SMIT 4 ( 0.08 1.86% )

บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 14 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ SMIT “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ชัยศิลป์ แต้มศิริชัยแต้มศิริชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-06-201212-06-201230,1003.94ซื้อ
อังคณา ก๊กผลก๊กผลผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-06-201221-06-2012100,0000.00โอนออก
ปราโมทย์ ศิวรักษ์ศิวรักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-07-201202-07-2012120,0003.92ซื้อ
ชัยศิลป์ แต้มศิริชัยแต้มศิริชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-07-201209-07-201230,1003.99ขาย
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-07-201212-07-2012778,6003.89ซื้อ
ปราโมทย์ ศิวรักษ์ศิวรักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-07-201212-07-2012130,0003.87ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-07-201213-07-2012140,3003.91ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-07-201218-07-2012120,0004.14ขาย
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-07-201220-07-2012460,0004.17ขาย
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-07-201223-07-2012158,0004.09ขาย
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-07-201226-07-201220,0004.04ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-07-201226-07-2012120,0004.06ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-07-201227-07-2012130,0004.05ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-07-201230-07-201280,0004.28ขาย
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-08-201231-07-2012230,0004.54ขาย
อังคณา ก๊กผลก๊กผลผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-08-201231-07-201240,0004.54ขาย
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-08-201210-08-2012280,0004.28ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-08-201214-08-2012345,0004.22ซื้อ
ปราโมทย์ ศิวรักษ์ศิวรักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-08-201214-08-201293,4004.19ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-08-201215-08-201250,0004.18ซื้อ
ปราโมทย์ ศิวรักษ์ศิวรักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-08-201215-08-201281,3004.19ซื้อ
ชัยศิลป์ แต้มศิริชัยแต้มศิริชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-08-201230-08-201250,0004.04ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-09-201230-08-2012214,3004.05ขาย
ชัยศิลป์ แต้มศิริชัยแต้มศิริชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-09-201224-09-201250,0004.34ขาย
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-09-201227-09-2012300,0004.50ขาย
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-10-201201-10-201293,1004.46ขาย
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-11-201209-11-2012100,0004.84ขาย
พฤทธิ์ สรญาณธนาวุธสรญาณธนาวุธผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-01-201323-01-2013100,0004.88ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-01-201324-01-2013750,0005.00ขาย
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-01-201324-01-2013103,3005.05ขาย
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-01-201324-01-2013196,7005.10ขาย
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-01-201329-01-201333,5005.30ขาย
อังคณา ก๊กผลก๊กผลผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-01-201329-01-201370,0005.24ขาย
อังคณา ก๊กผลก๊กผลผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-02-201305-02-2013130,0005.32ขาย
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-02-201306-02-201350,0005.50ขาย
อังคณา ก๊กผลก๊กผลผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-02-201306-02-2013100,0005.56ขาย
พฤทธิ์ สรญาณธนาวุธสรญาณธนาวุธผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-02-201307-02-2013100,0005.65ขาย
อังคณา ก๊กผลก๊กผลผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-02-201311-02-201350,0005.75ขาย
อังคณา ก๊กผลก๊กผลผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-02-201312-02-2013130,0005.97ขาย
อังคณา ก๊กผลก๊กผลผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-03-201312-03-2013220,0007.88ขาย
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-03-201326-03-201350,0006.40ขาย
พฤทธิ์ สรญาณธนาวุธสรญาณธนาวุธผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-04-201319-04-201340,0006.50ซื้อ
อังคณา ก๊กผลก๊กผลผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-05-201316-05-201316.15ซื้อ
อังคณา ก๊กผลก๊กผลผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-05-201317-05-201330,0006.03ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-06-201313-06-201340,0004.97ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-06-201313-06-20134,4004.98ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-08-201302-08-201312,8005.20ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-08-201302-08-201315,0005.25ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-08-201319-08-201336,4005.25ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-08-201320-08-201322,0005.20ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-08-201321-08-201312,0005.05ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-08-201327-08-201315,0004.94ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-10-201324-10-201335,0005.04ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-10-201329-10-201320,0005.05ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-11-201308-11-201326,4064.97ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-11-201311-11-201349,9005.00ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-11-201322-11-201382,3004.91ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-12-201304-12-2013244,2004.78ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201427-02-20144,0004.56ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-04-201408-04-20142,5004.84ขาย
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-04-201410-04-201419,8004.82ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-05-201409-05-20145,3004.68ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-05-201423-05-201429,5004.70ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-05-201428-05-201440,5004.62ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-07-201424-07-20144,8004.70ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-12-201416-12-20144,1004.16ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-12-201416-12-201435,9004.20ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-03-201502-03-201510,0004.56ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-03-201503-03-201517,0004.55ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-03-201505-03-201515,0004.50ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-06-201529-05-201529,1004.42ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-06-201529-05-20154,1004.44ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-06-201502-06-201510,0004.42ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-06-201504-06-201515,0004.40ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-06-201504-06-201510,0004.42ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-07-201529-06-201517,5004.42ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-08-201524-08-201520,0004.38ซื้อ
ปรางทิพย์ ศิวรักษ์ศิวรักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-01-201612-01-201620,0004.10ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-02-201601-02-201610,0004.02ซื้อ
ปิยะนุช แต้มศิริชัยแต้มศิริชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-02-201601-02-20165,5004.05ซื้อ
ปรางทิพย์ ศิวรักษ์ศิวรักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-02-201604-02-201650,0003.94ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-02-201604-02-201630,0004.00ซื้อ
ชัยศิลป์ แต้มศิริชัยแต้มศิริชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-02-201608-02-201615,0003.85ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-02-201605-02-201630,0003.95ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-02-201609-02-20165,8003.84ซื้อ
ชัยศิลป์ แต้มศิริชัยแต้มศิริชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-02-201612-02-201620,0003.76ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-02-201612-02-201640,0003.78ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-04-201618-04-20162,5003.86ซื้อ
ปรางทิพย์ ศิวรักษ์ศิวรักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-05-201613-05-201650,0003.60ซื้อ
ปรางทิพย์ ศิวรักษ์ศิวรักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-05-201616-05-201642,0003.64ซื้อ
ชัยศิลป์ แต้มศิริชัยแต้มศิริชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-06-201609-06-201610,0003.84ขาย
ปรางทิพย์ ศิวรักษ์ศิวรักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-09-201608-09-201620,0003.84ซื้อ
ปรางทิพย์ ศิวรักษ์ศิวรักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-09-201614-09-201640,5003.72ซื้อ
ชัยศิลป์ แต้มศิริชัยแต้มศิริชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-10-201610-10-201629,9003.78ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-10-201610-10-201620,0003.78ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-10-201610-10-201620,0003.80ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-10-201612-10-201620,0003.70ซื้อ
ปรางทิพย์ ศิวรักษ์ศิวรักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-10-201612-10-201650,0003.70ซื้อ
ชัยศิลป์ แต้มศิริชัยแต้มศิริชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-10-201613-10-2016100,0003.70ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-10-201613-10-201615,0003.72ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-10-201613-10-201634,1003.70ซื้อ
ชัยศิลป์ แต้มศิริชัยแต้มศิริชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-11-201604-11-20165,0003.80ขาย
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-12-201607-12-201660,0003.91ซื้อ
พิชัย นิธิวาสินนิธิวาสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-12-201616-12-2016307,7004.10ขาย
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-12-201622-12-201660,0004.10ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-12-201627-12-201610,0004.16ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-12-201628-12-201622,0004.09ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-12-201629-12-201615,0004.08ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-01-201730-12-20164,3004.08ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201704-01-201720,4004.10ซื้อ
ชัยศิลป์ แต้มศิริชัยแต้มศิริชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-01-201706-01-20179,9004.74ขาย
พิชัย นิธิวาสินนิธิวาสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-01-201709-01-201780,0004.59ขาย
พิชัย นิธิวาสินนิธิวาสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-01-201726-12-20165,0004.20ขาย
พิชัย นิธิวาสินนิธิวาสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-01-201712-01-201717,3004.43ขาย
พิชัย นิธิวาสินนิธิวาสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-01-201723-12-201657,9004.16ขาย
พิชัย นิธิวาสินนิธิวาสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-01-201716-01-201756,3004.40ขาย
พิชัย นิธิวาสินนิธิวาสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-01-201718-01-2017118,2004.30ขาย
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-01-201719-01-201720,0004.16ซื้อ
พิชัย นิธิวาสินนิธิวาสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-01-201719-01-201739,4004.12ขาย
พิชัย นิธิวาสินนิธิวาสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-01-201720-01-20177,3004.22ขาย
พิชัย นิธิวาสินนิธิวาสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-01-201724-01-201731,5004.22ขาย
พิชัย นิธิวาสินนิธิวาสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-01-201725-01-201715,0004.24ขาย
พิชัย นิธิวาสินนิธิวาสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-01-201726-01-2017154,9004.23ขาย
พิชัย นิธิวาสินนิธิวาสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-01-201727-01-201716,7004.28ขาย
พิชัย นิธิวาสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-02-201730-01-2017134.28ขาย
พิชัย นิธิวาสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-02-201731-01-2017554.27ขาย
พิชัย นิธิวาสินนิธิวาสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201701-03-2017120,0004.42ขาย
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201702-03-201716,9004.42ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-03-201706-03-201730,0004.42ซื้อ
ชัยศิลป์ แต้มศิริชัยแต้มศิริชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-03-201715-03-20173,5004.50ขาย
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-03-201727-03-201724,0004.40ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-04-201710-04-2017124,8005.20ขาย
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-04-201710-04-201765,0005.10ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-04-201719-04-2017165,0005.32ขาย
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-04-201725-04-20171,000,0005.57ขาย
ชัยศิลป์ แต้มศิริชัยแต้มศิริชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-04-201726-04-201736,5005.85ขาย
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-05-201728-04-2017100,0005.90ขาย
ปิยพร ศรีธรรัตน์กุลศรีธรรัตน์กุลคู่สมรสหุ้นสามัญ03-05-201728-04-201730,0006.10ขาย
ปรางทิพย์ ศิวรักษ์ศิวรักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-05-201712-05-201729,0005.15ซื้อ
พิชัย นิธิวาสินนิธิวาสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-05-201716-05-2017100,0005.40ขาย
พิชัย นิธิวาสินนิธิวาสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-05-201717-05-2017100,0005.70ขาย
ชัยศิลป์ แต้มศิริชัยแต้มศิริชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-05-201725-05-2017100,0006.25ขาย
พิชัย นิธิวาสินนิธิวาสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-05-201725-05-2017150,0006.27ขาย
พิชัย นิธิวาสินนิธิวาสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-06-201730-05-2017100,0006.43ขาย
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-06-201701-06-2017100,0006.55ขาย
พิชัย นิธิวาสินนิธิวาสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201701-06-2017100,0006.53ขาย
พิชัย นิธิวาสินนิธิวาสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-06-201706-06-20171,6006.60ขาย
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-06-201712-06-2017140,0005.95ขาย
ปรางทิพย์ ศิวรักษ์ศิวรักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-06-201712-06-2017132,5005.90ซื้อ
พิชัย นิธิวาสินนิธิวาสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-06-201716-06-201770,0005.95ขาย
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-06-201721-06-2017200,0746.05ขาย
พิชัย นิธิวาสินนิธิวาสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-06-201720-06-201750,0006.00ขาย
พิชัย นิธิวาสินนิธิวาสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-06-201721-06-2017100,0006.13ขาย
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-06-201723-06-2017100,0006.10ขาย
พิชัย นิธิวาสินนิธิวาสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-06-201726-06-2017100,0006.23ขาย
ชัยศิลป์ แต้มศิริชัยแต้มศิริชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-07-201730-06-201730,0005.40ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-06-201728-06-201732,2005.95ขาย
พิชัย นิธิวาสินนิธิวาสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-07-201711-07-2017100,0005.45ขาย
พิชัย นิธิวาสินนิธิวาสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-07-201712-07-2017100,0005.45ขาย
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201721-08-201720,0005.60ซื้อ
ปรางทิพย์ ศิวรักษ์ศิวรักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-09-201727-09-201773,5005.79ซื้อ
ปรางทิพย์ ศิวรักษ์ศิวรักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-09-201728-09-201774,0005.70ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-10-201705-10-2017120,0006.15ขาย
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-10-201705-10-2017120,0006.05ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-10-201716-10-201738,2006.00ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-10-201717-10-201730,0006.00ซื้อ
ชัยศิลป์ แต้มศิริชัยแต้มศิริชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-10-201719-10-201730,0006.28ขาย
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-10-201720-10-201738,2006.40ขาย
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-10-201727-10-2017150,0006.48ขาย
พิชัย นิธิวาสินนิธิวาสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-10-201727-10-201780,0006.35ขาย
พิชัย นิธิวาสินนิธิวาสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-11-201714-11-201780,0006.05ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-11-201722-11-201775,0006.00ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-11-201723-11-201750,0005.93ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-11-201727-11-201775,0005.85ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นบุริมสิ08-12-201707-12-201760,1005.79ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-12-201715-12-201716,9005.75ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-12-201721-12-201733,1005.85ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-12-201722-12-2017207,7005.75ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-12-201725-12-2017103,6005.71ซื้อ
ชัยศิลป์ แต้มศิริชัยแต้มศิริชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-12-201726-12-201710,0005.63ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201727-12-2017138,6005.55ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201804-01-2018230,0005.61ซื้อ
ปรางทิพย์ ศิวรักษ์ศิวรักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201804-01-201860,0005.60ซื้อ
ปรางทิพย์ ศิวรักษ์ศิวรักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201805-01-201822,0005.56ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-01-201810-01-201896,1005.75ขาย
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-01-201812-01-201845,6005.67ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-01-201816-01-2018115,8005.70ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-01-201818-01-201811,3005.70ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-02-201806-02-201811,3005.75ขาย
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-03-201820-03-2018250,0006.00ซื้อ
ชัยศิลป์ แต้มศิริชัยแต้มศิริชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-03-201822-03-201820,0005.95ซื้อ
ชัยศิลป์ แต้มศิริชัยแต้มศิริชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-03-201822-03-201820,0005.95ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-03-201826-03-2018120,0005.90ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-03-201827-03-201832,0005.90ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-04-201803-04-201860,0005.95ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-04-201804-04-2018100,0005.90ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-04-201805-04-201860,4005.88ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-04-201809-04-201811,6005.85ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-04-201818-04-201868,4005.90ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-05-201809-05-2018100,0005.95ขาย
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-05-201810-05-2018120,0005.96ขาย
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-05-201811-05-2018120,0006.14ขาย
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-05-201818-05-201841,8005.90ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-05-201825-05-2018368,2005.70ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-05-201828-05-201840,0005.65ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-05-201830-05-201860,0005.70ซื้อ
ปรางทิพย์ ศิวรักษ์ศิวรักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-05-201825-05-2018200,0005.70ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-06-201814-06-201820,0005.70ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-06-201819-06-2018100,0005.65ซื้อ
ปรางทิพย์ ศิวรักษ์ศิวรักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-06-201819-06-201870,0005.65ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-06-201825-06-201830,0005.60ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-06-201828-06-201820,0005.60ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-07-201829-06-201822,9005.60ซื้อ
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-08-201831-07-201822,9005.85ขาย
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-08-201801-08-201822,0005.95ขาย
ธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-08-201802-08-201850,0005.85ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3