SPACK 3 ( -0.10 -3.05% )

บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ SPACK “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ยอด ชินสุภัคกุลชินสุภัคกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-10-201202-10-20126,687,0004.00ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุลชินสุภัคกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-10-201202-10-201236,725,0004.00ขาย
วริษฐากาญจน์ ทองประดับทองประดับผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-03-201806-03-20181,0002.28ซื้อ
สุรัช นาวีการนาวีการผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-03-201806-03-20181002.28ซื้อ
วริษฐากาญจน์ ทองประดับทองประดับคู่สมรสหุ้นสามัญ07-03-201807-03-20181002.28ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3