SORKON 5 ( -0.04 -0.82% )

บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ SORKON “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
เจริญ รุจิราโสภณรุจิราโสภณคู่สมรสหุ้นสามัญ19-10-201117-10-2011150,00065.33ซื้อ
นิรมล รุจิราโสภณรุจิราโสภณผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-10-201117-10-2011150,00065.33ซื้อ
เจริญ รุจิราโสภณรุจิราโสภณคู่สมรสหุ้นสามัญ19-10-201118-10-2011150,00065.00ซื้อ
นิรมล รุจิราโสภณรุจิราโสภณผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-10-201118-10-2011150,00065.00ซื้อ
เจริญ รุจิราโสภณรุจิราโสภณคู่สมรสหุ้นสามัญ26-10-201125-10-2011350,00060.00ซื้อ
นิรมล รุจิราโสภณรุจิราโสภณผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-10-201125-10-2011350,00060.00ซื้อ
เจริญ รุจิราโสภณรุจิราโสภณคู่สมรสหุ้นสามัญ27-10-201126-10-2011358,00060.00ซื้อ
นิรมล รุจิราโสภณรุจิราโสภณผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-10-201126-10-2011358,00060.00ซื้อ
เจริญ รุจิราโสภณรุจิราโสภณคู่สมรสหุ้นสามัญ04-11-201102-11-201110,00060.00ซื้อ
นิรมล รุจิราโสภณรุจิราโสภณผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-11-201102-11-201110,00060.00ซื้อ
จรัสภล รุจิราโสภณรุจิราโสภณผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-11-201109-11-2011150,0000.00โอนออก
เจริญ รุจิราโสภณรุจิราโสภณผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-11-201109-11-2011250,0000.00โอนออก
เจริญ รุจิราโสภณรุจิราโสภณคู่สมรสหุ้นสามัญ10-11-201109-11-2011400,0000.00รับโอน
นิรมล รุจิราโสภณรุจิราโสภณผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-11-201109-11-2011400,0000.00รับโอน
นิรมล รุจิราโสภณรุจิราโสภณคู่สมรสหุ้นสามัญ10-11-201109-11-2011250,0000.00โอนออก
เจริญ รุจิราโสภณรุจิราโสภณคู่สมรสหุ้นสามัญ24-11-201123-11-201138,50060.00ซื้อ
นิรมล รุจิราโสภณรุจิราโสภณผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-11-201123-11-201138,50060.00ซื้อ
เจริญ รุจิราโสภณรุจิราโสภณคู่สมรสหุ้นสามัญ25-11-201124-11-201134,2070.00รับโอน
นิรมล รุจิราโสภณรุจิราโสภณผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-11-201124-11-201134,2070.00รับโอน
เจริญ รุจิราโสภณรุจิราโสภณคู่สมรสหุ้นสามัญ06-12-201102-12-201138,0000.00รับโอน
นิรมล รุจิราโสภณรุจิราโสภณผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-12-201102-12-201138,0000.00รับโอน
ทรงเกียรติ รุจิราโสภณรุจิราโสภณผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-05-201203-05-20121,269,5920.00โอนออก
นิรมล รุจิราโสภณรุจิราโสภณผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-05-201222-05-20121,398,7070.00โอนออก
ทรงเกียรติ รุจิราโสภณรุจิราโสภณผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-06-201207-06-2012275,0000.00รับโอน
นิรมล รุจิราโสภณรุจิราโสภณผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-07-201227-07-2012156,2920.00โอนออก
นิรมล รุจิราโสภณรุจิราโสภณผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-09-201226-09-20121,200,00083.00ขาย
สมชาย สกุลสุรรัตน์สกุลสุรรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-10-201228-09-201269,3000.00โอนออก
จรัสภล รุจิราโสภณรุจิราโสภณผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-08-201323-08-2013100,0000.00รับโอน
ปัญจมา วิภามาสวิภามาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-09-201306-09-201350071.50ขาย
อนุชา ชวกิจโกศลชวกิจโกศลผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-01-201414-01-20142,00072.50ซื้อ
ปัญจมา วิภามาสวิภามาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-07-201416-07-20141,50083.25ขาย
ปัญจมา วิภามาสวิภามาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-08-201431-07-20141,50082.58ขาย
ปัญจมา วิภามาสวิภามาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-08-201401-08-20143,50084.32ขาย
ปัญจมา วิภามาสวิภามาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-08-201404-08-201450086.25ขาย
ปัญจมา วิภามาสวิภามาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-08-201407-08-201450086.75ขาย
ปัญจมา วิภามาสวิภามาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-08-201415-08-201490088.75ขาย
ปัญจมา วิภามาสวิภามาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-11-201421-11-20141,00075.00ซื้อ
อนุชา ชวกิจโกศลชวกิจโกศลผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-01-201519-01-20153,00078.00ซื้อ
ปัญจมา วิภามาสวิภามาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-03-201523-03-20152,00081.00ซื้อ
ปัญจมา วิภามาสวิภามาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-04-201503-04-20152,00080.75ซื้อ
อนุชา ชวกิจโกศลชวกิจโกศลผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-11-201517-11-20155,00083.00ขาย
จรัญพจน์ รุจิราโสภณรุจิราโสภณผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-05-201629-04-2016239,5580.00รับโอน
จรัสภล รุจิราโสภณรุจิราโสภณผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-05-201629-04-2016701,3390.00รับโอน
นิรมล รุจิราโสภณรุจิราโสภณผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-05-201629-04-2016701,3390.00โอนออก
นิรมล รุจิราโสภณรุจิราโสภณผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-05-201629-04-2016239,5580.00โอนออก
จรัญพจน์ รุจิราโสภณรุจิราโสภณผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-05-201629-04-2016239,5580.00รับโอน
จรัสภล รุจิราโสภณรุจิราโสภณผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-05-201629-04-2016701,3390.00รับโอน
นิรมล รุจิราโสภณรุจิราโสภณผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-05-201629-04-2016701,3390.00โอนออก
นิรมล รุจิราโสภณรุจิราโสภณผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-05-201629-04-2016239,5580.00โอนออก
จรัสภล รุจิราโสภณรุจิราโสภณผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-05-201610-05-20169,0000.00รับโอน
นิรมล รุจิราโสภณรุจิราโสภณผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-05-201610-05-20169,0000.00โอนออก
จรัญพจน์ รุจิราโสภณรุจิราโสภณผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-10-201613-10-20168,90059.51ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3