SC 3 ( -0.12 -3.85% )

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ SC “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
กรี เดชชัยเดชชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-12-201206-12-2012233,40024.00ขาย
กรี เดชชัยเดชชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-09-201304-09-201350,0003.44ซื้อ
สมบูรณ์ คุปติมนัสคุปติมนัสผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-03-201405-03-2014500,0003.16ซื้อ
พรรณี ธาราพัฒน์ธาราพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-09-201403-09-2014159,4003.84ขาย
พรรณี ธาราพัฒน์ธาราพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-09-201404-09-2014100,0003.84ขาย
สมบูรณ์ คุปติมนัสคุปติมนัสผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-03-201519-03-2015215,0003.72ขาย
สมบูรณ์ คุปติมนัสคุปติมนัสผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-04-201502-04-2015160,7503.76ขาย
สมบูรณ์ คุปติมนัสคุปติมนัสผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201507-10-20156,000,0002.84ซื้อ
สมบูรณ์ คุปติมนัสคุปติมนัสผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201508-10-20152,812,5002.84ซื้อ
สมบูรณ์ คุปติมนัสคุปติมนัสผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-08-201615-08-20162,000,0003.60ขาย
สมบูรณ์ คุปติมนัสคุปติมนัสผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-08-201619-08-20161,000,0003.64ขาย
สมบูรณ์ คุปติมนัสคุปติมนัสผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-08-201619-08-2016226,3003.66ขาย
สมบูรณ์ คุปติมนัสคุปติมนัสผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-08-201623-08-2016273,7003.58ขาย
สมบูรณ์ คุปติมนัสคุปติมนัสผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-10-201612-10-20161,000,0003.20ขาย
สมบูรณ์ คุปติมนัสคุปติมนัสผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-10-201612-10-20161,000,0003.22ขาย
จรัญญา ตั้งบรรเจิดสุขตั้งบรรเจิดสุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-03-201707-03-2017511,8003.70ขาย
จรัญญา ตั้งบรรเจิดสุขตั้งบรรเจิดสุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-03-201709-03-2017342,8003.70ขาย
จรัญญา ตั้งบรรเจิดสุขตั้งบรรเจิดสุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-03-201716-03-2017250,0003.68ขาย
จรัญญา ตั้งบรรเจิดสุขตั้งบรรเจิดสุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-03-201717-03-2017217,4003.70ขาย
สมบูรณ์ คุปติมนัสคุปติมนัสผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-03-201828-03-2018147,7003.70ซื้อ
สมบูรณ์ คุปติมนัสคุปติมนัสผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-03-201829-03-2018775,5003.68ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3