SIS 36 ( 0.25 0.70% )

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ SIS “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ธนวัฒน์ พริ้งวณิชย์พริ้งวณิชย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-09-201126-09-201120,00012.70ขาย
ไมตรี เนตรมหากุลเนตรมหากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201130-11-201113,70012.20ขาย
ธนา ธนะแพสย์ธนะแพสย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-12-201114-12-201130,00013.10ขาย
ธนา ธนะแพสย์ธนะแพสย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201121-12-201125,00013.03ขาย
ธนวัฒน์ พริ้งวณิชย์พริ้งวณิชย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-02-201230-01-20125,80013.00ขาย
ธนวัฒน์ พริ้งวณิชย์พริ้งวณิชย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-02-201230-01-20125,80012.57ซื้อ
พนิต ศรีเกริกกริชศรีเกริกกริชผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-02-201223-02-201230,00012.20ขาย
ธนา ธนะแพสย์ธนะแพสย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-05-201217-05-201251,00010.00ขาย
ธนา ธนะแพสย์ธนะแพสย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-05-201222-05-201244,0009.95ขาย
ธนา ธนะแพสย์ธนะแพสย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-05-201224-05-201237,0009.70ขาย
ธนวัฒน์ พริ้งวณิชย์พริ้งวณิชย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-06-201230-05-201220,5009.02ขาย
ธนา ธนะแพสย์ธนะแพสย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-06-201214-06-201225,0009.15ขาย
ไกวัลย์ บุญเสรฐบุญเสรฐผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201220-06-201274,6008.86ขาย
พนิต ศรีเกริกกริชศรีเกริกกริชผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-07-201220-06-201230,0008.90ขาย
ไกวัลย์ บุญเสรฐบุญเสรฐผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201221-06-201235,4009.00ขาย
ไมตรี เนตรมหากุลเนตรมหากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-06-201225-06-201216,0009.10ขาย
ไมตรี เนตรมหากุลเนตรมหากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-07-201202-07-20127,0009.00ขาย
พนิต ศรีเกริกกริชศรีเกริกกริชผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-08-201209-08-201253,8208.30ขาย
ไมตรี เนตรมหากุลเนตรมหากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-09-201227-08-201220,0008.00ขาย
ไมตรี เนตรมหากุลเนตรมหากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-09-201228-08-201214,2007.90ขาย
ไมตรี เนตรมหากุลเนตรมหากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-09-201204-09-201213,8007.95ขาย
ไมตรี เนตรมหากุลเนตรมหากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-09-201204-09-20129,3007.90ขาย
ไมตรี เนตรมหากุลเนตรมหากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-10-201228-09-20126,9007.80ขาย
ไมตรี เนตรมหากุลเนตรมหากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-10-201228-09-2012507.40ขาย
ธนวัฒน์ พริ้งวณิชย์พริ้งวณิชย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-11-201219-11-20125,0006.80ขาย
ธนวัฒน์ พริ้งวณิชย์พริ้งวณิชย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-11-201220-11-20125,0007.05ขาย
ธนวัฒน์ พริ้งวณิชย์พริ้งวณิชย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-11-201223-11-20125,0007.15ขาย
โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์โฉมวิไลลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-12-201203-12-201240,0006.90ขาย
โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์โฉมวิไลลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-12-201206-12-20123007.00ขาย
โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์โฉมวิไลลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-12-201207-12-201219,7006.90ขาย
ธนวัฒน์ พริ้งวณิชย์พริ้งวณิชย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-12-201213-12-20125,0006.95ขาย
ธนวัฒน์ พริ้งวณิชย์พริ้งวณิชย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-12-201214-12-20125,0007.00ขาย
ธนวัฒน์ พริ้งวณิชย์พริ้งวณิชย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-12-201225-12-20125,0007.05ขาย
ธนวัฒน์ พริ้งวณิชย์พริ้งวณิชย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-03-201306-03-201310,0006.15ซื้อ
ธนวัฒน์ พริ้งวณิชย์พริ้งวณิชย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-03-201307-03-201313,0006.02ซื้อ
ธนวัฒน์ พริ้งวณิชย์พริ้งวณิชย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-03-201311-03-201320,0005.88ซื้อ
ธนวัฒน์ พริ้งวณิชย์พริ้งวณิชย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-04-201328-03-201340,0005.90ขาย
ธนวัฒน์ พริ้งวณิชย์พริ้งวณิชย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-06-201329-05-201320,0006.30ขาย
ธนวัฒน์ พริ้งวณิชย์พริ้งวณิชย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-06-201307-06-201324,8005.50ซื้อ
ธนวัฒน์ พริ้งวณิชย์พริ้งวณิชย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-06-201321-06-201320,0004.46ขาย
ธนวัฒน์ พริ้งวณิชย์พริ้งวณิชย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-06-201321-06-201338,5993.25ซื้อ
สมบัติ ปังศรีนนท์ปังศรีนนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ23-08-201321-08-20131650.00รับโอน
สมบัติ ปังศรีนนท์ปังศรีนนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ23-08-201321-08-20131650.00โอนออก
สมบัติ ปังศรีนนท์ปังศรีนนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ28-08-201327-08-20131,254,3654.28ขาย
ธนวัฒน์ พริ้งวณิชย์พริ้งวณิชย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-12-201418-12-20141005.00ขาย
สมบัติ ปังศรีนนท์ปังศรีนนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-04-201625-04-20164,000,0000.00โอนออก
สมบัติ ปังศรีนนท์ปังศรีนนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-04-201626-04-20164,000,0000.00โอนออก
สมบัติ ปังศรีนนท์ปังศรีนนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ28-04-201626-04-20164,000,0000.00รับโอน
โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์โฉมวิไลลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-06-201628-06-201639,4305.17ขาย
สมบัติ ปังศรีนนท์ปังศรีนนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-03-201702-03-20172,500,0000.00โอนออก
สมบัติ ปังศรีนนท์ปังศรีนนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ06-03-201702-03-20172,500,0000.00รับโอน
พลอย สิทธิชัยศรีชาติสิทธิชัยศรีชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-06-201702-06-20171,920,0007.85ขาย
สุวาทิพย์ พรสุวรรณนภาพรสุวรรณนภาผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-06-201702-06-20171,311,8008.30ขาย
สมบัติ ปังศรีนนท์ปังศรีนนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-12-201707-12-201710,580,0107.00ขาย
พลอย สิทธิชัยศรีชาติสิทธิชัยศรีชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-12-201708-12-201718,003,7967.00ขาย
วรีพร สิทธิชัยศรีชาติสิทธิชัยศรีชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-12-201708-12-20177,058,4947.00ขาย
สมชัย สิทธิชัยศรีชาติสิทธิชัยศรีชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-12-201708-12-20179,457,9617.00ขาย
สมบัติ ปังศรีนนท์ปังศรีนนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ12-12-201708-12-20176,500,0007.00ขาย
วรีพร สิทธิชัยศรีชาติสิทธิชัยศรีชาติผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-12-201708-12-20172,363,2860.00โอนออก
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3