RCL 39 ( -1.75 -4.32% )

บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 14 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ RCL “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
สุเมธ ตันธุวนิตย์ตันธุวนิตย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-06-201227-06-2012233,1000.00โอนออก
สุเมธ ตันธุวนิตย์ตันธุวนิตย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-05-201328-05-2013193,5000.00โอนออก
สุเมธ ตันธุวนิตย์ตันธุวนิตย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-06-201402-06-2014285,9000.00โอนออก
สุเมธ ตันธุวนิตย์ตันธุวนิตย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-06-201510-06-2015273,0000.00โอนออก
สุเมธ ตันธุวนิตย์ตันธุวนิตย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-05-201619-05-2016365,4000.00โอนออก
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3