SUC 36 ( 0.00 0.00% )

บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ SUC “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
จันทรตรี ดารกานนท์ดารกานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ26-03-201426-03-20141,600,0000.00โอนออก
จันทรตรี ดารกานนท์ดารกานนท์บุตรหุ้นสามัญ26-03-201426-03-2014800,0000.00รับโอน
ชุตินธร ดารกานนท์ดารกานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-03-201513-03-20151,800,0000.00โอนออก
ศรีนวล สมบัติไพรวันสมบัติไพรวันคู่สมรสหุ้นสามัญ09-06-201707-06-201710,00040.25ซื้อ
วัชรพงษ์ ดารกานนท์ดารกานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-09-201706-09-2017530,00041.00ขาย
วัชรพงษ์ ดารกานนท์ดารกานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-09-201712-09-2017530,00041.00ขาย
วัชรพงษ์ ดารกานนท์ดารกานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-09-201718-09-2017522,60041.00ขาย
ศรีนวล สมบัติไพรวันสมบัติไพรวันคู่สมรสหุ้นสามัญ07-06-201805-06-201810,50043.00ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3