PYLON 4 ( 0.02 0.45% )

บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 07 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ PYLON “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
เสรี จินตนเสรีจินตนเสรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-11-201114-11-2011450,0003.22ขาย
พิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัยศิริศุขสกุลชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-11-201115-11-2011210,0003.16ซื้อ
สุรีรัตน์ นาคะผดุงรัตน์นาคะผดุงรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-11-201115-11-2011210,0003.16ขาย
พิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัยศิริศุขสกุลชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-03-201201-03-2012500,0005.45ซื้อ
สมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน์วิริยะพิพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-03-201201-03-2012500,0005.45ขาย
พิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัยศิริศุขสกุลชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-05-201216-05-2012220,0005.05ซื้อ
พิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัยศิริศุขสกุลชัยผู้จัดทำใบสำคัญแสดง21-05-201216-05-2012110,0002.64ซื้อ
พิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัยศิริศุขสกุลชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-08-201217-08-2012270,0004.48ซื้อ
พิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัยศิริศุขสกุลชัยผู้จัดทำใบสำคัญแสดง20-08-201217-08-2012135,0002.42ซื้อ
สุรีรัตน์ นาคะผดุงรัตน์นาคะผดุงรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-08-201217-08-2012270,0004.48ขาย
สุรีรัตน์ นาคะผดุงรัตน์นาคะผดุงรัตน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง20-08-201217-08-2012135,0002.42ขาย
พิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัยศิริศุขสกุลชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-11-201216-11-2012270,0004.22ซื้อ
พิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัยศิริศุขสกุลชัยผู้จัดทำใบสำคัญแสดง20-11-201216-11-2012135,0002.16ซื้อ
สุรีรัตน์ นาคะผดุงรัตน์นาคะผดุงรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-11-201216-11-2012270,0004.22ขาย
สุรีรัตน์ นาคะผดุงรัตน์นาคะผดุงรัตน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง20-11-201216-11-2012135,0002.16ขาย
บดินทร์ แสงอารยะกุลแสงอารยะกุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง27-02-201326-02-2013100,0004.00ซื้อ
ชเนศวร์ แสงอารยะกุลแสงอารยะกุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง01-03-201328-02-2013100,0004.17ซื้อ
พิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัยศิริศุขสกุลชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-03-201312-03-20131,859,9997.30ซื้อ
สุรีรัตน์ นาคะผดุงรัตน์นาคะผดุงรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-03-201312-03-2013773,3337.30ขาย
พิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัยศิริศุขสกุลชัยผู้จัดทำใบสำคัญแสดง12-09-201310-09-201320,0003.54ซื้อ
พิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัยศิริศุขสกุลชัยผู้จัดทำใบสำคัญแสดง07-03-201406-03-2014386,6004.52ซื้อ
สุรีรัตน์ นาคะผดุงรัตน์นาคะผดุงรัตน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง07-03-201406-03-2014386,6004.52ขาย
สุรีรัตน์ นาคะผดุงรัตน์นาคะผดุงรัตน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง12-03-201412-03-2014662.60ขาย
พิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัยศิริศุขสกุลชัยผู้จัดทำใบสำคัญแสดง17-03-201414-03-2014100,0004.56ซื้อ
ชเนศวร์ แสงอารยะกุลแสงอารยะกุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง22-05-201421-05-2014443,4004.20ขาย
พิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัยศิริศุขสกุลชัยผู้จัดทำใบสำคัญแสดง22-05-201421-05-2014443,4004.20ซื้อ
บดินทร์ แสงอารยะกุลแสงอารยะกุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง12-06-201411-06-2014100,0004.98ขาย
สมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน์วิริยะพิพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-09-201401-09-2014230,0008.36ขาย
สมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน์วิริยะพิพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-09-201402-09-2014170,0008.40ขาย
สมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน์วิริยะพิพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-09-201403-09-2014100,0008.41ขาย
ชัยพัฒน์ สหัสกุลสหัสกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ13-11-201411-11-2014833,3320.00รับโอน
ชัยพัฒน์ สหัสกุลสหัสกุลคู่สมรสใบสำคัญแสดง13-11-201411-11-2014333,3330.00รับโอน
ชเนศวร์ แสงอารยะกุลแสงอารยะกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-11-201414-11-20146,675,0008.10ขาย
บดินทร์ แสงอารยะกุลแสงอารยะกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-11-201414-11-20142,375,0008.10ขาย
วงศ์ชัย แสงอารยะกุลแสงอารยะกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-11-201414-11-20141,375,0008.10ขาย
เสรี จินตนเสรีจินตนเสรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-03-201603-03-2016120,00010.00ขาย
ชเนศวร์ แสงอารยะกุลแสงอารยะกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-02-201714-02-20178,250,00013.00ขาย
วงศ์ชัย แสงอารยะกุลแสงอารยะกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-02-201714-02-20171,375,00013.00ขาย
บดินทร์ แสงอารยะกุลแสงอารยะกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-02-201715-02-20171,375,00013.00ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3