ROJNA 7 ( -0.55 -7.59% )

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ ROJNA “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
พงส์ สารสินสารสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-12-201415-12-201430,0006.90ขาย
พงส์ สารสินสารสินผู้จัดทำใบสำคัญแสดง17-12-201415-12-2014213,7002.90ขาย
พงส์ สารสินสารสินผู้จัดทำใบสำคัญแสดง17-12-201416-12-2014642,7662.96ขาย
พงส์ สารสินสารสินคู่สมรสหุ้นสามัญ17-12-201416-12-20142,100,0000.00โอนออก
พงส์ สารสินสารสินผู้จัดทำใบสำคัญแสดง17-12-201417-12-2014110,2002.97ขาย
ดิเรก วินิชบุตรวินิชบุตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-03-201517-03-20151,000,0008.29ซื้อ
ชาย วินิชบุตรวินิชบุตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-02-201628-01-2016171,692,1640.00รับโอน
ดิเรก วินิชบุตรวินิชบุตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-02-201628-01-2016171,692,1640.00โอนออก
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3