SALEE 1 ( -0.03 -2.38% )

บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 22 กรกฏาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ SALEE “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-10-201104-10-201120,0003.66ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-10-201105-10-201115,0003.75ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-11-201128-11-201140,0003.60ซื้อ
สุพจน์ สุนทรินคะสุนทรินคะผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-12-201106-12-201130,0003.50ขาย
สุพจน์ สุนทรินคะสุนทรินคะผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-12-201107-12-201127,8003.50ขาย
สุชาติ จิวะพรทิพย์จิวะพรทิพย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-12-201126-12-20111,247,3800.00โอนออก
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-02-201214-02-201220,0003.58ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-02-201215-02-201236,9003.58ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-03-201220-03-201231,5004.12ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-03-201222-03-201273,6004.11ซื้อ
เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์วงศ์ทวีพิพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-06-201220-06-20125,0006.30ขาย
เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์วงศ์ทวีพิพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-07-201204-07-201210,0007.15ขาย
สมศักดิ์ พฤกษะวันพฤกษะวันผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-08-201230-07-201236,0007.10ขาย
เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์วงศ์ทวีพิพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-08-201207-08-201210,0009.40ขาย
วีรวิธ วณิชยาลัยวณิชยาลัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-08-201207-08-201220,0008.85ขาย
สมศักดิ์ พฤกษะวันพฤกษะวันผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-08-201207-08-201215,0009.75ขาย
สุพจน์ สุนทรินคะสุนทรินคะผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-08-201207-08-201219,9009.60ขาย
เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์วงศ์ทวีพิพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-08-201208-08-201220,00011.20ขาย
วีรวิธ วณิชยาลัยวณิชยาลัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-08-201215-08-201210,0009.00ขาย
วีรวิธ วณิชยาลัยวณิชยาลัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-11-201216-11-201229,9240.00รับโอน
วีรวิธ วณิชยาลัยวณิชยาลัยคู่สมรสหุ้นสามัญ20-11-201216-11-201229,9240.00โอนออก
วีรวิธ วณิชยาลัยวณิชยาลัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-11-201223-11-20123,2008.00ขาย
วีรวิธ วณิชยาลัยวณิชยาลัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-11-201226-11-20126,8008.05ขาย
วีรวิธ วณิชยาลัยวณิชยาลัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-11-201229-11-201210,0008.10ขาย
วีรวิธ วณิชยาลัยวณิชยาลัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-12-201203-12-201210,0008.30ขาย
วีรวิธ วณิชยาลัยวณิชยาลัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-12-201220-12-20126300.00โอนออก
วีรวิธ วณิชยาลัยวณิชยาลัยคู่สมรสหุ้นสามัญ24-12-201220-12-20126300.00รับโอน
วีรวิธ วณิชยาลัยวณิชยาลัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-12-201221-12-201210,0008.40ขาย
เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์วงศ์ทวีพิพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-01-201311-01-201320,0009.80ขาย
เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์วงศ์ทวีพิพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-01-201311-01-201310,0009.85ขาย
เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์วงศ์ทวีพิพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-01-201322-01-201320,00011.30ขาย
เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์วงศ์ทวีพิพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-01-201322-01-201330,00011.60ขาย
เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์วงศ์ทวีพิพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-01-201323-01-201350,00011.50ขาย
เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์วงศ์ทวีพิพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-01-201328-01-201320,00012.00ขาย
เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์วงศ์ทวีพิพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-02-201305-02-201310,00011.60ขาย
เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์วงศ์ทวีพิพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-02-201306-02-201320,00011.90ขาย
เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์วงศ์ทวีพิพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-02-201306-02-201310,00012.00ขาย
เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์วงศ์ทวีพิพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-02-201306-02-201310,00012.20ขาย
เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์วงศ์ทวีพิพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-02-201306-02-201310,00012.30ขาย
เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์วงศ์ทวีพิพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-02-201314-02-201310,00012.90ขาย
เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์วงศ์ทวีพิพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-02-201314-02-201310,00013.30ขาย
เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์วงศ์ทวีพิพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-02-201314-02-201310,00013.50ขาย
เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์วงศ์ทวีพิพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-02-201314-02-201310,00013.80ขาย
เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์วงศ์ทวีพิพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-02-201314-02-201310,00013.90ขาย
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-02-201314-02-20135,000,0000.00โอนออก
สุชาติ จิวะพรทิพย์จิวะพรทิพย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-03-201327-02-20131,000,0000.00โอนออก
เศวต นราธิปกรนราธิปกรผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-03-201326-03-20134,000,0000.00โอนออก
เศวต นราธิปกรนราธิปกรบุตรหุ้นสามัญ28-03-201326-03-20134,000,0000.00รับโอน
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-06-201310-06-20135,000,0000.00โอนออก
เศวต นราธิปกรนราธิปกรผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-06-201327-06-20135,000,0007.50โอนออก
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-08-201315-08-201339,80010.01ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201319-08-201326,0009.93ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-08-201321-08-201338,4009.90ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-08-201322-08-201314,2009.67ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-08-201323-08-201321,0009.93ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-08-201326-08-201321,0009.70ซื้อ
พิมพา จิวะพรทิพย์จิวะพรทิพย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-04-201423-01-2014560,4390.00โอนออก
สุชาติ จิวะพรทิพย์จิวะพรทิพย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-04-201428-04-201410,233,4478.50ขาย
สมศักดิ์ พฤกษะวันพฤกษะวันผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-03-201520-03-201561,0007.15ขาย
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-03-201524-03-201560,0006.74ซื้อ
สุพจน์ สุนทรินคะสุนทรินคะผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-03-201530-03-201528,0007.00ขาย
วีรวิธ วณิชยาลัยวณิชยาลัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-04-201520-04-201513,6217.80ขาย
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-08-201513-08-2015400,0001.01ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-08-201524-08-2015800,0000.99ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-08-201525-08-2015100,5000.97ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-08-201526-08-20151,000,0001.02ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-01-201604-01-20161,000,0000.91ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-01-201606-01-2016600,0000.92ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201607-01-2016500,0000.90ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-01-201608-01-2016357,0000.89ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-01-201611-01-201641,9000.89ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-01-201614-01-2016112,7000.91ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-01-201618-01-20161,000,0000.96ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-01-201622-01-2016700,0000.99ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-05-201631-05-20162,000,0001.05ซื้อ
เศวต นราธิปกรนราธิปกรผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-08-201609-08-20163,000,0001.35ขาย
เศวต นราธิปกรนราธิปกรผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-08-201611-08-20161,400,0001.49ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201619-08-20161,000,0001.56ซื้อ
เศวต นราธิปกรนราธิปกรผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-08-201623-08-2016300,0001.59ซื้อ
เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์วงศ์ทวีพิพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-10-201620-10-2016200,0001.78ขาย
เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์วงศ์ทวีพิพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-10-201626-10-2016200,0001.88ขาย
สมศักดิ์ พฤกษะวันพฤกษะวันผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-11-201624-11-2016200,0001.73ขาย
สมศักดิ์ พฤกษะวันพฤกษะวันผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-11-201624-11-2016200,0001.73ขาย
เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์วงศ์ทวีพิพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-01-201729-12-2016200,0002.10ขาย
เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์วงศ์ทวีพิพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-05-201712-05-2017200,0001.70ซื้อ
เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์วงศ์ทวีพิพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-07-201730-06-2017100,0001.43ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-08-201716-08-2017400,0001.47ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-08-201717-08-2017165,1001.45ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-08-201718-08-2017100,0001.45ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201721-08-2017200,0001.46ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-08-201722-08-201724,9001.44ซื้อ
เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์วงศ์ทวีพิพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-11-201715-11-201750,0001.30ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-12-201706-12-2017450,0001.24ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-12-201706-12-201750,0001.25ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-12-201712-12-2017120,0001.28ซื้อ
เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์วงศ์ทวีพิพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-12-201718-12-2017220,6001.13ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-12-201718-12-2017200,0001.10ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-12-201719-12-201741,4001.10ซื้อ
เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์วงศ์ทวีพิพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-01-201812-01-2018220,6001.31ขาย
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-03-201828-02-2018731,0001.16ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-03-201802-03-2018338,1001.19ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-03-201805-03-2018440,0001.16ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-03-201809-03-2018200,0001.16ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-03-201816-03-201855,4001.17ซื้อ
เศวต นราธิปกรนราธิปกรผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-03-201822-03-20183001.23ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-03-201822-03-2018200,0001.23ซื้อ
เศวต นราธิปกรนราธิปกรผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-03-201822-03-20183001.23ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-03-201822-03-2018200,0001.23ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-03-201823-03-2018700,0001.26ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-03-201827-03-2018170,0001.19ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-03-201828-03-2018300,0001.22ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-04-201805-04-2018350,0001.18ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-04-201812-04-201830,0001.18ซื้อ
สาทิส ตัตวธรตัตวธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-07-201806-07-2018233,5001.04ซื้อ
สุชาติ จิวะพรทิพย์จิวะพรทิพย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-08-201817-08-2018100,0001.09ซื้อ
นาย สุชาติ จิวะพรทิพย์สุชาติผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197022-08-2018100,0001.10ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3