SPI 60 ( 0.00 0.00% )

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ SPI “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
กำธร พูนศักดิ์อุดมสินพูนศักดิ์อุดมสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-11-201116-11-2011421,00022.80ขาย
กำธร พูนศักดิ์อุดมสินพูนศักดิ์อุดมสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-12-201130-11-20111,543,00022.80ขาย
กำธร พูนศักดิ์อุดมสินพูนศักดิ์อุดมสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201221-08-2012663,50027.25ขาย
กำธร พูนศักดิ์อุดมสินพูนศักดิ์อุดมสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-11-201221-11-20121,753,00029.00ขาย
ศิวัตม์ วิลาสศักดานนท์วิลาสศักดานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-02-201323-01-2013100,0000.00รับโอน
สันติ วิลาสศักดานนท์วิลาสศักดานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-02-201323-01-2013200,0000.00โอนออก
กำธร พูนศักดิ์อุดมสินพูนศักดิ์อุดมสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-01-201427-12-20131,618,00023.00ขาย
กำธร พูนศักดิ์อุดมสินพูนศักดิ์อุดมสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-07-201425-07-2014910,00025.50ขาย
บุญเกียรติ โชควัฒนาโชควัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-08-201404-08-201440,00025.25ซื้อ
บุญเกียรติ โชควัฒนาโชควัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-12-201429-12-2014200,00026.00ซื้อ
วิชัย กุลสมภพกุลสมภพคู่สมรสหุ้นสามัญ09-01-201508-01-2015130,19725.50ซื้อ
วิชัย กุลสมภพกุลสมภพคู่สมรสหุ้นสามัญ14-01-201514-01-2015130,1970.00โอนออก
วิชัย กุลสมภพบุตรหุ้นสามัญ14-01-201514-01-201543,3990.00รับโอน
วิชัย กุลสมภพบุตรหุ้นสามัญ14-01-201514-01-201543,3990.00รับโอน
วิชัย กุลสมภพบุตรหุ้นสามัญ14-01-201514-01-201543,9990.00รับโอน
กำธร พูนศักดิ์อุดมสินพูนศักดิ์อุดมสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-04-201510-04-20153,708,50025.50ขาย
บุญชัย โชควัฒนาโชควัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-09-201511-09-2015200,00024.00ซื้อ
บุญเกียรติ โชควัฒนาโชควัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-12-201514-12-2015500,00024.18ซื้อ
วิชัย กุลสมภพกุลสมภพคู่สมรสหุ้นสามัญ21-12-201518-12-2015125,00024.00ซื้อ
มนู ลีลานุวัฒน์ลีลานุวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-12-201522-12-2015664,6550.00โอนออก
มนู ลีลานุวัฒน์ลีลานุวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-12-201522-12-2015664,6550.00โอนออก
วิชัย กุลสมภพกุลสมภพคู่สมรสหุ้นสามัญ11-04-201605-04-20164,20024.30ซื้อ
วิชัย กุลสมภพกุลสมภพคู่สมรสหุ้นสามัญ11-04-201608-04-20164,2000.00โอนออก
วิชัย กุลสมภพกุลสมภพบุตรหุ้นสามัญ11-04-201608-04-20164,2000.00รับโอน
มนัส องค์สรณะคมองค์สรณะคมผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-03-201722-03-201750041.00ซื้อ
มนัส องค์สรณะคมองค์สรณะคมผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-03-201723-03-201730040.50ซื้อ
วิชัย กุลสมภพกุลสมภพผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-05-201718-05-20176,00040.86ซื้อ
วิชัย กุลสมภพกุลสมภพผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-05-201719-05-20177,80041.05ซื้อ
วิชัย กุลสมภพกุลสมภพผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-05-201724-05-201716,20040.50ซื้อ
บุญเกียรติ โชควัฒนาโชควัฒนาผู้จัดทำหุ้นกู้แปลง19-06-201708-06-201740,0001000.00ซื้อ
มนัส องค์สรณะคมองค์สรณะคมผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-06-201722-06-201750039.75ซื้อ
มนัส องค์สรณะคมองค์สรณะคมผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-06-201723-06-201750039.50ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3