RPH 5 ( -0.15 -2.70% )

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ RPH “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ศรัณย์ สุภัคศรัณย์สุภัคศรัณย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201701-03-20177,5005.60ซื้อ
วัลลภ เหล่าไพบูลย์เหล่าไพบูลย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201703-03-201750,0005.90ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ศรีนัครินทร์คู่สมรสหุ้นสามัญ09-03-201708-03-2017100,0005.80ซื้อ
วัลลภ เหล่าไพบูลย์เหล่าไพบูลย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-03-201708-03-201730,0005.85ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ศรีนัครินทร์คู่สมรสหุ้นสามัญ10-03-201709-03-2017100,0005.80ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ศรีนัครินทร์คู่สมรสหุ้นสามัญ14-03-201713-03-2017100,0005.60ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ศรีนัครินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-05-201716-05-2017300,0004.97ซื้อ
วัลลภ เหล่าไพบูลย์เหล่าไพบูลย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-05-201716-05-201754,0004.96ซื้อ
วินัย ตันติยาสวัสดิกุลตันติยาสวัสดิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-05-201716-05-2017200,0004.98ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ศรีนัครินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-05-201717-05-2017200,0005.02ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ศรีนัครินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-05-201718-05-201750,0005.05ซื้อ
วัลลภ เหล่าไพบูลย์เหล่าไพบูลย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-05-201718-05-201730,0005.05ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ศรีนัครินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-05-201719-05-201750,0005.05ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ศรีนัครินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-05-201722-05-201739,1005.05ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ศรีนัครินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-06-201706-06-2017100,0005.05ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ศรีนัครินทร์คู่สมรสหุ้นสามัญ08-06-201706-06-201750,0005.05ซื้อ
วัลลภ เหล่าไพบูลย์เหล่าไพบูลย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-06-201707-06-201740,0005.00ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ศรีนัครินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-06-201709-06-201750,0004.98ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ศรีนัครินทร์คู่สมรสหุ้นสามัญ12-06-201709-06-201750,0004.98ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ศรีนัครินทร์คู่สมรสหุ้นสามัญ15-06-201713-06-201750,0004.98ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ศรีนัครินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-06-201721-06-201723,1004.98ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ศรีนัครินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-06-201722-06-2017100,0004.98ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ศรีนัครินทร์คู่สมรสหุ้นสามัญ23-06-201722-06-201750,0004.98ซื้อ
วัลลภ เหล่าไพบูลย์เหล่าไพบูลย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-06-201729-06-201740,0004.96ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ศรีนัครินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-07-201730-06-2017200,0004.91ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ศรีนัครินทร์คู่สมรสหุ้นสามัญ03-07-201730-06-2017100,0004.93ซื้อ
ธีระศักดิ์ ณ ระนองผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-11-201710-10-201748,0004.86ขาย
ธีระศักดิ์ ณ ระนองผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-11-201711-10-2017140,0004.84ขาย
ธีระศักดิ์ ณ ระนองผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-11-201712-10-201760,0004.82ขาย
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ศรีนัครินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-12-201708-12-201720,0004.76ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ศรีนัครินทร์คู่สมรสหุ้นสามัญ26-12-201708-12-201720,0004.76ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ศรีนัครินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201804-01-201842,3004.76ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ศรีนัครินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-01-201809-01-2018289,0004.75ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ศรีนัครินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-01-201811-01-2018289,0004.75ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ศรีนัครินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-01-201812-01-2018289,0004.76ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ศรีนัครินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-01-201812-01-201810,0004.76ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ศรีนัครินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-01-201815-01-201865,4004.76ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ศรีนัครินทร์คู่สมรสหุ้นสามัญ18-01-201816-01-201810,0004.74ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ศรีนัครินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-01-201818-01-2018120,0004.73ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ศรีนัครินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-01-201819-01-2018100,0004.73ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ศรีนัครินทร์คู่สมรสหุ้นสามัญ22-01-201819-01-201810,0004.72ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ศรีนัครินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-01-201822-01-2018120,0004.78ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ศรีนัครินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-01-201823-01-201860,0004.78ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ศรีนัครินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-01-201825-01-201820,0004.76ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ศรีนัครินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-02-201829-01-201820,0004.78ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ศรีนัครินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-02-201830-01-201835,0004.78ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ศรีนัครินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-02-201831-01-201810,0004.78ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ศรีนัครินทร์คู่สมรสหุ้นสามัญ15-02-201808-02-20185,0004.74ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ศรีนัครินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-03-201806-03-201820,0004.72ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ศรีนัครินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-03-201807-03-201820,0004.74ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ศรีนัครินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-03-201808-03-201810,0004.76ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ศรีนัครินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-03-201815-03-201810,0004.76ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ศรีนัครินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-03-201816-03-201820,0004.76ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ศรีนัครินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-03-201820-03-201820,0004.75ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ศรีนัครินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-03-201821-03-201819,7004.75ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ศรีนัครินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-03-201822-03-201831,5004.75ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ศรีนัครินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-03-201821-03-201819,7004.75ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ศรีนัครินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-03-201822-03-201831,5004.75ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ศรีนัครินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-03-201823-03-201810,0004.74ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ศรีนัครินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-03-201826-03-201849,9004.75ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ศรีนัครินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-03-201828-03-201810,0004.74ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ศรีนัครินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-04-201829-03-201820,0004.74ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ศรีนัครินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-04-201803-04-201840,0004.69ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ศรีนัครินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-04-201804-04-201855,0004.70ซื้อ
วัลลภ เหล่าไพบูลย์เหล่าไพบูลย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-04-201804-04-20181,000,0000.00โอนออก
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ศรีนัครินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-04-201805-04-201872,0004.72ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ศรีนัครินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-04-201809-04-201844,1004.71ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ศรีนัครินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-04-201810-04-201830,0004.71ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ศรีนัครินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-04-201811-04-201820,0004.74ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ศรีนัครินทร์คู่สมรสหุ้นสามัญ17-04-201802-04-201810,0004.70ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ศรีนัครินทร์คู่สมรสหุ้นสามัญ17-04-201804-04-201810,0004.70ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ศรีนัครินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-04-201812-04-201825,0004.74ซื้อ
ธีระศักดิ์ ณ ระนองผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-05-201807-05-20183,5004.74ขาย
ธีระศักดิ์ ณ ระนองผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-05-201810-05-20186,5004.74ขาย
วราภรณ์ อ้นหอมอ้นหอมผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-05-201807-05-20183,5004.74ขาย
วราภรณ์ อ้นหอมอ้นหอมผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-05-201810-05-20186,5004.74ขาย
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ศรีนัครินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-05-201811-05-201820,0004.80ซื้อ
ธีระศักดิ์ ณ ระนองผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-05-201816-05-2018100,0004.80ขาย
ชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจจริยวัฒนากุลกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-05-201817-05-201850,0004.82ขาย
ธีระศักดิ์ ณ ระนองผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-05-201818-05-2018500,0000.00โอนออก
ชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจจริยวัฒนากุลกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-05-201818-05-201850,0004.82ขาย
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ศรีนัครินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-05-201818-05-201820,0004.82ซื้อ
ชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจจริยวัฒนากุลกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-05-201821-05-201850,0004.84ขาย
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ศรีนัครินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-05-201821-05-201810,0004.84ซื้อ
ชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจจริยวัฒนากุลกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-05-201822-05-201850,0004.84ขาย
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ศรีนัครินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-05-201823-05-20188,0004.96ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ศรีนัครินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-05-201828-05-201840,0004.98ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ศรีนัครินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-05-201830-05-201860,0004.96ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ศรีนัครินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-06-201831-05-201840,0004.96ซื้อ
ชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจจริยวัฒนากุลกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-06-201805-06-201825,0004.94ขาย
ชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจจริยวัฒนากุลกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-06-201807-06-201825,0004.94ขาย
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ศรีนัครินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-06-201801-06-201850,0004.95ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ศรีนัครินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-06-201805-06-201861,1004.95ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ศรีนัครินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-06-201806-06-201885,0004.95ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ศรีนัครินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-06-201807-06-2018220,0004.93ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ศรีนัครินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-06-201808-06-2018125,0004.95ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ศรีนัครินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-06-201811-06-201850,0004.96ซื้อ
วันชัย วัฒนศัพท์วัฒนศัพท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-06-201811-06-2018100,0004.92ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ศรีนัครินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-06-201814-06-201810,0004.92ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ศรีนัครินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-06-201818-06-201818,9004.97ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ศรีนัครินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-06-201819-06-201810,0004.92ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ศรีนัครินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-06-201820-06-201842,0004.95ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ศรีนัครินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-06-201825-06-201850,0004.91ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ศรีนัครินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-06-201826-06-201870,0004.89ซื้อ
วัลลภ เหล่าไพบูลย์เหล่าไพบูลย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-06-201826-06-20181,000,0000.00โอนออก
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ศรีนัครินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-06-201827-06-201850,0004.88ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ศรีนัครินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-06-201828-06-201820,0004.84ซื้อ
วราภรณ์ อ้นหอมอ้นหอมผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-06-201828-06-201810,0004.82ขาย
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ศรีนัครินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-07-201829-06-201830,0004.84ซื้อ
วราภรณ์ อ้นหอมอ้นหอมผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-07-201805-07-201810,0004.84ขาย
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ศรีนัครินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-07-201806-07-201810,0004.84ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ศรีนัครินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-07-201812-07-201820,0004.88ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ศรีนัครินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-08-201807-08-201820,0004.98ซื้อ
ศรีชัย ครุสันธิ์ครุสันธิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-08-201810-08-2018100,0005.00ซื้อ
ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ศรีนัครินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-08-201816-08-201820,0004.98ซื้อ
วัลลภ เหล่าไพบูลย์เหล่าไพบูลย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-08-201816-08-201820,0004.98ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3