SNC 14 ( 0.00 0.00% )

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ SNC “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ฟูมิเอกิ ทาคาฮาชิทาคาฮาชิผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-03-201220-03-201294,90026.86ขาย
ฟูมิเอกิ ทาคาฮาชิทาคาฮาชิผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-03-201221-03-201264,10027.13ขาย
สมชัย ไทยสงวนวรกุลไทยสงวนวรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-08-201328-08-2013200,00018.51ซื้อ
สมชัย ไทยสงวนวรกุลไทยสงวนวรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-09-201302-09-201336,00019.18ซื้อ
สมชัย ไทยสงวนวรกุลไทยสงวนวรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-09-201303-09-20133,00019.60ซื้อ
สมชัย ไทยสงวนวรกุลไทยสงวนวรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-09-201304-09-201359,10018.99ซื้อ
สมชัย ไทยสงวนวรกุลไทยสงวนวรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-09-201305-09-2013200,00019.68ซื้อ
สมชัย ไทยสงวนวรกุลไทยสงวนวรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-09-201614-09-2016223,60013.50ซื้อ
สมชัย ไทยสงวนวรกุลไทยสงวนวรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-05-201716-05-2017150,00014.50ซื้อ
สมชัย ไทยสงวนวรกุลไทยสงวนวรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-05-201717-05-2017130,10014.60ซื้อ
สมชัย ไทยสงวนวรกุลไทยสงวนวรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-12-201704-12-2017200,00014.00ซื้อ
สมชัย ไทยสงวนวรกุลไทยสงวนวรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-12-201707-12-201799,70013.97ซื้อ
สุรพล แย้มเกษมแย้มเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201713-12-2017100,00014.00ขาย
สุรพล แย้มเกษมแย้มเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-02-201826-02-2018100,00014.20ขาย
สามิตต์ ผลิตกรรมผลิตกรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-08-201809-08-201850,00014.70ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3