SAUCE 28 ( -0.50 -1.79% )

บริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ SAUCE “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
วิไลพร โพธิอินทะโพธิอินทะผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-09-201127-09-20111,00021.50ซื้อ
วิไลพร โพธิอินทะโพธิอินทะผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-05-201209-05-20125,00024.60ซื้อ
วิไลพร โพธิอินทะโพธิอินทะผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-12-201228-11-2012456,00029.43ซื้อ
บัญชา วิญญรัตน์วิญญรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-12-201204-12-20122,000,00030.00ซื้อ
บัญชา วิญญรัตน์วิญญรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-12-201226-12-20127,032,00030.50ซื้อ
วิไลพร โพธิอินทะโพธิอินทะผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-08-201406-08-20145,00027.50ขาย
จารุดา โพธิอินทะโพธิอินทะผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-03-201610-03-20169,90024.10ซื้อ
จารุดา โพธิอินทะโพธิอินทะผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-04-201629-03-201610,00024.10ซื้อ
จารุดา โพธิอินทะโพธิอินทะผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-04-201630-03-201611,00024.24ซื้อ
จารุดา โพธิอินทะโพธิอินทะผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-04-201631-03-20164,70024.26ซื้อ
จารุดา โพธิอินทะโพธิอินทะผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-04-201601-04-20161,50024.23ซื้อ
จารุดา โพธิอินทะโพธิอินทะผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-04-201604-04-20163,00024.20ซื้อ
จารุดา โพธิอินทะโพธิอินทะผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-04-201605-04-20166,00024.20ซื้อ
จารุดา โพธิอินทะโพธิอินทะผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-04-201607-04-20166,30024.30ซื้อ
จารุดา โพธิอินทะโพธิอินทะผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-04-201608-04-201650024.30ซื้อ
จารุดา โพธิอินทะโพธิอินทะผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-04-201618-04-20162,20024.35ซื้อ
จารุดา โพธิอินทะโพธิอินทะผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-05-201708-05-20175,00023.10ซื้อ
จารุดา โพธิอินทะโพธิอินทะผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201701-06-201710,00023.20ซื้อ
บัญชา วิญญรัตน์วิญญรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201804-01-20183,000,00023.00ซื้อ
วรัญญา วิญญรัตน์วิญญรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201804-01-20182,000,00023.00ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3