SSF 9 ( 0.05 0.56% )

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ SSF “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
สุรพล ว่องวัฒนโรจน์ว่องวัฒนโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-03-201305-03-2013549,60013.00ซื้อ
สรพล ว่องวัฒนโรจน์ว่องวัฒนโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-12-201422-12-201446,006,0000.00รับโอน
สุรพล ว่องวัฒนโรจน์ว่องวัฒนโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-12-201422-12-201492,011,3500.00โอนออก
ศีลวัน ไกรสิทธิศิรินทรไกรสิทธิศิรินทรผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-12-201425-12-20141,000,0000.00รับโอน
สิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทรไกรสิทธิศิรินทรผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-12-201425-12-20143,000,0000.00โอนออก
สรณี อึงอึงผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-01-201509-01-201510,0000.00รับโอน
สุรพล ว่องวัฒนโรจน์ว่องวัฒนโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-01-201509-01-201520,0000.00โอนออก
โชคชัย เจียงวรีวงศ์เจียงวรีวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-01-201520-01-201521,529,9100.00โอนออก
ศีลวัน ไกรสิทธิศิรินทรไกรสิทธิศิรินทรผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-01-201619-01-20165,000,0000.00รับโอน
สิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทรไกรสิทธิศิรินทรผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-01-201619-01-201615,000,0000.00โอนออก
มาลัย ว่องวัฒนโรจน์ว่องวัฒนโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-02-201610-02-201665,0000.00รับโอน
โชคชัย เจียงวรีวงศ์เจียงวรีวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-11-201713-11-2017150,00011.00ซื้อ
สุรพล ว่องวัฒนโรจน์ว่องวัฒนโรจน์คู่สมรสหุ้นสามัญ14-11-201713-11-2017240,00011.00ซื้อ
สรพล ว่องวัฒนโรจน์ว่องวัฒนโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-01-201826-01-201840,499,85010.00ขาย
สรพล ว่องวัฒนโรจน์ว่องวัฒนโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-03-201821-03-20181,688,6701.00โอนออก
สุรพล ว่องวัฒนโรจน์ว่องวัฒนโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-03-201821-03-20185,880,0301.00โอนออก
สุรพล ว่องวัฒนโรจน์ว่องวัฒนโรจน์คู่สมรสหุ้นสามัญ23-03-201821-03-2018944,2601.00รับโอน
สรพล ว่องวัฒนโรจน์ว่องวัฒนโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-03-201821-03-20181,688,6701.00โอนออก
สุรพล ว่องวัฒนโรจน์ว่องวัฒนโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-03-201821-03-20185,880,0301.00โอนออก
สุรพล ว่องวัฒนโรจน์ว่องวัฒนโรจน์คู่สมรสหุ้นสามัญ23-03-201821-03-2018944,2601.00รับโอน
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3