SGP 13 ( -0.40 -3.01% )

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 26 พฤศจิกายน 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ SGP “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ศุภชัย วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-10-201110-10-2011871,000010.46ซื้อ
สุดจิต ทิวารีทิวารีคู่สมรสหุ้นสามัญ20-10-201117-10-201120,000011.20ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-10-201120-10-2011220,000010.42ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-10-201121-10-2011235,700010.39ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-10-201125-10-2011240,000010.40ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-10-201126-10-2011100,000010.40ซื้อ
สุดจิต ทิวารีทิวารีคู่สมรสหุ้นสามัญ23-11-201118-11-201120,000011.85ขาย
สุดจิต ทิวารีทิวารีคู่สมรสหุ้นสามัญ28-11-201124-11-201110,000011.30ซื้อ
สุดจิต ทิวารีทิวารีคู่สมรสหุ้นสามัญ14-12-201109-12-201110,000012.20ขาย
ศุภชัย วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-02-201221-02-201245,000016.20ขาย
ศุภชัย วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-02-201221-02-201245,000016.20ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-03-201219-03-2012600,000015.70ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-03-201220-03-2012500,000015.70ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-03-201221-03-2012179,800015.66ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-03-201222-03-2012330,000015.66ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-03-201223-03-2012200,000015.65ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-03-201228-03-2012100,000015.40ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-04-201230-03-2012195,000015.30ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-04-201203-04-2012100,000015.30ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-04-201205-04-2012410,000015.20ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-04-201210-04-20121,013,800014.95ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-04-201211-04-2012278,400014.86ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-04-201212-04-2012135,800015.22ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-04-201217-04-201225,300015.30ซื้อ
หาญ เชี่ยวชาญเชี่ยวชาญผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-04-201217-04-2012100,000015.55ขาย
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-04-201220-04-2012572,200015.70ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-04-201223-04-2012310,000015.70ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-04-201224-04-2012168,600015.66ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-05-201227-04-2012558,600016.39ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-05-201209-05-2012400,000016.75ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-05-201210-05-20121,300,000016.43ซื้อ
สุดจิต ทิวารีทิวารีคู่สมรสหุ้นสามัญ14-05-201210-05-201210,000016.30ขาย
หาญ เชี่ยวชาญเชี่ยวชาญผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-05-201210-05-2012100,000016.44ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-05-201214-05-20124,140,000016.28ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-05-201215-05-2012803,500015.71ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-05-201216-05-2012200,000015.40ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-05-201216-05-2012350,000015.46ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-05-201217-05-20121,200,500015.50ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-05-201217-05-2012100,000015.60ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-05-201218-05-2012155,000015.07ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-05-201221-05-2012333,600014.83ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-05-201222-05-2012294,000014.82ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-05-201223-05-2012432,100014.46ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-05-201224-05-2012708,400014.16ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-05-201225-05-201240,000014.60ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-05-201228-05-201241,000014.60ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-06-201230-05-2012193,000014.96ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-06-201201-06-201290,000014.92ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-06-201205-06-201261,300014.59ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-06-201206-06-201265,000014.50ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-06-201226-06-201250,000014.30ซื้อ
หาญ เชี่ยวชาญเชี่ยวชาญผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-07-201204-07-2012100,000014.50ขาย
สุดจิต ทิวารีทิวารีคู่สมรสหุ้นสามัญ20-07-201217-07-201210,000015.00ซื้อ
สุดจิต ทิวารีทิวารีคู่สมรสหุ้นสามัญ20-07-201218-07-201220,000015.00ขาย
หาญ เชี่ยวชาญเชี่ยวชาญผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-12-201226-12-2012100,000013.90ขาย
วิโรจน์ คลังบุญครองคลังบุญครองผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-07-201328-06-201325,000009.10ซื้อ
ศุภชัย วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-11-201308-11-201320,000014.30ขาย
ศุภชัย วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-11-201308-11-201320,000014.10ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-01-201428-01-20141,000015.50ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-01-201429-01-201490,000,000015.10ขาย
วิโรจน์ คลังบุญครองคลังบุญครองผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-03-201419-03-201420,000021.00ขาย
สุดจิต ทิวารีทิวารีผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-05-201430-04-2014210,000021.05ขาย
สุดจิต ทิวารีทิวารีผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-05-201402-05-201444,300021.00ขาย
สุดจิต ทิวารีทิวารีผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-05-201406-05-201445,700021.00ขาย
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-09-201405-09-2014200,000014.30ซื้อ
สุดจิต ทิวารีทิวารีผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-11-201413-11-2014500,000009.90ขาย
สุดจิต ทิวารีทิวารีผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-03-201517-03-2015700,000000.00โอนออก
บุญเกียรติ โชควัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-10-201501-10-2015275,000005.60ขาย
ศุภชัย วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-09-201609-09-2016300,000009.95ซื้อ
หาญ เชี่ยวชาญเชี่ยวชาญผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-10-201629-09-201610,000010.70ขาย
หาญ เชี่ยวชาญเชี่ยวชาญผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-06-201702-06-201720,000015.50ขาย
พัชราวดี วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์คู่สมรสหุ้นสามัญ14-09-201712-09-2017200,000018.60ขาย
หาญ เชี่ยวชาญเชี่ยวชาญผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-12-201725-12-201720,000024.10ซื้อ
หาญ เชี่ยวชาญเชี่ยวชาญผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-01-201829-01-201820,000029.38ขาย
สมชาย กอประสพสุขกอประสพสุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-02-201808-02-201815,000028.00ซื้อ
หาญ เชี่ยวชาญเชี่ยวชาญผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-02-201808-02-201810,000028.25ซื้อ
สมชาย กอประสพสุขกอประสพสุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-03-201802-03-201815,000031.75ขาย
นาย สมชาย กอประสพสุขสมชายผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197011-11-202115,000013.50ซื้อ
นาย สมชาย กอประสพสุขสมชายผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197014-05-202180,000012.00ขาย
นาง พัชรา วีรบวรพงศ์พัชรานิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ดับบลิว ดับบลิว โฮลดิ้ง จำกัด)หุ้นสามัญ01-01-197020-01-2021459,470,000011.60ซื้อ
นาง พัชรา วีรบวรพงศ์พัชราคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย วรวิทย์ วีรบวรพงศ์)หุ้นสามัญ01-01-197020-01-2021459,470,000011.60ขาย
นางสาว พัชราวดี วีรบวรพงศ์พัชราวดีผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197005-01-20211,000,000010.40ขาย
นางสาว พัชราวดี วีรบวรพงศ์พัชราวดีผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197008-01-20211,000,000010.70ขาย
นางสาว พัชราวดี วีรบวรพงศ์พัชราวดีผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197012-01-20211,000,000010.70ขาย
นางสาว พัชราวดี วีรบวรพงศ์พัชราวดีผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197013-01-20211,000,000011.20ขาย
นาย วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วรวิทย์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197005-01-20211,000,000010.40ซื้อ
นาย วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วรวิทย์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197008-01-20211,000,000010.70ซื้อ
นาย วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วรวิทย์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197012-01-20211,000,000010.70ซื้อ
นาย วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วรวิทย์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197013-01-20211,000,000011.20ซื้อ
นาย วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วรวิทย์นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ดับบลิว ดับบลิว โฮลดิ้ง จำกัด)หุ้นสามัญ01-01-197020-01-2021459,470,000011.60ซื้อ
นาย วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วรวิทย์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197020-01-2021459,470,000011.60ขาย
นาย สมชาย กอประสพสุขสมชายผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197020-01-202140,000011.80ซื้อ
นาย สมชาย กอประสพสุขสมชายผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197021-01-202140,000011.30ซื้อ
นาย วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วรวิทย์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197018-06-2019160,000,000011.52ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3