SIRI 1 ( -0.03 -2.88% )

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ SIRI “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
อภิชาติ จูตระกูลจูตระกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-10-201130-09-2011100,0004.76ซื้อ
เศรษฐา ทวีสินทวีสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-10-201103-10-20111,300,0004.64ซื้อ
วันจักร์ บุรณศิริบุรณศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-10-201104-10-2011500,0004.20ซื้อ
เศรษฐา ทวีสินทวีสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-10-201104-10-20113,800,0004.35ซื้อ
อภิชาติ จูตระกูลจูตระกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-10-201104-10-2011600,0004.36ซื้อ
อภิชาติ จูตระกูลจูตระกูลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง07-10-201104-10-2011300,0001.02ซื้อ
อภิชาติ จูตระกูลจูตระกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-10-201105-10-2011500,0004.40ซื้อ
อภิชาติ จูตระกูลจูตระกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-10-201112-10-20111,000,0001.17ซื้อ
วันจักร์ บุรณศิริบุรณศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-10-201113-10-2011427,5001.13ซื้อ
วันจักร์ บุรณศิริบุรณศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-10-201114-10-20111,572,5001.14ซื้อ
เศรษฐา ทวีสินทวีสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-11-201125-11-201185,000,0001.18ซื้อ
เศรษฐา ทวีสินทวีสินผู้จัดทำใบสำคัญแสดง20-12-201116-12-201164,5000.35ซื้อ
เศรษฐา ทวีสินทวีสินผู้จัดทำใบสำคัญแสดง21-12-201119-12-20114,574,5000.36ซื้อ
เศรษฐา ทวีสินทวีสินผู้จัดทำใบสำคัญแสดง23-12-201120-12-20111,101,1000.36ซื้อ
เศรษฐา ทวีสินทวีสินผู้จัดทำใบสำคัญแสดง23-12-201121-12-20114,259,9000.37ซื้อ
อภิชาติ จูตระกูลจูตระกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-12-201121-12-20111,000,0001.23ซื้อ
ดุษฎี ตันเจริญตันเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-12-201122-12-2011500,0001.23ขาย
อภิชาติ จูตระกูลจูตระกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-12-201122-12-20113,000,0001.22ซื้อ
เศรษฐา ทวีสินทวีสินผู้จัดทำใบสำคัญแสดง27-12-201127-12-20111,530,3000.35ซื้อ
เศรษฐา ทวีสินทวีสินผู้จัดทำใบสำคัญแสดง04-01-201228-12-20111,486,9000.35ซื้อ
เศรษฐา ทวีสินทวีสินผู้จัดทำใบสำคัญแสดง04-01-201230-12-20111,349,6000.36ซื้อ
ณัฏฐาลักขณ์ สกุลปุณยาพรสกุลปุณยาพรผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-01-201205-01-2012100,0001.35ขาย
มนู ตระกูลวัฒนะกิจตระกูลวัฒนะกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-01-201205-01-2012800,0001.32ขาย
สุวรรณี มหณรงค์ชัยมหณรงค์ชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-01-201209-01-2012280,2001.37ขาย
อุทัย อุทัยแสงสุขอุทัยแสงสุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-01-201210-01-20121,000,0001.46ขาย
สุวรรณี มหณรงค์ชัยมหณรงค์ชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-01-201212-01-2012150,0001.51ขาย
นพพร บุญถนอมบุญถนอมผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-01-201213-01-2012400,0001.61ขาย
ปิติ จารุกำจรจารุกำจรผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-01-201213-01-2012200,0001.59ขาย
เศรษฐา ทวีสินทวีสินผู้จัดทำใบสำคัญแสดง17-01-201213-01-201214,366,8000.62ขาย
นพพร บุญถนอมบุญถนอมผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-01-201216-01-2012600,0001.60ขาย
ประเสริฐ ตระการวชิรหัตถ์ตระการวชิรหัตถ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-01-201216-01-2012635,0001.65ขาย
ณัฏฐาลักขณ์ สกุลปุณยาพรสกุลปุณยาพรผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-01-201218-01-201250,0001.70ขาย
อภิสิทธิ์ ศรีสกุลพงษ์ศรีสกุลพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-01-201218-01-2012935,1001.72ขาย
ดุษฎี ตันเจริญตันเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-01-201219-01-2012616,6641.80ขาย
พรชัย ชัยมงคลทรัพย์ชัยมงคลทรัพย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-01-201219-01-2012533,3001.82ขาย
สมชาย ชาญธนเวทย์ชาญธนเวทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-01-201219-01-20122,800,0001.81ขาย
อุทัย อุทัยแสงสุขอุทัยแสงสุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-01-201219-01-2012500,0001.81ขาย
มานะ นพพันธ์นพพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-01-201220-01-20121,000,0001.80ขาย
มานะ นพพันธ์นพพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-01-201223-01-2012333,3321.80ขาย
มานะ นพพันธ์นพพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-01-201224-01-2012300,0001.65ซื้อ
สุริยะ วรรณบุตรวรรณบุตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-01-201227-01-201246,6641.76ขาย
เศรษฐา ทวีสินทวีสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-01-201230-01-201210,000,0001.82ซื้อ
สุพล สมบัติวิชาธรสมบัติวิชาธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-02-201230-01-2012280,0001.81ซื้อ
สุพล สมบัติวิชาธรสมบัติวิชาธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-02-201230-01-2012560,0001.83ขาย
นพพร บุญถนอมบุญถนอมผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-02-201231-01-2012340,0001.93ขาย
เศรษฐา ทวีสินทวีสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-02-201231-01-201210,000,0001.92ซื้อ
สุริยะ วรรณบุตรวรรณบุตรคู่สมรสหุ้นสามัญ02-02-201231-01-20129,3321.92ขาย
สุริยะ วรรณบุตรวรรณบุตรคู่สมรสใบสำคัญแสดง02-02-201231-01-20124,0000.85ขาย
นพพร บุญถนอมบุญถนอมผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-02-201201-02-2012100,0001.90ขาย
เศรษฐา ทวีสินทวีสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-02-201202-02-201258,630,6560.00โอนออก
เมธา อังวัฒนพานิชอังวัฒนพานิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-02-201203-02-2012533,3321.86ขาย
เมธา อังวัฒนพานิชอังวัฒนพานิชผู้จัดทำใบสำคัญแสดง07-02-201203-02-2012200,0000.85ขาย
ดุษฎี ตันเจริญตันเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-02-201206-02-20123,000,0001.86ขาย
สุพล สมบัติวิชาธรสมบัติวิชาธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-02-201206-02-2012167,0001.86ขาย
วิลาสิณี เดชอมรธัญเดชอมรธัญผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-02-201207-02-20121,107,5001.84ขาย
วิลาสิณี เดชอมรธัญเดชอมรธัญผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-02-201208-02-2012560,0001.85ขาย
วิลาสิณี เดชอมรธัญเดชอมรธัญผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-02-201210-02-201250,0001.84ขาย
ณัฏฐาลักขณ์ สกุลปุณยาพรสกุลปุณยาพรผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-02-201213-02-2012150,0001.85ขาย
เมธา อังวัฒนพานิชอังวัฒนพานิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-02-201213-02-20121,200,0001.90ขาย
วิลาสิณี เดชอมรธัญเดชอมรธัญผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-02-201213-02-2012750,0981.86ขาย
สุพล สมบัติวิชาธรสมบัติวิชาธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-02-201213-02-2012100,0001.93ขาย
มนู ตระกูลวัฒนะกิจตระกูลวัฒนะกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-02-201214-02-20121,034,0001.91ขาย
สุริยะ วรรณบุตรวรรณบุตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-02-201215-02-2012300,0001.90ขาย
สุริยะ วรรณบุตรวรรณบุตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-02-201216-02-2012750,3001.89ขาย
สุวรรณี มหณรงค์ชัยมหณรงค์ชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-02-201217-02-2012300,0001.90ขาย
สุวรรณี มหณรงค์ชัยมหณรงค์ชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-02-201220-02-2012200,0001.90ขาย
อภิสิทธิ์ ศรีสกุลพงษ์ศรีสกุลพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-02-201223-02-2012933,0001.85ขาย
สุพล สมบัติวิชาธรสมบัติวิชาธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-03-201228-02-2012900,0001.95ขาย
นพพร บุญถนอมบุญถนอมผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-03-201229-02-2012600,0002.01ขาย
ประเสริฐ ตระการวชิรหัตถ์ตระการวชิรหัตถ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-03-201229-02-2012765,2002.00ขาย
ปิติ จารุกำจรจารุกำจรผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-03-201229-02-2012500,0002.00ขาย
โกวิทย์ โปษยานนท์โปษยานนท์คู่สมรสใบสำคัญแสดง08-03-201205-03-20123,666,0000.92ขาย
พรชัย ชัยมงคลทรัพย์ชัยมงคลทรัพย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-03-201205-03-20121,000,0002.14ขาย
ณัฏฐาลักขณ์ สกุลปุณยาพรสกุลปุณยาพรผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-03-201206-03-20121,100,0002.20ขาย
นพพร บุญถนอมบุญถนอมผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-03-201206-03-2012200,0002.21ขาย
มนเธียร สร้อยสุวรรณสร้อยสุวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-03-201206-03-2012500,0002.18ขาย
เมธา อังวัฒนพานิชอังวัฒนพานิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-03-201206-03-20122,000,0002.19ขาย
สุพล สมบัติวิชาธรสมบัติวิชาธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-03-201206-03-2012167,0002.18ขาย
สุริยะ วรรณบุตรวรรณบุตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-03-201206-03-20122,100,6002.19ขาย
ดุษฎี ตันเจริญตันเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-03-201208-03-201232.18ซื้อ
ดุษฎี ตันเจริญตันเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-03-201208-03-2012368,2002.16ขาย
สุพล สมบัติวิชาธรสมบัติวิชาธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-03-201208-03-2012200,0002.18ขาย
ทัศนิน มหาอำมาตยาธิบดีมหาอำมาตยาธิบดีผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-03-201209-03-2012400,0002.12ขาย
ทัศนิน มหาอำมาตยาธิบดีมหาอำมาตยาธิบดีผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-03-201212-03-20121,000,4002.11ขาย
มนเธียร สร้อยสุวรรณสร้อยสุวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-03-201212-03-20121,417,5002.10ขาย
สุพล สมบัติวิชาธรสมบัติวิชาธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-03-201213-03-2012200,0002.10ขาย
มนเธียร สร้อยสุวรรณสร้อยสุวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-03-201216-03-20121,000,0002.08ขาย
เมธา อังวัฒนพานิชอังวัฒนพานิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-03-201216-03-20121,000,0002.08ขาย
สิรินทรา มงคลนาวินมงคลนาวินผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-03-201216-03-2012500,0002.10ขาย
สุพล สมบัติวิชาธรสมบัติวิชาธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-03-201216-03-2012500,0002.08ขาย
อุทัย อุทัยแสงสุขอุทัยแสงสุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-03-201216-03-20121,591,8652.08ขาย
ปิติ จารุกำจรจารุกำจรผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-03-201223-03-2012400,0002.00ขาย
เศรษฐา ทวีสินทวีสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-03-201228-03-2012105,000,0000.00โอนออก
ทัศนิน มหาอำมาตยาธิบดีมหาอำมาตยาธิบดีผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-04-201211-04-2012400,0002.00ขาย
สุริยะ วรรณบุตรวรรณบุตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-04-201211-04-2012750,5001.95ขาย
มนเธียร สร้อยสุวรรณสร้อยสุวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-04-201217-04-20121,100,0001.94ขาย
ชูเกียรติ จูมทองจูมทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-04-201223-04-2012670,0002.04ขาย
ชูเกียรติ จูมทองจูมทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-04-201223-04-2012651,0002.08ขาย
ณัฏฐาลักขณ์ สกุลปุณยาพรสกุลปุณยาพรผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-04-201223-04-20121,150,0002.06ขาย
ทัศนิน มหาอำมาตยาธิบดีมหาอำมาตยาธิบดีผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-04-201223-04-2012500,0002.06ขาย
ทัศนิน มหาอำมาตยาธิบดีมหาอำมาตยาธิบดีผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-04-201223-04-2012500,0002.06ขาย
มนเธียร สร้อยสุวรรณสร้อยสุวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-04-201223-04-2012751,1002.06ขาย
ประเสริฐ ตระการวชิรหัตถ์ตระการวชิรหัตถ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-04-201224-04-2012583,5002.06ขาย
สุริยะ วรรณบุตรวรรณบุตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-04-201224-04-2012500,0002.08ขาย
สุวรรณี มหณรงค์ชัยมหณรงค์ชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-04-201224-04-2012800,0002.07ขาย
สุวรรณี มหณรงค์ชัยมหณรงค์ชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-04-201225-04-2012400,0002.08ขาย
อุทัย อุทัยแสงสุขอุทัยแสงสุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-04-201225-04-20121,000,0002.08ขาย
มนเธียร สร้อยสุวรรณสร้อยสุวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-04-201226-04-20121,000,0002.14ขาย
มนู ตระกูลวัฒนะกิจตระกูลวัฒนะกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-04-201226-04-20121,167,0002.12ขาย
สุริยะ วรรณบุตรวรรณบุตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-04-201226-04-2012500,0002.14ขาย
อุทัย อุทัยแสงสุขอุทัยแสงสุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-04-201226-04-20121,000,0002.14ขาย
ชูเกียรติ จูมทองจูมทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-05-201204-05-2012662,9002.19ขาย
นพพร บุญถนอมบุญถนอมผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-05-201204-05-2012334,2002.21ขาย
มนเธียร สร้อยสุวรรณสร้อยสุวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-05-201204-05-20121,000,0002.16ขาย
สุวรรณี มหณรงค์ชัยมหณรงค์ชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-05-201204-05-2012100,0002.22ขาย
ณัฏฐาลักขณ์ สกุลปุณยาพรสกุลปุณยาพรผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-05-201208-05-20121,150,0002.34ขาย
ทัศนิน มหาอำมาตยาธิบดีมหาอำมาตยาธิบดีผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-05-201208-05-20121,400,0002.30ขาย
มนเธียร สร้อยสุวรรณสร้อยสุวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-05-201208-05-20121,505,4002.26ขาย
สุพล สมบัติวิชาธรสมบัติวิชาธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-05-201214-05-2012100,0002.02ซื้อ
เศรษฐา ทวีสินทวีสินผู้จัดทำใบสำคัญแสดง24-05-201222-05-201211,254,5001.09ซื้อ
วันจักร์ บุรณศิริบุรณศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-05-201223-05-2012321,5001.97ซื้อ
เศรษฐา ทวีสินทวีสินผู้จัดทำใบสำคัญแสดง25-05-201223-05-20125,081,3001.08ซื้อ
วันจักร์ บุรณศิริบุรณศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-05-201224-05-2012678,5001.98ซื้อ
เศรษฐา ทวีสินทวีสินผู้จัดทำใบสำคัญแสดง25-05-201224-05-20125,000,0001.06ซื้อ
เศรษฐา ทวีสินทวีสินผู้จัดทำใบสำคัญแสดง28-05-201225-05-20121,280,2001.08ซื้อ
เศรษฐา ทวีสินทวีสินผู้จัดทำใบสำคัญแสดง31-05-201229-05-20127,000,0001.16ซื้อ
เศรษฐา ทวีสินทวีสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-06-201208-06-2012656,6001.99ซื้อ
มนู ตระกูลวัฒนะกิจตระกูลวัฒนะกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-06-201211-06-20121,167,0002.04ขาย
เศรษฐา ทวีสินทวีสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-06-201211-06-20125,000,0002.04ซื้อ
เศรษฐา ทวีสินทวีสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-06-201213-06-201211,400,0002.14ซื้อ
เศรษฐา ทวีสินทวีสินผู้จัดทำใบสำคัญแสดง18-06-201213-06-201210,000,0001.18ซื้อ
สุพล สมบัติวิชาธรสมบัติวิชาธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-06-201213-06-2012180,0002.18ขาย
เศรษฐา ทวีสินทวีสินผู้จัดทำใบสำคัญแสดง18-06-201214-06-2012384,0001.15ซื้อ
มนเธียร สร้อยสุวรรณสร้อยสุวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-06-201215-06-2012746,1002.16ขาย
เศรษฐา ทวีสินทวีสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-06-201215-06-201211,433,8002.16ซื้อ
อภิสิทธิ์ ศรีสกุลพงษ์ศรีสกุลพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-06-201220-06-2012700,0002.18ขาย
มนเธียร สร้อยสุวรรณสร้อยสุวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-06-201222-06-2012150,0002.20ขาย
มนเธียร สร้อยสุวรรณสร้อยสุวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-07-201202-07-2012633,5002.16ขาย
ทัศนิน มหาอำมาตยาธิบดีมหาอำมาตยาธิบดีผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-07-201209-07-2012400,0002.22ซื้อ
ทัศนิน มหาอำมาตยาธิบดีมหาอำมาตยาธิบดีผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-07-201209-07-2012200,0002.20ขาย
วันจักร์ บุรณศิริบุรณศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-07-201210-07-201250,000,0002.20ซื้อ
เศรษฐา ทวีสินทวีสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-07-201210-07-201281,000,0002.20ซื้อ
เศรษฐา ทวีสินทวีสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-07-201210-07-201281,000,0002.20ขาย
เศรษฐา ทวีสินทวีสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-07-201210-07-201250,000,0002.20ขาย
เศรษฐา ทวีสินทวีสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-07-201210-07-201250,000,0002.20ขาย
อภิชาติ จูตระกูลจูตระกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-07-201210-07-201250,000,0002.20ซื้อ
ทัศนิน มหาอำมาตยาธิบดีมหาอำมาตยาธิบดีผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-07-201211-07-2012600,0002.25ขาย
มนเธียร สร้อยสุวรรณสร้อยสุวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-07-201211-07-2012100,0002.26ขาย
มนู ตระกูลวัฒนะกิจตระกูลวัฒนะกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-07-201211-07-20121,167,0002.24ขาย
ทัศนิน มหาอำมาตยาธิบดีมหาอำมาตยาธิบดีผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-07-201212-07-2012400,0002.30ขาย
สิรินทรา มงคลนาวินมงคลนาวินผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-07-201212-07-20121,000,0002.30ขาย
ชูเกียรติ จูมทองจูมทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-07-201213-07-20121,035,2002.36ขาย
ทัศนิน มหาอำมาตยาธิบดีมหาอำมาตยาธิบดีผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-07-201213-07-2012600,0002.35ขาย
มนเธียร สร้อยสุวรรณสร้อยสุวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-07-201213-07-2012700,0002.34ขาย
สุพล สมบัติวิชาธรสมบัติวิชาธรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง17-07-201213-07-2012100,0001.27ซื้อ
อภิสิทธิ์ ศรีสกุลพงษ์ศรีสกุลพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-07-201213-07-2012800,0002.34ขาย
ชูเกียรติ จูมทองจูมทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-07-201216-07-2012131,8002.40ขาย
ณัฏฐาลักขณ์ สกุลปุณยาพรสกุลปุณยาพรผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-07-201216-07-20121,150,0002.30ขาย
นพพร บุญถนอมบุญถนอมผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-07-201216-07-2012800,0002.43ขาย
มนเธียร สร้อยสุวรรณสร้อยสุวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-07-201216-07-2012400,0002.44ขาย
สุพล สมบัติวิชาธรสมบัติวิชาธรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง17-07-201216-07-2012100,0001.42ขาย
สมัชชา พรหมศิริพรหมศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-08-201220-08-2012350,0002.30ขาย
สมัชชา พรหมศิริพรหมศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-09-201205-09-2012350,0002.38ขาย
มนเธียร สร้อยสุวรรณสร้อยสุวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-09-201207-09-2012100,0002.44ขาย
มนู ตระกูลวัฒนะกิจตระกูลวัฒนะกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-09-201207-09-20121,167,0002.42ขาย
ชูเกียรติ จูมทองจูมทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-09-201210-09-2012517,1002.56ขาย
ฒาลิน เอี่ยมฐิติวัฒน์เอี่ยมฐิติวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-09-201210-09-20122,138,0002.52ขาย
ฒาลิน เอี่ยมฐิติวัฒน์เอี่ยมฐิติวัฒน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง10-09-201210-09-20121,000,0001.51ขาย
ณัฏฐาลักขณ์ สกุลปุณยาพรสกุลปุณยาพรผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-09-201210-09-20121,150,0002.48ขาย
นพพร บุญถนอมบุญถนอมผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-09-201210-09-2012500,0002.60ขาย
พรทัต อมตวิวัฒน์อมตวิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-09-201210-09-2012400,0002.58ขาย
มนเธียร สร้อยสุวรรณสร้อยสุวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-09-201210-09-2012200,0002.56ขาย
สุพล สมบัติวิชาธรสมบัติวิชาธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-09-201210-09-2012200,0002.54ซื้อ
สุวรรณี มหณรงค์ชัยมหณรงค์ชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-09-201210-09-2012200,0002.60ขาย
พรชัย ชัยมงคลทรัพย์ชัยมงคลทรัพย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-09-201211-09-20121,000,0002.56ขาย
สุพล สมบัติวิชาธรสมบัติวิชาธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-09-201211-09-2012200,0002.54ซื้อ
มนเธียร สร้อยสุวรรณสร้อยสุวรรณผู้จัดทำหุ้นบุริมสิ17-09-201214-09-2012100,0002.60ขาย
พรทัต อมตวิวัฒน์อมตวิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-09-201217-09-2012767,0002.58ขาย
นพพร บุญถนอมบุญถนอมผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-09-201218-09-2012500,0002.70ขาย
เศรษฐา ทวีสินทวีสินผู้จัดทำใบสำคัญแสดง24-09-201219-09-20129,119,4001.71ขาย
เศรษฐา ทวีสินทวีสินผู้จัดทำใบสำคัญแสดง24-09-201220-09-201230,880,6001.71ขาย
สุวรรณี มหณรงค์ชัยมหณรงค์ชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-09-201220-09-2012200,0002.76ขาย
มนเธียร สร้อยสุวรรณสร้อยสุวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-09-201221-09-2012100,0002.86ขาย
สิรินทรา มงคลนาวินมงคลนาวินผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-09-201224-09-20121,674,2002.84ขาย
อุทัย อุทัยแสงสุขอุทัยแสงสุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-10-201201-10-20121,000,0002.92ขาย
มนเธียร สร้อยสุวรรณสร้อยสุวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-10-201202-10-2012100,0003.00ขาย
สุพล สมบัติวิชาธรสมบัติวิชาธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-10-201202-10-2012200,0003.06ขาย
สุพล สมบัติวิชาธรสมบัติวิชาธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-10-201204-10-2012170,0003.12ขาย
ชูเกียรติ จูมทองจูมทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201205-10-20121,000,0003.10ขาย
มนเธียร สร้อยสุวรรณสร้อยสุวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201208-10-2012100,0003.20ขาย
นพพร บุญถนอมบุญถนอมผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-10-201209-10-2012500,0003.20ขาย
พรทัต อมตวิวัฒน์อมตวิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-10-201212-10-2012467,0003.20ขาย
สมัชชา พรหมศิริพรหมศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-10-201212-10-2012500,0003.20ขาย
ทัศนิน มหาอำมาตยาธิบดีมหาอำมาตยาธิบดีผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-10-201229-10-2012110,0003.00ซื้อ
วันจักร์ บุรณศิริบุรณศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-10-201229-10-201267,000,0003.00ซื้อ
เศรษฐา ทวีสินทวีสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-10-201229-10-201278,000,0003.00ซื้อ
เศรษฐา ทวีสินทวีสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-10-201229-10-201278,000,0003.00ขาย
ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30/10/255529-10-201230-11--000130.00เศรษฐา ทวี
หุ้นสามัญ30/10/255529/10/255530-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
30/10/255529/10/255563,000,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
08/11/255507/11/25551,000,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
12/11/255508/11/25551,000,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
12/11/255512/11/25551,000,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
14/11/255513/11/2555500,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
14/11/255514/11/2555500,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
19/11/255515/11/2555500,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
20/11/255516/11/255526,871,79030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
20/11/255516/11/255526,871,79030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
27/11/255526/11/2555867,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
28/11/255526/11/2555100,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
28/11/255526/11/255510,000,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
29/11/255527/11/2555100,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
30/11/255528/11/25557,000,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
30/11/255529/11/25551,150,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
03/12/255529/11/2555100,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
04/12/255530/11/25553,000,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
07/12/255504/12/25552,000,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
11/12/255507/12/25553,473,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
12/12/255507/12/2555400,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
17/12/255512/12/25552,000,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
17/12/255513/12/25551,000,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
17/12/255513/12/25551,228,70030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
17/12/255513/12/2555500,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
19/12/255517/12/2555100,00030-11--000130-11--000100.00คู่สมรส
19/12/255518/12/2555100,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
21/12/255519/12/25552,000,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
24/12/255521/12/2555300,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
02/01/255627/12/25557,000,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
02/01/255628/12/25553,815,80030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
03/01/255602/01/255611,20030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
04/01/255602/01/25561,184,20030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
04/01/255602/01/25561,298,30030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
04/01/255602/01/25564,691,70030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
07/01/255604/01/2556200,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
07/01/255607/01/2556100,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
11/01/255609/01/2556166,70030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
15/01/255611/01/25562,567,40030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
15/01/255614/01/2556867,10030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
16/01/255614/01/2556400,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
16/01/255615/01/2556400,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
18/01/255616/01/2556500,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
22/01/255618/01/2556500,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
22/01/255618/01/2556900,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
22/01/255618/01/2556580,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
22/01/255621/01/25561,000,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
22/01/255621/01/2556587,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
31/01/255629/01/25561,000,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
31/01/255629/01/2556250,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
06/02/255601/02/2556200,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
11/02/255606/02/2556233,40030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
08/02/255606/02/255674,000,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
08/02/255606/02/255674,000,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
12/02/255608/02/25561,000,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
12/02/255608/02/2556367,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
12/02/255608/02/2556183,60030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
14/02/255611/02/2556800,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
13/02/255612/02/25561,000,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
13/02/255612/02/2556600,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
13/02/255612/02/2556200,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
19/02/255615/02/255611,700,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
19/02/255615/02/255611,700,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
19/02/255615/02/2556100,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
19/02/255615/02/2556500,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
20/02/255618/02/2556367,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
07/03/255604/03/25562,000,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
07/03/255604/03/25562,022,30030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
11/03/255605/03/255667,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
07/03/255605/03/25562,000,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
07/03/255605/03/25562,000,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
07/03/255605/03/255650,50030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
11/03/255606/03/2556133,40030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
11/03/255606/03/2556100,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
12/03/255607/03/2556600,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
12/03/255608/03/2556500,50030-11--000130-11--000100.00คู่สมรส
12/03/255608/03/2556600,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
12/03/255608/03/2556334,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
12/03/255608/03/25565,000,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
13/03/255611/03/25566,862,10030-11--000130-11--000100.00คู่สมรส
13/03/255611/03/25566,862,10030-11--000130-11--000100.00คู่สมรส
15/03/255612/03/2556600,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
18/03/255615/03/2556800,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
21/03/255619/03/2556100,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
21/03/255619/03/255680,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
21/03/255619/03/2556100,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
21/03/255620/03/25562,567,40030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
21/03/255620/03/2556100,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
25/03/255621/03/2556100,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
26/03/255622/03/2556600,00030-11--000130-11--000100.00คู่สมรส
26/03/255622/03/2556600,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
26/03/255622/03/2556300,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
26/03/255625/03/255650,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
29/03/255627/03/2556200,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
09/04/255603/04/2556200,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
09/04/255604/04/2556200,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
10/04/255605/04/2556233,40030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
09/04/255609/04/2556320,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
10/04/255609/04/2556100,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
10/04/255609/04/2556100,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
11/04/255609/04/2556200,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
11/04/255610/04/25561,000,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
17/04/255610/04/25563,000,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
12/04/255611/04/2556100,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
24/04/255622/04/2556200,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
10/05/255608/05/2556233,40030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
06/06/255604/06/2556600,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
06/06/255605/06/2556100,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
11/06/255606/06/25565,000,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
10/06/255606/06/2556300,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
10/06/255606/06/2556200,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
13/06/255611/06/2556400,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
14/06/255611/06/2556500,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
14/06/255611/06/2556400,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
14/06/255614/06/2556200,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
18/06/255614/06/2556100,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
19/06/255614/06/255610,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
19/06/255617/06/255620,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
21/06/255619/06/255675,000,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
21/06/255619/06/2556315,062,19030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
19/06/255619/06/255620,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
21/06/255619/06/2556200,000,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
24/06/255620/06/2556400,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
26/06/255621/06/2556100,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
26/06/255621/06/255610,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
26/06/255621/06/255610,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
26/06/255625/06/255610,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
27/06/255626/06/2556200,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
27/06/255626/06/2556400,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
05/07/255602/07/255620,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
10/07/255605/07/25561,200,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
12/07/255608/07/255655,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
10/07/255608/07/2556400,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
10/07/255609/07/2556300,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
12/07/255610/07/25563,000,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
11/07/255610/07/2556500,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
15/07/255611/07/25561,227,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
18/07/255617/07/255620,000,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
18/07/255617/07/255620,000,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
18/07/255618/07/25565,000,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
18/07/255618/07/25565,000,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
24/07/255619/07/2556150,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
24/07/255619/07/2556200,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
29/07/255624/07/25563,700,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
29/07/255624/07/25563,700,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
30/07/255626/07/2556100,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
29/07/255626/07/255617,100,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
29/07/255626/07/255617,100,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
29/07/255626/07/2556520,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
01/08/255629/07/2556520,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
01/08/255631/07/2556200,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
01/08/255631/07/2556200,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
01/08/255631/07/255640,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
05/08/255601/08/2556520,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
09/08/255606/08/2556520,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
09/08/255606/08/2556520,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
09/08/255608/08/2556650,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
14/08/255608/08/2556150,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
14/08/255608/08/2556300,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
15/08/255609/08/25561,000,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
15/08/255609/08/2556860,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
14/08/255609/08/255650,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
14/08/255609/08/2556100,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
19/08/255619/08/255650,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
22/08/255620/08/25561,160,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
23/08/255620/08/2556100,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
22/08/255620/08/255650,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
22/08/255621/08/25561,174,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
23/08/255621/08/25561,000,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
23/08/255622/08/2556200,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
23/08/255622/08/255640,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
26/08/255622/08/25561,000,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
27/08/255623/08/25562,000,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
26/08/255623/08/25562,000,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
27/08/255626/08/25562,000,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
29/08/255627/08/25562,000,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
04/09/255602/09/25561,000,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
05/09/255603/09/2556400,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
10/09/255606/09/25561,000,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
10/09/255609/09/25561,000,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
16/09/255610/09/25561,000,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
20/09/255619/09/2556200,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
24/09/255620/09/2556100,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
25/09/255624/09/2556100,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
25/09/255625/09/2556100,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
09/10/255607/10/2556100,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
24/10/255622/10/255630,000,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
25/10/255622/10/255630,000,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
20/11/255614/11/255650,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
18/12/255613/12/25562,000,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
16/12/255613/12/255615,000,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
10/02/255706/02/2557100,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
10/02/255706/02/2557200,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
07/03/255704/03/255710,000,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
07/03/255705/03/25578,000,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
07/03/255705/03/2557200,00030-11--000130-11--000100.00คู่สมรส
07/03/255705/03/2557200,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
07/03/255706/03/255710,000,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
07/03/255706/03/25573,500,00030-11--000130-11--000100.00คู่สมรส
07/03/255706/03/25573,500,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
07/03/255706/03/2557215,00030-11--000130-11--000100.00คู่สมรส
07/03/255706/03/2557215,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
11/03/255707/03/25578,000,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
12/03/255710/03/2557400,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
12/03/255711/03/25571,700,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
12/03/255711/03/25571,056,80030-11--000130-11--000100.00คู่สมรส
14/03/255711/03/2557100,00030-11--000130-11--000100.00คู่สมรส
13/03/255712/03/2557300,00030-11--000130-11--000100.00คู่สมรส
14/03/255712/03/2557125,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
18/03/255714/03/2557500,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
21/03/255719/03/2557450,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
27/03/255725/03/2557500,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
09/04/255703/04/2557500,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
09/04/255704/04/255728,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
09/04/255708/04/255772,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
25/04/255724/04/2557500,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
16/05/255714/05/2557440,00030-11--000130-11--000100.00คู่สมรส
16/05/255714/05/2557440,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
22/05/255721/05/25571,000,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
02/07/255726/05/2557100,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
28/05/255726/05/2557500,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
28/05/255727/05/25571,000,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
02/07/255726/06/2557100,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
02/07/255727/06/25571,000,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
08/07/255704/07/2557150,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
15/07/255709/07/255733,40030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
15/07/255710/07/2557100,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
21/07/255717/07/2557500,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
22/07/255718/07/2557800,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
24/07/255721/07/2557150,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
23/07/255722/07/2557600,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
06/08/255701/08/25571,000,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
06/08/255701/08/2557857,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
05/08/255701/08/2557200,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
05/08/255701/08/2557900,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
05/08/255701/08/2557900,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
06/08/255703/08/2557960,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
06/08/255703/08/2557822,60030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
06/08/255704/08/25571,500,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
06/08/255704/08/25571,500,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
08/08/255706/08/25571,000,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
08/08/255706/08/25571,000,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
08/08/255706/08/2557500,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
08/08/255706/08/2557500,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
08/08/255707/08/2557400,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
08/08/255707/08/2557200,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
14/08/255708/08/25571,000,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
14/08/255708/08/2557548,40030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
14/08/255708/08/2557300,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
14/08/255708/08/2557300,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
14/08/255713/08/2557308,60030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
19/08/255715/08/2557300,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
19/08/255715/08/2557300,00030-11--000130-11--000100.00คู่สมรส
17/09/255712/09/25571,167,00030-11--000130-11--000100.00คู่สมรส
17/09/255712/09/25571,000,00030-11--000130-11--000100.00คู่สมรส
17/09/255715/09/25571,517,10030-11--000130-11--000100.00คู่สมรส
17/09/255715/09/25571,200,00030-11--000130-11--000100.00คู่สมรส
17/09/255716/09/25571,167,00030-11--000130-11--000100.00คู่สมรส
17/09/255716/09/25571,100,00030-11--000130-11--000100.00คู่สมรส
19/09/255717/09/25571,309,90030-11--000130-11--000100.00คู่สมรส
19/09/255717/09/25572,000,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
22/09/255718/09/2557150,00030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
23/09/255718/09/2557600,00030-11--000130-11--000100.00คู่สมรส
19/09/255718/09/25571,023,10030-11--000130-11--000100.00ผู้จัดทำ
22/09/255719/09/2557400,00030-11--000130-11--000100.00คู่สมรส
23/09/255719/09/25571,500,00030-11--000130-11--000100.00คู่สมรส
23/09/255719/09/2557600,00030-11--000130-11--000100.00คู่สมรส
23/09/255722/09/25571,000,00030-11--000130-11--000100.00
ทัศนิน มหาอำมาตยาธิบดีมหาอำมาตยาธิบดีผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-09-201423-09-20145,0002.22ซื้อ
ทัศนิน มหาอำมาตยาธิบดีมหาอำมาตยาธิบดีคู่สมรสหุ้นสามัญ29-09-201425-09-20145,0002.18ซื้อ
สุพล สมบัติวิชาธรสมบัติวิชาธรคู่สมรสหุ้นสามัญ01-10-201429-09-2014300,0002.28ขาย
สุพล สมบัติวิชาธรสมบัติวิชาธรคู่สมรสหุ้นสามัญ01-10-201429-09-2014300,0002.28ขาย
จริยา จันทร์เจิดศักดิ์จันทร์เจิดศักดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-10-201430-09-2014400,0002.26ขาย
จริยา จันทร์เจิดศักดิ์จันทร์เจิดศักดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-10-201401-10-201483,8002.28ขาย
อภิสิทธิ์ ศรีสกุลพงษ์ศรีสกุลพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-10-201402-10-2014500,0002.26ขาย
จริยา จันทร์เจิดศักดิ์จันทร์เจิดศักดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-10-201406-10-2014100,0002.30ขาย
ปิติ จารุกำจรจารุกำจรผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-10-201406-10-20141,000,0002.27ซื้อ
สุพล สมบัติวิชาธรสมบัติวิชาธรคู่สมรสหุ้นสามัญ08-10-201406-10-2014105,0002.36ขาย
อภิสิทธิ์ ศรีสกุลพงษ์ศรีสกุลพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-10-201406-10-2014500,0002.30ขาย
อภิสิทธิ์ ศรีสกุลพงษ์ศรีสกุลพงษ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง08-10-201406-10-20141001.10ขาย
สุพล สมบัติวิชาธรสมบัติวิชาธรคู่สมรสหุ้นสามัญ08-10-201407-10-2014273,6001.92ซื้อ
สุพล สมบัติวิชาธรสมบัติวิชาธรคู่สมรสหุ้นสามัญ08-10-201407-10-2014273,6001.92ขาย
สมชาย ชาญธนเวทย์ชาญธนเวทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-10-201409-10-2014666,7002.02ซื้อ
จริยา จันทร์เจิดศักดิ์จันทร์เจิดศักดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-10-201413-10-2014400,0002.19ขาย
จริยา จันทร์เจิดศักดิ์จันทร์เจิดศักดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-10-201415-10-2014200,0002.18ขาย
สุพล สมบัติวิชาธรสมบัติวิชาธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-10-201416-10-2014134,0002.18ขาย
สุพล สมบัติวิชาธรสมบัติวิชาธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-10-201420-10-2014200,0001.98ซื้อ
ทัศนิน มหาอำมาตยาธิบดีมหาอำมาตยาธิบดีผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-10-201421-10-201450,0001.97ซื้อ
ประเสริฐ ตระการวชิรหัตถ์ตระการวชิรหัตถ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-11-201411-11-2014100,0002.02ขาย
ทัศนิน มหาอำมาตยาธิบดีมหาอำมาตยาธิบดีคู่สมรสหุ้นสามัญ14-11-201411-11-201425,0002.06ขาย
ทัศนิน มหาอำมาตยาธิบดีมหาอำมาตยาธิบดีคู่สมรสหุ้นสามัญ18-11-201413-11-201415,0002.02ขาย
ทัศนิน มหาอำมาตยาธิบดีมหาอำมาตยาธิบดีผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-11-201417-11-201443,5002.00ขาย
สมัชชา พรหมศิริพรหมศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-11-201417-11-2014666,7982.00ขาย
สุพล สมบัติวิชาธรสมบัติวิชาธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-11-201426-11-201483,5001.92ซื้อ
อุทัย อุทัยแสงสุขอุทัยแสงสุขผู้จัดทำใบสำคัญแสดง04-12-201404-12-2014200,0001.06ซื้อ
อุทัย อุทัยแสงสุขอุทัยแสงสุขผู้จัดทำใบสำคัญแสดง04-12-201403-12-2014200,0001.06ซื้อ
ทัศนิน มหาอำมาตยาธิบดีมหาอำมาตยาธิบดีผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-12-201408-12-201450,0001.93ขาย
นพพร บุญถนอมบุญถนอมคู่สมรสหุ้นสามัญ11-12-201404-12-20142,604,0001.93ขาย
นพพร บุญถนอมบุญถนอมคู่สมรสใบสำคัญแสดง11-12-201404-12-20142,000,0001.05ซื้อ
นพพร บุญถนอมบุญถนอมคู่สมรสหุ้นสามัญ11-12-201408-12-20141,953,0001.91ขาย
นพพร บุญถนอมบุญถนอมคู่สมรสใบสำคัญแสดง11-12-201408-12-20141,500,0001.04ซื้อ
นพพร บุญถนอมบุญถนอมคู่สมรสหุ้นสามัญ11-12-201409-12-20141,953,0001.88ขาย
นพพร บุญถนอมบุญถนอมคู่สมรสใบสำคัญแสดง11-12-201409-12-20141,500,0001.01ซื้อ
อุทัย อุทัยแสงสุขอุทัยแสงสุขผู้จัดทำใบสำคัญแสดง11-12-201409-12-2014200,0001.01ซื้อ
สุพล สมบัติวิชาธรสมบัติวิชาธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-12-201411-12-201458,0001.81ซื้อ
อุทัย อุทัยแสงสุขอุทัยแสงสุขผู้จัดทำใบสำคัญแสดง12-12-201411-12-2014200,0000.93ซื้อ
นพพร บุญถนอมบุญถนอมคู่สมรสหุ้นสามัญ16-12-201411-12-20141,692,6001.80ขาย
นพพร บุญถนอมบุญถนอมคู่สมรสใบสำคัญแสดง16-12-201411-12-20141,300,0000.94ซื้อ
สุพล สมบัติวิชาธรสมบัติวิชาธรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง19-12-201418-12-2014642,0890.34ขาย
สุพล สมบัติวิชาธรสมบัติวิชาธรคู่สมรสใบสำคัญแสดง19-12-201418-12-2014625,4730.34ขาย
นพพร บุญถนอมบุญถนอมคู่สมรสใบสำคัญแสดง22-12-201417-12-2014210,0000.82ซื้อ
สุริยะ วรรณบุตรวรรณบุตรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง22-12-201418-12-2014400,0000.40ขาย
อภิชาติ จูตระกูลจูตระกูลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง22-12-201418-12-201427,807,3980.39ขาย
ประเสริฐ ตระการวชิรหัตถ์ตระการวชิรหัตถ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง22-12-201419-12-2014226,0000.36ขาย
องอาจ สุวรรณกุลสุวรรณกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-12-201419-12-201484,0000.36ขาย
อภิชาติ จูตระกูลจูตระกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-12-201424-12-20143,000,0001.75ซื้อ
อภิชาติ จูตระกูลจูตระกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-12-201425-12-20141,000,0001.69ซื้อ
อุทัย อุทัยแสงสุขอุทัยแสงสุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-12-201426-12-2014300,0001.67ซื้อ
อภิชาติ จูตระกูลจูตระกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-01-201505-01-20152,000,0001.68ซื้อ
ทัศนิน มหาอำมาตยาธิบดีมหาอำมาตยาธิบดีผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201507-01-201550,0001.67ซื้อ
ทัศนิน มหาอำมาตยาธิบดีมหาอำมาตยาธิบดีผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201508-01-201550,0001.70ซื้อ
ทัศนิน มหาอำมาตยาธิบดีมหาอำมาตยาธิบดีผู้จัดทำใบสำคัญแสดง15-01-201512-01-201540,0000.30ซื้อ
เจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์เพรียบจริยวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-01-201520-01-20151,247,2001.68ขาย
สุพล สมบัติวิชาธรสมบัติวิชาธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-01-201523-01-2015100,0001.73ซื้อ
ทัศนิน มหาอำมาตยาธิบดีมหาอำมาตยาธิบดีคู่สมรสใบสำคัญแสดง29-01-201526-01-2015235,0000.32ขาย
เจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์เพรียบจริยวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-02-201511-02-20153,906,0002.01ขาย
องอาจ สุวรรณกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-11--000112-02-2015-5432.06ขาย
สุพล สมบัติวิชาธรสมบัติวิชาธรคู่สมรสหุ้นสามัญ16-02-201511-02-201557,0002.02ขาย
อภิชาติ จูตระกูลจูตระกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-02-201513-02-20155,000,0002.02ซื้อ
อภิชาติ จูตระกูลจูตระกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-02-201525-02-20153,000,0001.99ซื้อ
สุพล สมบัติวิชาธรสมบัติวิชาธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-03-201526-02-2015100,0001.95ซื้อ
วันจักร์ บุรณศิริบุรณศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-03-201502-03-201525,359,1002.03ซื้อ
วันจักร์ บุรณศิริบุรณศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-03-201503-03-20154,640,9002.06ซื้อ
อภิชาติ จูตระกูลจูตระกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-03-201509-03-20155,000,0002.10ซื้อ
สุพล สมบัติวิชาธรสมบัติวิชาธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-03-201511-03-2015700,0000.00โอนออก
สุพล สมบัติวิชาธรสมบัติวิชาธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-03-201511-03-20152,000,0000.00โอนออก
สุพล สมบัติวิชาธรสมบัติวิชาธรคู่สมรสหุ้นสามัญ12-03-201511-03-2015700,0000.00รับโอน
สุพล สมบัติวิชาธรสมบัติวิชาธรคู่สมรสหุ้นสามัญ12-03-201511-03-20152,000,0000.00รับโอน
สุพล สมบัติวิชาธรสมบัติวิชาธรคู่สมรสหุ้นสามัญ12-03-201512-03-2015300,0002.04ซื้อ
สุพล สมบัติวิชาธรสมบัติวิชาธรคู่สมรสหุ้นสามัญ16-03-201513-03-2015500,0001.92ขาย
สุพล สมบัติวิชาธรสมบัติวิชาธรคู่สมรสหุ้นสามัญ18-03-201516-03-2015200,0001.83ซื้อ
สุพล สมบัติวิชาธรคู่สมรสหุ้นสามัญ20-03-201519-03-20155001.88ซื้อ
อภิชาติ จูตระกูลจูตระกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-03-201523-03-2015829,7481.83ซื้อ
อุทัย อุทัยแสงสุขอุทัยแสงสุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-03-201527-03-2015200,0001.78ซื้อ
พรทัต อมตวิวัฒน์อมตวิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-04-201517-04-2015834,0002.02ขาย
สุพล สมบัติวิชาธรสมบัติวิชาธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-04-201517-04-2015100,0002.02ขาย
เมธา อังวัฒนพานิชอังวัฒนพานิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-04-201520-04-2015772,1002.04ขาย
ดุษฎี ตันเจริญตันเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-04-201521-04-2015366,9002.04ขาย
เจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์เพรียบจริยวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-05-201507-05-20151,000,0001.85ซื้อ
อภิชาติ จูตระกูลจูตระกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-05-201513-05-20151,000,0001.78ซื้อ
อุทัย อุทัยแสงสุขอุทัยแสงสุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-05-201514-05-2015100,0001.75ซื้อ
ทัศนิน มหาอำมาตยาธิบดีมหาอำมาตยาธิบดีผู้จัดทำใบสำคัญแสดง21-05-201518-05-201538,5000.28ขาย
สิรินทรา มงคลนาวินมงคลนาวินผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-06-201529-05-20152,266,7000.00โอนออก
สิรินทรา มงคลนาวินมงคลนาวินผู้จัดทำใบสำคัญแสดง04-06-201529-05-2015566,7000.00โอนออก
ทัศนิน มหาอำมาตยาธิบดีมหาอำมาตยาธิบดีผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-06-201515-06-2015100,0001.88ขาย
อภิชาติ จูตระกูลจูตระกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-07-201529-06-20152,000,0001.74ซื้อ
อุทัย อุทัยแสงสุขอุทัยแสงสุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-07-201529-06-2015300,0001.75ซื้อ
อุทัย อุทัยแสงสุขอุทัยแสงสุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-07-201509-07-2015400,0001.70ซื้อ
อุทัย อุทัยแสงสุขอุทัยแสงสุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-07-201510-07-2015300,0001.70ซื้อ
อภิชาติ จูตระกูลจูตระกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-07-201509-07-20151,000,0001.71ซื้อ
อภิชาติ จูตระกูลจูตระกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-07-201513-07-20152,000,0001.70ซื้อ
ดุษฎี ตันเจริญตันเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-07-201520-07-2015850,0651.73ขาย
ดุษฎี ตันเจริญตันเจริญผู้จัดทำใบสำคัญแสดง21-07-201520-07-2015366,8460.24ขาย
ประเสริฐ ตระการวชิรหัตถ์ตระการวชิรหัตถ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-07-201522-07-2015250,0001.70ขาย
อภิชาติ จูตระกูลจูตระกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-07-201524-07-20151,000,0001.69ซื้อ
วันจักร์ บุรณศิริบุรณศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-07-201527-07-20155,000,0001.67ซื้อ
สุวรรณี มหณรงค์ชัยมหณรงค์ชัยผู้จัดทำใบสำคัญแสดง07-08-201505-08-2015500,0000.23ขาย
อภิชาติ จูตระกูลจูตระกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-08-201513-08-2015289,5001.65ซื้อ
อภิชาติ จูตระกูลจูตระกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-08-201520-08-2015710,5001.66ซื้อ
วันจักร์ บุรณศิริบุรณศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-08-201521-08-20155,000,0001.64ซื้อ
วันจักร์ บุรณศิริบุรณศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-08-201525-08-20155,000,0001.52ซื้อ
สุพล สมบัติวิชาธรสมบัติวิชาธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-08-201525-08-2015100,0001.51ซื้อ
ทัศนิน มหาอำมาตยาธิบดีมหาอำมาตยาธิบดีผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-09-201515-09-2015100,0001.63ขาย
ทัศนิน มหาอำมาตยาธิบดีมหาอำมาตยาธิบดีคู่สมรสหุ้นสามัญ17-09-201515-09-2015200,0001.63ขาย
ทัศนิน มหาอำมาตยาธิบดีมหาอำมาตยาธิบดีคู่สมรสหุ้นสามัญ20-10-201515-10-2015150,0001.74ขาย
ประเสริฐ ตระการวชิรหัตถ์ตระการวชิรหัตถ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-11-201504-11-2015200,0001.74ขาย
ทัศนิน มหาอำมาตยาธิบดีมหาอำมาตยาธิบดีคู่สมรสหุ้นสามัญ09-11-201504-11-2015550,0001.73ขาย
เจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์เพรียบจริยวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-12-201514-12-2015200,0001.49ซื้อ
สุพล สมบัติวิชาธรสมบัติวิชาธรคู่สมรสหุ้นสามัญ18-12-201517-12-2015100,0001.54ซื้อ
สุพล สมบัติวิชาธรสมบัติวิชาธรคู่สมรสหุ้นสามัญ04-01-201629-12-2015200,0001.52ซื้อ
เศรษฐา ทวีสินทวีสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-02-201609-02-20168,700,3001.53ซื้อ
เศรษฐา ทวีสินทวีสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-02-201610-02-201620,000,0001.52ซื้อ
เศรษฐา ทวีสินทวีสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-02-201611-02-20162,000,0001.52ซื้อ
เศรษฐา ทวีสินทวีสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-02-201612-02-20161,000,0001.50ซื้อ
เศรษฐา ทวีสินทวีสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-02-201615-02-2016500,0001.53ซื้อ
เศรษฐา ทวีสินทวีสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-02-201616-02-2016500,0001.53ซื้อ
เศรษฐา ทวีสินทวีสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-02-201617-02-2016500,0001.53ซื้อ
เศรษฐา ทวีสินทวีสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-02-201618-02-20161,000,0001.53ซื้อ
เศรษฐา ทวีสินทวีสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-02-201618-02-20161,000,0001.53ซื้อ
เศรษฐา ทวีสินทวีสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-02-201623-02-20161,000,0001.54ซื้อ
เศรษฐา ทวีสินทวีสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-02-201624-02-20162,000,0001.57ซื้อ
เศรษฐา ทวีสินทวีสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-02-201625-02-20165,000,0001.60ซื้อ
เศรษฐา ทวีสินทวีสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-03-201629-02-20161,000,0001.62ซื้อ
เจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์เพรียบจริยวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201629-02-20162,000,0001.65ขาย
เศรษฐา ทวีสินทวีสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201601-03-20161,000,0001.66ซื้อ
อภิชาติ จูตระกูลจูตระกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201601-03-20167,000,0001.65ซื้อ
วันจักร์ บุรณศิริบุรณศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-03-201602-03-201610,000,0001.63ซื้อ
เจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์เพรียบจริยวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-03-201604-03-20162,585,2001.65ขาย
อภิชาติ จูตระกูลจูตระกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-03-201604-03-20163,000,0001.65ซื้อ
เศรษฐา ทวีสินทวีสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-03-201607-03-2016500,0001.67ซื้อ
เศรษฐา ทวีสินทวีสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-03-201608-03-2016500,0001.68ซื้อ
วันจักร์ บุรณศิริบุรณศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-03-201608-03-20168,000,0001.67ซื้อ
วันจักร์ บุรณศิริบุรณศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-03-201609-03-20167,000,0001.66ซื้อ
เศรษฐา ทวีสินทวีสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-03-201610-03-2016500,0001.67ซื้อ
อภิชาติ จูตระกูลจูตระกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-03-201610-03-20166,000,0001.66ซื้อ
เศรษฐา ทวีสินทวีสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-03-201611-03-2016500,0001.66ซื้อ
สุวรรณี มหณรงค์ชัยมหณรงค์ชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-03-201611-03-2016100,0001.66ซื้อ
สุพล สมบัติวิชาธรสมบัติวิชาธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-03-201614-03-2016100,0001.66ขาย
พรทัต อมตวิวัฒน์อมตวิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-03-201618-03-20162,755,0001.53ขาย
พรทัต อมตวิวัฒน์อมตวิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-06-201606-06-20161,000,0001.67ขาย
ณัฏฐาลักขณ์ สกุลปุณยาพรสกุลปุณยาพรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง24-06-201622-06-2016110,0000.23ขาย
สุพล สมบัติวิชาธรสมบัติวิชาธรคู่สมรสหุ้นสามัญ15-07-201613-07-2016500,0001.93ซื้อ
สุพล สมบัติวิชาธรสมบัติวิชาธรคู่สมรสหุ้นสามัญ15-07-201613-07-2016500,0001.93ซื้อ
สุพล สมบัติวิชาธรสมบัติวิชาธรคู่สมรสหุ้นสามัญ15-07-201613-07-2016500,0001.93ซื้อ
อภิชาติ จูตระกูลจูตระกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-08-201608-08-20165,000,0001.77ซื้อ
วิลาสิณี เดชอมรธัญเดชอมรธัญผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-09-201605-09-2016100,0001.75ซื้อ
วิลาสิณี เดชอมรธัญเดชอมรธัญผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-09-201605-09-201650,0001.77ขาย
อภิชาติ จูตระกูลจูตระกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-09-201605-09-20165,000,0001.77ซื้อ
สมัชชา พรหมศิริพรหมศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-09-201619-09-2016289,0001.73ซื้อ
เศรษฐา ทวีสินทวีสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-10-201612-10-20162,735,2001.60ซื้อ
อภิชาติ จูตระกูลจูตระกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-11-201617-11-20165,000,0001.63ซื้อ
อภิชาติ จูตระกูลจูตระกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-12-201614-12-20165,000,0001.63ซื้อ
ปิติ จารุกำจรจารุกำจรผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-12-201627-12-2016300,0001.64ขาย
อภิชาติ จูตระกูลจูตระกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-01-201706-01-20175,000,0001.70ซื้อ
เศรษฐา ทวีสินทวีสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-01-201709-01-201718,633,2001.72ซื้อ
อภิชาติ จูตระกูลจูตระกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-01-201709-01-20175,000,0001.70ซื้อ
เศรษฐา ทวีสินทวีสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-01-201710-01-201711,700,0001.79ซื้อ
วิลาสิณี เดชอมรธัญเดชอมรธัญผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-01-201710-01-201750,0001.78ขาย
วันจักร์ บุรณศิริบุรณศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-01-201711-01-201710,000,0001.83ซื้อ
เศรษฐา ทวีสินทวีสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-01-201711-01-20174,800,0001.83ซื้อ
วันจักร์ บุรณศิริบุรณศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-01-201718-01-20175,000,0001.86ซื้อ
เศรษฐา ทวีสินทวีสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-01-201719-01-2017558,7001.79ซื้อ
เศรษฐา ทวีสินทวีสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-01-201725-01-20171,242,2001.86ซื้อ
เศรษฐา ทวีสินทวีสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-02-201701-02-20175,000,0001.85ซื้อ
วันจักร์ บุรณศิริบุรณศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-01-201726-01-20175,000,0001.85ซื้อ
อภิชาติ จูตระกูลจูตระกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-01-201726-01-20173,000,0001.86ซื้อ
เศรษฐา ทวีสินทวีสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-02-201702-02-20175,000,0001.83ซื้อ
เศรษฐา ทวีสินทวีสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-02-201707-02-20173,795,5001.91ซื้อ
สุพล สมบัติวิชาธรสมบัติวิชาธรคู่สมรสหุ้นสามัญ14-02-201708-02-2017100,0001.95ขาย
เศรษฐา ทวีสินทวีสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-02-201714-02-2017761,2001.96ซื้อ
เมธา อังวัฒนพานิชอังวัฒนพานิชผู้จัดทำใบสำคัญแสดง17-02-201716-02-20172,085,7000.11ขาย
เศรษฐา ทวีสินทวีสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-03-201703-03-201714,677,1002.00ซื้อ
วันจักร์ บุรณศิริบุรณศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-03-201706-03-20175,000,0002.00ซื้อ
เศรษฐา ทวีสินทวีสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-03-201706-03-201710,000,0001.99ซื้อ
อภิชาติ จูตระกูลจูตระกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-03-201706-03-201710,000,0002.00ซื้อ
วันจักร์ บุรณศิริบุรณศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-03-201707-03-20175,000,0002.02ซื้อ
เศรษฐา ทวีสินทวีสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-03-201707-03-201710,000,0002.04ซื้อ
อภิชาติ จูตระกูลจูตระกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-03-201707-03-20175,000,0002.02ซื้อ
วันจักร์ บุรณศิริบุรณศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-03-201708-03-20175,000,0002.04ซื้อ
เศรษฐา ทวีสินทวีสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-03-201708-03-201710,000,0002.04ซื้อ
อภิชาติ จูตระกูลจูตระกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-03-201708-03-201710,000,0002.03ซื้อ
เศรษฐา ทวีสินทวีสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-03-201709-03-20176,000,0002.04ซื้อ
อภิชาติ จูตระกูลจูตระกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-03-201709-03-201710,000,0002.04ซื้อ
สุพล สมบัติวิชาธรสมบัติวิชาธรคู่สมรสหุ้นสามัญ07-04-201704-04-2017100,0002.18ขาย
สุพล สมบัติวิชาธรสมบัติวิชาธรคู่สมรสหุ้นสามัญ07-04-201707-04-2017100,0002.12ซื้อ
วันจักร์ บุรณศิริบุรณศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-04-201705-04-20171,000,0002.14ซื้อ
เศรษฐา ทวีสินทวีสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-04-201705-04-20171,000,0002.14ซื้อ
เศรษฐา ทวีสินทวีสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-04-201707-04-20171,000,0002.16ซื้อ
วันจักร์ บุรณศิริบุรณศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-04-201710-04-20171,000,0002.14ซื้อ
เศรษฐา ทวีสินทวีสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-04-201710-04-20171,000,0002.14ซื้อ
เศรษฐา ทวีสินทวีสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-04-201711-04-20171,000,0002.08ซื้อ
เศรษฐา ทวีสินทวีสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-04-201712-04-20171,000,0002.10ซื้อ
วันจักร์ บุรณศิริบุรณศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-04-201717-04-20171,000,0002.04ซื้อ
อภิชาติ จูตระกูลจูตระกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-04-201717-04-20171,000,0002.04ซื้อ
วันจักร์ บุรณศิริบุรณศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-05-201727-04-20171,000,0002.10ซื้อ
วันจักร์ บุรณศิริบุรณศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-05-201728-04-20171,000,0002.10ซื้อ
อภิชาติ จูตระกูลจูตระกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-05-201708-05-20172,000,0002.13ซื้อ
เจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์เพรียบจริยวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-05-201715-05-20171,000,0001.99ซื้อ
สุพล สมบัติวิชาธรสมบัติวิชาธรคู่สมรสหุ้นสามัญ24-05-201722-05-2017250,0001.99ซื้อ
สุพล สมบัติวิชาธรสมบัติวิชาธรคู่สมรสหุ้นสามัญ24-05-201723-05-2017250,0002.10ซื้อ
วันจักร์ บุรณศิริบุรณศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-06-201701-06-201766,0002.00ซื้อ
เจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์เพรียบจริยวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-06-201713-06-20171,000,0002.18ซื้อ
สุพล สมบัติวิชาธรสมบัติวิชาธรคู่สมรสหุ้นสามัญ19-06-201715-06-2017200,0002.28ขาย
สุพล สมบัติวิชาธรสมบัติวิชาธรคู่สมรสหุ้นสามัญ04-07-201730-06-2017100,0002.20ซื้อ
นพพร บุญถนอมบุญถนอมคู่สมรสใบสำคัญแสดง11-07-201706-07-20172,065,7000.10ขาย
วันจักร์ บุรณศิริบุรณศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-07-201706-07-20172,434,0002.12ซื้อ
วันจักร์ บุรณศิริบุรณศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-07-201707-07-20172,500,0002.12ซื้อ
เจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์เพรียบจริยวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-08-201731-07-20171,000,0002.10ซื้อ
เศรษฐา ทวีสินทวีสินผู้จัดทำใบสำคัญแสดง06-09-201704-09-2017100,000,0000.05ซื้อ
เศรษฐา ทวีสินทวีสินผู้จัดทำใบสำคัญแสดง12-09-201708-09-2017100,000,0000.06ซื้อ
อภิชาติ จูตระกูลจูตระกูลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง12-09-201708-09-201740,000,0000.06ซื้อ
เศรษฐา ทวีสินทวีสินผู้จัดทำใบสำคัญแสดง13-09-201711-09-2017100,000,0000.06ซื้อ
สมัชชา พรหมศิริพรหมศิริผู้จัดทำใบสำคัญแสดง15-09-201713-09-2017166,6990.07ขาย
เศรษฐา ทวีสินทวีสินผู้จัดทำใบสำคัญแสดง19-09-201719-09-2017100,000,0000.06ซื้อ
พรทัต อมตวิวัฒน์อมตวิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-02-201807-02-2018500,0002.12ขาย
พรทัต อมตวิวัฒน์อมตวิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-04-201823-04-2018500,0001.68ขาย
เมธา อังวัฒนพานิชอังวัฒนพานิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-06-201826-06-2018500,0001.58ซื้อ
วันจักร์ บุรณศิริบุรณศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-07-201828-06-20185,000,0001.56ซื้อ
อภิชาติ จูตระกูลจูตระกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-07-201810-07-20187,721,0001.60ซื้อ
อภิชาติ จูตระกูลจูตระกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-07-201811-07-20182,279,0001.60ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3