามัญ01-06-201223-05-20122,00059.00ซื้อ
อัฒฑวุฒิ หิรัญบูรณะหิรัญบูรณะคู่สมรสหุ้นสามัญ01-06-201223-05-20122,00059.25ซื้อ
อัฒฑวุฒิ หิรัญบูรณะหิรัญบูรณะคู่สมรสหุ้นสามัญ01-06-201223-05-20122,00057.00ซื้อ
อัฒฑวุฒิ หิรัญบูรณะหิรัญบูรณะคู่สมรสหุ้นสามัญ01-06-201223-05-20122,00055.00ซื้อ
ปรัชญา ภิญญาวัธน์ภิญญาวัธน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-06-201218-06-201250,00058.00ขาย
วันชัย ธาดาดลทิพย์ธาดาดลทิพย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-08-201216-08-20123,20064.75ขาย
วันชัย ธาดาดลทิพย์ธาดาดลทิพย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-11-201215-11-201269,30059.25ขาย
ธเนศ เจริญทรัพย์เจริญทรัพย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-01-201311-01-201337,91774.50ขาย
ปรัชญา ภิญญาวัธน์ภิญญาวัธน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-02-201321-02-201330,00077.75ขาย
ปรัชญา ภิญญาวัธน์ภิญญาวัธน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-02-201321-02-201330,00078.75ขาย
อนนต์ สิริแสงทักษิณสิริแสงทักษิณผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-06-201306-06-20135,00067.00ซื้อ
อนนต์ สิริแสงทักษิณสิริแสงทักษิณผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-06-201306-06-20135,00067.50ซื้อ
วันชัย ธาดาดลทิพย์ธาดาดลทิพย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-09-201326-09-201350,01674.00ขาย
วันชัย ธาดาดลทิพย์ธาดาดลทิพย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-12-201306-12-201330,00078.25ขาย
อัฒฑวุฒิ หิรัญบูรณะหิรัญบูรณะคู่สมรสหุ้นสามัญ26-06-201423-06-20142,50066.50ขาย
สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์พันธ์มีเชาว์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-12-201408-12-201410,00058.75ซื้อ
สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์พันธ์มีเชาว์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-12-201408-12-201410,00058.50ซื้อ
สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์พันธ์มีเชาว์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-12-201411-12-201410,00053.00ซื้อ
สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์พันธ์มีเชาว์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-12-201411-12-201410,00052.75ซื้อ
เสริมศักดิ์ ศรียาภัยศรียาภัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-09-201524-08-20151,00050.75ซื้อ
ประเสริฐ บุญสัมพันธ์บุญสัมพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-12-201523-12-2015271,1420.00โอนออก
ประเสริฐ บุญสัมพันธ์บุญสัมพันธ์คู่สมรสหุ้นสามัญ25-12-201523-12-2015271,1420.00รับโอน
สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์พันธ์มีเชาว์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-01-201607-01-201620,00047.00ซื้อ
บุบผา อมรเกียรติขจรอมรเกียรติขจรผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-06-201609-06-20164,00462.75ขาย
ประพนธ์ วงษ์ท่าเรือวงษ์ท่าเรือผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-06-201801-06-20182,00088.00ซื้อ
ประพนธ์ วงษ์ท่าเรือวงษ์ท่าเรือผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-06-201804-06-20183,00087.00ซื้อ
ประพนธ์ วงษ์ท่าเรือวงษ์ท่าเรือผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-06-201814-06-20183,00083.75ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3