SCP 7 ( 0.05 0.72% )

บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 07 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ SCP “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
กฤษณ์ ศาสตร์วัฒนโรจน์ศาสตร์วัฒนโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-11-201206-11-20121,10049.75ซื้อ
กฤษณ์ ศาสตร์วัฒนโรจน์ศาสตร์วัฒนโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-02-201314-02-20131,10067.50ขาย
ทิพย์นารา งานทวีงานทวีผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-12-201514-12-201542,1007.90ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3