SGP 11 ( 0.00 0.00% )

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 22 กรกฏาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ SGP “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ศุภชัย วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-10-201110-10-2011871,00010.46ซื้อ
สุดจิต ทิวารีทิวารีคู่สมรสหุ้นสามัญ20-10-201117-10-201120,00011.20ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-10-201120-10-2011220,00010.42ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-10-201121-10-2011235,70010.39ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-10-201125-10-2011240,00010.40ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-10-201126-10-2011100,00010.40ซื้อ
สุดจิต ทิวารีทิวารีคู่สมรสหุ้นสามัญ23-11-201118-11-201120,00011.85ขาย
สุดจิต ทิวารีทิวารีคู่สมรสหุ้นสามัญ28-11-201124-11-201110,00011.30ซื้อ
สุดจิต ทิวารีทิวารีคู่สมรสหุ้นสามัญ14-12-201109-12-201110,00012.20ขาย
ศุภชัย วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-02-201221-02-201245,00016.20ขาย
ศุภชัย วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-02-201221-02-201245,00016.20ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-03-201219-03-2012600,00015.70ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-03-201220-03-2012500,00015.70ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-03-201221-03-2012179,80015.66ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-03-201222-03-2012330,00015.66ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-03-201223-03-2012200,00015.65ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-03-201228-03-2012100,00015.40ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-04-201230-03-2012195,00015.30ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-04-201203-04-2012100,00015.30ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-04-201205-04-2012410,00015.20ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-04-201210-04-20121,013,80014.95ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-04-201211-04-2012278,40014.86ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-04-201212-04-2012135,80015.22ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-04-201217-04-201225,30015.30ซื้อ
หาญ เชี่ยวชาญเชี่ยวชาญผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-04-201217-04-2012100,00015.55ขาย
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-04-201220-04-2012572,20015.70ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-04-201223-04-2012310,00015.70ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-04-201224-04-2012168,60015.66ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-05-201227-04-2012558,60016.39ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-05-201209-05-2012400,00016.75ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-05-201210-05-20121,300,00016.43ซื้อ
สุดจิต ทิวารีทิวารีคู่สมรสหุ้นสามัญ14-05-201210-05-201210,00016.30ขาย
หาญ เชี่ยวชาญเชี่ยวชาญผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-05-201210-05-2012100,00016.44ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-05-201214-05-20124,140,00016.28ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-05-201215-05-2012803,50015.71ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-05-201216-05-2012200,00015.40ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-05-201216-05-2012350,00015.46ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-05-201217-05-20121,200,50015.50ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-05-201217-05-2012100,00015.60ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-05-201218-05-2012155,00015.07ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-05-201221-05-2012333,60014.83ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-05-201222-05-2012294,00014.82ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-05-201223-05-2012432,10014.46ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-05-201224-05-2012708,40014.16ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-05-201225-05-201240,00014.60ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-05-201228-05-201241,00014.60ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-06-201230-05-2012193,00014.96ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-06-201201-06-201290,00014.92ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-06-201205-06-201261,30014.59ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-06-201206-06-201265,00014.50ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-06-201226-06-201250,00014.30ซื้อ
หาญ เชี่ยวชาญเชี่ยวชาญผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-07-201204-07-2012100,00014.50ขาย
สุดจิต ทิวารีทิวารีคู่สมรสหุ้นสามัญ20-07-201217-07-201210,00015.00ซื้อ
สุดจิต ทิวารีทิวารีคู่สมรสหุ้นสามัญ20-07-201218-07-201220,00015.00ขาย
หาญ เชี่ยวชาญเชี่ยวชาญผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-12-201226-12-2012100,00013.90ขาย
วิโรจน์ คลังบุญครองคลังบุญครองผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-07-201328-06-201325,0009.10ซื้อ
ศุภชัย วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-11-201308-11-201320,00014.30ขาย
ศุภชัย วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-11-201308-11-201320,00014.10ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-01-201428-01-20141,00015.50ซื้อ
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-01-201429-01-201490,000,00015.10ขาย
วิโรจน์ คลังบุญครองคลังบุญครองผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-03-201419-03-201420,00021.00ขาย
สุดจิต ทิวารีทิวารีผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-05-201430-04-2014210,00021.05ขาย
สุดจิต ทิวารีทิวารีผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-05-201402-05-201444,30021.00ขาย
สุดจิต ทิวารีทิวารีผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-05-201406-05-201445,70021.00ขาย
วรวิทย์ วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-09-201405-09-2014200,00014.30ซื้อ
สุดจิต ทิวารีทิวารีผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-11-201413-11-2014500,0009.90ขาย
สุดจิต ทิวารีทิวารีผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-03-201517-03-2015700,0000.00โอนออก
บุญเกียรติ โชควัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-10-201501-10-2015275,0005.60ขาย
ศุภชัย วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-09-201609-09-2016300,0009.95ซื้อ
หาญ เชี่ยวชาญเชี่ยวชาญผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-10-201629-09-201610,00010.70ขาย
หาญ เชี่ยวชาญเชี่ยวชาญผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-06-201702-06-201720,00015.50ขาย
พัชราวดี วีรบวรพงศ์วีรบวรพงศ์คู่สมรสหุ้นสามัญ14-09-201712-09-2017200,00018.60ขาย
หาญ เชี่ยวชาญเชี่ยวชาญผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-12-201725-12-201720,00024.10ซื้อ
หาญ เชี่ยวชาญเชี่ยวชาญผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-01-201829-01-201820,00029.38ขาย
สมชาย กอประสพสุขกอประสพสุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-02-201808-02-201815,00028.00ซื้อ
หาญ เชี่ยวชาญเชี่ยวชาญผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-02-201808-02-201810,00028.25ซื้อ
สมชาย กอประสพสุขกอประสพสุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-03-201802-03-201815,00031.75ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3