SALEE 1 ( -0.01 -0.86% )

บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 26 พฤศจิกายน 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ SALEE “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-10-201104-10-201120,000003.66ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-10-201105-10-201115,000003.75ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-11-201128-11-201140,000003.60ซื้อ
สุพจน์ สุนทรินคะสุนทรินคะผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-12-201106-12-201130,000003.50ขาย
สุพจน์ สุนทรินคะสุนทรินคะผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-12-201107-12-201127,800003.50ขาย
สุชาติ จิวะพรทิพย์จิวะพรทิพย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-12-201126-12-20111,247,380000.00โอนออก
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-02-201214-02-201220,000003.58ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-02-201215-02-201236,900003.58ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-03-201220-03-201231,500004.12ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-03-201222-03-201273,600004.11ซื้อ
เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์วงศ์ทวีพิพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-06-201220-06-20125,000006.30ขาย
เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์วงศ์ทวีพิพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-07-201204-07-201210,000007.15ขาย
สมศักดิ์ พฤกษะวันพฤกษะวันผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-08-201230-07-201236,000007.10ขาย
เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์วงศ์ทวีพิพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-08-201207-08-201210,000009.40ขาย
วีรวิธ วณิชยาลัยวณิชยาลัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-08-201207-08-201220,000008.85ขาย
สมศักดิ์ พฤกษะวันพฤกษะวันผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-08-201207-08-201215,000009.75ขาย
สุพจน์ สุนทรินคะสุนทรินคะผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-08-201207-08-201219,900009.60ขาย
เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์วงศ์ทวีพิพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-08-201208-08-201220,000011.20ขาย
วีรวิธ วณิชยาลัยวณิชยาลัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-08-201215-08-201210,000009.00ขาย
วีรวิธ วณิชยาลัยวณิชยาลัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-11-201216-11-201229,924000.00รับโอน
วีรวิธ วณิชยาลัยวณิชยาลัยคู่สมรสหุ้นสามัญ20-11-201216-11-201229,924000.00โอนออก
วีรวิธ วณิชยาลัยวณิชยาลัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-11-201223-11-20123,200008.00ขาย
วีรวิธ วณิชยาลัยวณิชยาลัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-11-201226-11-20126,800008.05ขาย
วีรวิธ วณิชยาลัยวณิชยาลัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-11-201229-11-201210,000008.10ขาย
วีรวิธ วณิชยาลัยวณิชยาลัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-12-201203-12-201210,000008.30ขาย
วีรวิธ วณิชยาลัยวณิชยาลัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-12-201220-12-2012630000.00โอนออก
วีรวิธ วณิชยาลัยวณิชยาลัยคู่สมรสหุ้นสามัญ24-12-201220-12-2012630000.00รับโอน
วีรวิธ วณิชยาลัยวณิชยาลัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-12-201221-12-201210,000008.40ขาย
เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์วงศ์ทวีพิพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-01-201311-01-201320,000009.80ขาย
เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์วงศ์ทวีพิพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-01-201311-01-201310,000009.85ขาย
เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์วงศ์ทวีพิพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-01-201322-01-201320,000011.30ขาย
เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์วงศ์ทวีพิพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-01-201322-01-201330,000011.60ขาย
เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์วงศ์ทวีพิพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-01-201323-01-201350,000011.50ขาย
เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์วงศ์ทวีพิพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-01-201328-01-201320,000012.00ขาย
เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์วงศ์ทวีพิพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-02-201305-02-201310,000011.60ขาย
เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์วงศ์ทวีพิพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-02-201306-02-201320,000011.90ขาย
เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์วงศ์ทวีพิพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-02-201306-02-201310,000012.00ขาย
เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์วงศ์ทวีพิพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-02-201306-02-201310,000012.20ขาย
เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์วงศ์ทวีพิพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-02-201306-02-201310,000012.30ขาย
เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์วงศ์ทวีพิพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-02-201314-02-201310,000012.90ขาย
เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์วงศ์ทวีพิพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-02-201314-02-201310,000013.30ขาย
เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์วงศ์ทวีพิพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-02-201314-02-201310,000013.50ขาย
เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์วงศ์ทวีพิพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-02-201314-02-201310,000013.80ขาย
เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์วงศ์ทวีพิพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-02-201314-02-201310,000013.90ขาย
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-02-201314-02-20135,000,000000.00โอนออก
สุชาติ จิวะพรทิพย์จิวะพรทิพย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-03-201327-02-20131,000,000000.00โอนออก
เศวต นราธิปกรนราธิปกรผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-03-201326-03-20134,000,000000.00โอนออก
เศวต นราธิปกรนราธิปกรบุตรหุ้นสามัญ28-03-201326-03-20134,000,000000.00รับโอน
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-06-201310-06-20135,000,000000.00โอนออก
เศวต นราธิปกรนราธิปกรผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-06-201327-06-20135,000,000007.50โอนออก
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-08-201315-08-201339,800010.01ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201319-08-201326,000009.93ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-08-201321-08-201338,400009.90ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-08-201322-08-201314,200009.67ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-08-201323-08-201321,000009.93ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-08-201326-08-201321,000009.70ซื้อ
พิมพา จิวะพรทิพย์จิวะพรทิพย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-04-201423-01-2014560,439000.00โอนออก
สุชาติ จิวะพรทิพย์จิวะพรทิพย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-04-201428-04-201410,233,447008.50ขาย
สมศักดิ์ พฤกษะวันพฤกษะวันผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-03-201520-03-201561,000007.15ขาย
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-03-201524-03-201560,000006.74ซื้อ
สุพจน์ สุนทรินคะสุนทรินคะผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-03-201530-03-201528,000007.00ขาย
วีรวิธ วณิชยาลัยวณิชยาลัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-04-201520-04-201513,621007.80ขาย
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-08-201513-08-2015400,000001.01ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-08-201524-08-2015800,000000.99ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-08-201525-08-2015100,500000.97ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-08-201526-08-20151,000,000001.02ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-01-201604-01-20161,000,000000.91ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-01-201606-01-2016600,000000.92ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201607-01-2016500,000000.90ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-01-201608-01-2016357,000000.89ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-01-201611-01-201641,900000.89ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-01-201614-01-2016112,700000.91ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-01-201618-01-20161,000,000000.96ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-01-201622-01-2016700,000000.99ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-05-201631-05-20162,000,000001.05ซื้อ
เศวต นราธิปกรนราธิปกรผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-08-201609-08-20163,000,000001.35ขาย
เศวต นราธิปกรนราธิปกรผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-08-201611-08-20161,400,000001.49ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201619-08-20161,000,000001.56ซื้อ
เศวต นราธิปกรนราธิปกรผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-08-201623-08-2016300,000001.59ซื้อ
เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์วงศ์ทวีพิพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-10-201620-10-2016200,000001.78ขาย
เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์วงศ์ทวีพิพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-10-201626-10-2016200,000001.88ขาย
สมศักดิ์ พฤกษะวันพฤกษะวันผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-11-201624-11-2016200,000001.73ขาย
สมศักดิ์ พฤกษะวันพฤกษะวันผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-11-201624-11-2016200,000001.73ขาย
เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์วงศ์ทวีพิพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-01-201729-12-2016200,000002.10ขาย
เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์วงศ์ทวีพิพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-05-201712-05-2017200,000001.70ซื้อ
เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์วงศ์ทวีพิพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-07-201730-06-2017100,000001.43ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-08-201716-08-2017400,000001.47ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-08-201717-08-2017165,100001.45ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-08-201718-08-2017100,000001.45ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201721-08-2017200,000001.46ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-08-201722-08-201724,900001.44ซื้อ
เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์วงศ์ทวีพิพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-11-201715-11-201750,000001.30ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-12-201706-12-2017450,000001.24ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-12-201706-12-201750,000001.25ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-12-201712-12-2017120,000001.28ซื้อ
เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์วงศ์ทวีพิพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-12-201718-12-2017220,600001.13ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-12-201718-12-2017200,000001.10ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-12-201719-12-201741,400001.10ซื้อ
เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์วงศ์ทวีพิพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-01-201812-01-2018220,600001.31ขาย
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-03-201828-02-2018731,000001.16ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-03-201802-03-2018338,100001.19ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-03-201805-03-2018440,000001.16ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-03-201809-03-2018200,000001.16ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-03-201816-03-201855,400001.17ซื้อ
เศวต นราธิปกรนราธิปกรผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-03-201822-03-2018300001.23ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-03-201822-03-2018200,000001.23ซื้อ
เศวต นราธิปกรนราธิปกรผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-03-201822-03-2018300001.23ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-03-201822-03-2018200,000001.23ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-03-201823-03-2018700,000001.26ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-03-201827-03-2018170,000001.19ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-03-201828-03-2018300,000001.22ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-04-201805-04-2018350,000001.18ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-04-201812-04-201830,000001.18ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-07-201806-07-2018233,500001.04ซื้อ
สุชาติ จิวะพรทิพย์จิวะพรทิพย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-08-201817-08-2018100,000001.09ซื้อ
นาย สุชาติ จิวะพรทิพย์สุชาติผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197022-08-2018100,000001.10ซื้อ
นาย มนัส บุญสนองมนัสผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197030-06-202173,200001.29ขาย
นาย มนัส บุญสนองมนัสผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197029-09-2021200,000001.14ซื้อ
นาย มนัส บุญสนองมนัสผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197028-10-2021100,000001.25ขาย
นาย เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์เลอพงศ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197002-07-2021200,000001.31ขาย
นาย เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์เลอพงศ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197006-07-2021100,000001.53ขาย
นาย สาทิส ตัตวธรสาทิสผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197004-10-2021200,000001.17ซื้อ
นาย สาทิส ตัตวธรสาทิสผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197004-10-2021100,000001.14ซื้อ
นาย สาทิส ตัตวธรสาทิสผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197004-10-2021300,000001.15ซื้อ
นาย สาทิส ตัตวธรสาทิสผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197004-10-2021330,000001.16ซื้อ
นาย สาทิส ตัตวธรสาทิสผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197008-10-2021200,000001.14ซื้อ
นาย สาทิส ตัตวธรสาทิสผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197008-10-2021300,000001.15ซื้อ
นาย มนัส บุญสนองมนัสผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197016-06-202150,000001.32ขาย
นาย เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์เลอพงศ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197009-04-202150,000001.11ขาย
นาย เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์เลอพงศ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197031-05-2021100,000001.21ขาย
นาย เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์เลอพงศ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197002-06-2021200,000001.29ขาย
นาย เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์เลอพงศ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197018-03-2021150,000001.06ขาย
นาย เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์เลอพงศ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197022-03-202150,000001.11ขาย
นาย เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์เลอพงศ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197029-03-2021100,000001.13ขาย
นาย เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์เลอพงศ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197030-03-202150,000001.20ขาย
นาย มนัส บุญสนองมนัสผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197003-08-2020500000.65ซื้อ
นาย สาทิส ตัตวธรสาทิสผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197024-08-2020260,000000.61ซื้อ
นาย สุชาติ จิวะพรทิพย์สุชาติผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197019-08-202025,300000.64ซื้อ
นาย สุชาติ จิวะพรทิพย์สุชาติผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197020-08-202050,000000.65ซื้อ
นาย สุชาติ จิวะพรทิพย์สุชาติผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197024-08-2020200,000000.62ซื้อ
นาย สาทิส ตัตวธรสาทิสผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197026-02-2020600,000000.80ซื้อ
นาย สาทิส ตัตวธรสาทิสผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197027-02-2020200,000000.81ซื้อ
นาย สาทิส ตัตวธรสาทิสผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197028-02-202048,700000.77ซื้อ
นาย สาทิส ตัตวธรสาทิสผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197003-03-2020765,000000.81ซื้อ
นาย สาทิส ตัตวธรสาทิสผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197004-03-2020500,000000.83ซื้อ
นาย สาทิส ตัตวธรสาทิสผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197009-03-2020469,900000.77ซื้อ
นาย สาทิส ตัตวธรสาทิสผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197010-03-2020120,000000.79ซื้อ
นาย สาทิส ตัตวธรสาทิสผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197012-03-202062,800000.70ซื้อ
นาย สาทิส ตัตวธรสาทิสผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197013-03-202070,000000.70ซื้อ
นาย สาทิส ตัตวธรสาทิสผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197019-03-202030,000000.78ซื้อ
นาย สาทิส ตัตวธรสาทิสผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197017-12-2019141,300000.89ซื้อ
นาย สาทิส ตัตวธรสาทิสผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197018-12-2019100,000000.89ซื้อ
นาย สาทิส ตัตวธรสาทิสผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197025-12-201970,000000.88ซื้อ
นาย สุชาติ จิวะพรทิพย์สุชาติผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197010-06-2019100,000001.03ซื้อ
นาย สุชาติ จิวะพรทิพย์สุชาติผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197012-06-2019100,000001.00ซื้อ
นาย สุชาติ จิวะพรทิพย์สุชาติผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197013-06-2019100,000000.99ซื้อ
นาย สุชาติ จิวะพรทิพย์สุชาติผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197020-08-2018150,000001.11ซื้อ
นาย สุชาติ จิวะพรทิพย์สุชาติผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197021-08-201850,000001.10ซื้อ
นาย สุชาติ จิวะพรทิพย์สุชาติผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197022-08-2018100,000001.10ซื้อ
นาย สุชาติ จิวะพรทิพย์สุชาติผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197027-12-201850,000001.03ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3