SEAFCO 5 ( -0.10 -2.09% )

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ SEAFCO “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
เผด็จ รุจิขจรเดชรุจิขจรเดชผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-03-201305-03-201320,0009.35ขาย
เผด็จ รุจิขจรเดชรุจิขจรเดชผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-10-201330-09-201329,3005.10ซื้อ
เอนก ศรีทับทิมศรีทับทิมผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-10-201310-10-201320,0005.75ขาย
เผด็จ รุจิขจรเดชรุจิขจรเดชผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-11-201304-11-201310,0005.05ซื้อ
เผด็จ รุจิขจรเดชรุจิขจรเดชผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201403-01-201410,0004.04ซื้อ
เผด็จ รุจิขจรเดชรุจิขจรเดชผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-04-201410-04-20146,0004.54ซื้อ
ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์ประเวศวรารัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-04-201411-04-20148,0004.50ซื้อ
เผด็จ รุจิขจรเดชรุจิขจรเดชผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-05-201412-05-20145,2004.28ซื้อ
เผด็จ รุจิขจรเดชรุจิขจรเดชผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-10-201430-09-20145,0006.50ซื้อ
เผด็จ รุจิขจรเดชรุจิขจรเดชผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-10-201430-09-20145,0006.50ซื้อ
ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์ประเวศวรารัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-03-201516-03-201517,30011.50ซื้อ
ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์ประเวศวรารัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-03-201516-03-20151011.40ซื้อ
ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์ประเวศวรารัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-03-201516-03-2015811.70ซื้อ
ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์ประเวศวรารัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-03-201516-03-20151713.20ซื้อ
ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์ประเวศวรารัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-05-201530-04-201530,00010.90ขาย
เผด็จ รุจิขจรเดชรุจิขจรเดชผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-05-201530-04-201530,00010.70ขาย
เผด็จ รุจิขจรเดชรุจิขจรเดชผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-05-201530-04-201530,00010.80ขาย
เผด็จ รุจิขจรเดชรุจิขจรเดชผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-05-201512-05-201510,00010.00ขาย
ณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ์ทัศนนิพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-10-201530-09-2015170,00010.10ขาย
ณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ์ทัศนนิพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-10-201501-10-201530,00010.10ขาย
ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์ประเวศวรารัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-10-201502-10-20152,000,0000.00โอนออก
กมล สิงห์โตแก้วสิงห์โตแก้วผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-12-201511-12-201510,0008.15ซื้อ
กมล สิงห์โตแก้วสิงห์โตแก้วผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-05-201609-05-201610,0009.25ซื้อ
กมล สิงห์โตแก้วสิงห์โตแก้วผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-07-201606-07-201610,00011.00ขาย
กมล สิงห์โตแก้วสิงห์โตแก้วผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-07-201613-07-201610,00011.40ขาย
ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์ประเวศวรารัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-07-201613-07-201650,00011.20ขาย
ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์ประเวศวรารัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-07-201613-07-2016100,00011.30ขาย
กมล สิงห์โตแก้วสิงห์โตแก้วผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-07-201613-07-201610,00011.40ขาย
ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์ประเวศวรารัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-07-201613-07-201650,00011.20ขาย
ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์ประเวศวรารัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-07-201613-07-2016100,00011.30ขาย
กมล สิงห์โตแก้วสิงห์โตแก้วผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-07-201613-07-201610,00011.40ขาย
ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์ประเวศวรารัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-07-201613-07-201650,00011.20ขาย
ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์ประเวศวรารัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-07-201613-07-2016100,00011.30ขาย
เผด็จ รุจิขจรเดชรุจิขจรเดชผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-07-201613-07-201623,32411.30ขาย
ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์ประเวศวรารัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-07-201620-07-201644,30011.40ขาย
ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์ประเวศวรารัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-07-201621-07-201630,00011.60ขาย
เผด็จ รุจิขจรเดชรุจิขจรเดชผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-10-201612-10-201620,0009.10ซื้อ
ณัฐฐพล ทัศนนิพันธ์ทัศนนิพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201731-05-2017213,20012.00ขาย
ณัฐฐพล ทัศนนิพันธ์ทัศนนิพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201731-05-20178111.90ขาย
ณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ์ทัศนนิพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201731-05-20171,421,60012.00ขาย
ณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ์ทัศนนิพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201731-05-20174811.80ขาย
ธวัช ผุดผ่องผุดผ่องผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-06-201713-06-20176,00013.60ขาย
ธวัช ผุดผ่องผุดผ่องผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-06-201713-06-20175,00014.10ขาย
ธวัช ผุดผ่องผุดผ่องผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-06-201714-06-201737414.10ขาย
ณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ์ทัศนนิพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-10-201716-10-201710,00017.50ซื้อ
ณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ์ทัศนนิพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-12-201701-12-201725,000,0008.50ขาย
เผด็จ รุจิขจรเดชรุจิขจรเดชผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-05-201803-05-201820,0009.00ซื้อ
ณัฐฐพล ทัศนนิพันธ์ทัศนนิพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-07-201828-06-2018100,0007.90ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3