SVI 5 ( 0.02 0.41% )

บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ SVI “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
พิเชษฐ กนกศิริมากนกศิริมาผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-11-201129-08-2011500,0002.86ขาย
วีรพันธ์ พูลเกษพูลเกษผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-10-201119-10-2011100,0003.10ขาย
วีรพันธ์ พูลเกษพูลเกษผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-10-201119-10-2011170,0003.10ขาย
วีรพันธ์ พูลเกษพูลเกษผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-10-201119-10-2011200,0003.12ขาย
วีรพันธ์ พูลเกษพูลเกษคู่สมรสหุ้นสามัญ25-10-201119-10-2011300,0003.12ขาย
วีรพันธ์ พูลเกษพูลเกษผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-10-201120-10-2011205,0003.00ขาย
เสาวณีย์ จีระชนจีระชนผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-11-201131-10-201188,5002.92ขาย
คาร์สเทน เบอรเมอร์สคอฟ เคเซนต์เบอรเมอร์สคอฟผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-11-201101-11-2011554,9003.20ขาย
วิรัตน์ ผูกไทยผูกไทยผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-11-201101-11-2011542,5003.20ขาย
พิศมัย สายบัวสายบัวผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-11-201103-11-20111,370,0003.29ขาย
พิเชษฐ กนกศิริมากนกศิริมาผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-11-201104-11-2011241,5003.20ขาย
พิเชษฐ กนกศิริมากนกศิริมาผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-11-201107-11-2011258,5003.20ขาย
เรืองพจน์ ภัคดุรงค์ภัคดุรงค์คู่สมรสหุ้นสามัญ13-12-201107-12-20111,000,0003.43ขาย
เรืองพจน์ ภัคดุรงค์ภัคดุรงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-02-201216-02-2012111,0003.52ขาย
ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์เปี่ยมสมบูรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-08-201230-07-2012375,0001.00ซื้อ
วิรัตน์ ผูกไทยผูกไทยผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-08-201206-08-201230,0003.54ขาย
เรืองพจน์ ภัคดุรงค์ภัคดุรงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-08-201221-08-2012559,5003.80ขาย
เรืองพจน์ ภัคดุรงค์ภัคดุรงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-08-201222-08-2012315,0003.78ขาย
ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์เปี่ยมสมบูรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-08-201228-08-2012200,0003.80ขาย
ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์เปี่ยมสมบูรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-08-201228-08-2012100,0003.82ขาย
วิรัตน์ ผูกไทยผูกไทยผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-09-201205-09-2012200,0003.95ขาย
เรืองพจน์ ภัคดุรงค์ภัคดุรงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-09-201207-09-2012500,0003.90ขาย
ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์เปี่ยมสมบูรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-09-201212-09-2012100,0003.98ขาย
เรืองพจน์ ภัคดุรงค์ภัคดุรงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-01-201310-01-2013500,0004.10ขาย
วิรัตน์ ผูกไทยผูกไทยผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-01-201314-01-201350,0004.20ขาย
ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์เปี่ยมสมบูรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-02-201308-02-201350,0003.96ซื้อ
ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์เปี่ยมสมบูรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-02-201308-02-201350,0003.94ซื้อ
ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์เปี่ยมสมบูรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-02-201308-02-201350,0003.92ซื้อ
ตรีขวัญ บุนนาคบุนนาคผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-02-201311-02-2013100,0003.89ซื้อ
ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์เปี่ยมสมบูรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-02-201311-02-201350,0003.90ซื้อ
ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์เปี่ยมสมบูรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-02-201311-02-201350,0003.88ซื้อ
วิรัตน์ ผูกไทยผูกไทยผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-03-201326-02-201330,0004.32ขาย
พิเชษฐ กนกศิริมากนกศิริมาผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-03-201327-02-2013200,0004.40ขาย
วิรัตน์ ผูกไทยผูกไทยผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-03-201308-03-2013100,0005.13ขาย
ตรีขวัญ บุนนาคบุนนาคผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-06-201326-03-201350,0003.40ซื้อ
ตรีขวัญ บุนนาคบุนนาคคู่สมรสหุ้นสามัญ05-04-201303-04-201320,0004.36ซื้อ
พิศมัย สายบัวสายบัวผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-04-201305-04-201350,0004.38ซื้อ
ตรีขวัญ บุนนาคบุนนาคผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-05-201329-04-201325,0004.80ซื้อ
ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์เปี่ยมสมบูรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-05-201313-05-2013100,0003.96ซื้อ
ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์เปี่ยมสมบูรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-06-201328-05-2013294,6421.00ซื้อ
ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์เปี่ยมสมบูรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-06-201306-06-201350,0003.82ซื้อ
พิเชษฐ กนกศิริมากนกศิริมาผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-06-201306-06-2013300,0003.86ซื้อ
ตรีขวัญ บุนนาคบุนนาคผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-06-201311-06-201350,0003.80ซื้อ
เรืองพจน์ ภัคดุรงค์ภัคดุรงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-06-201313-06-201327,1863.54ซื้อ
เรืองพจน์ ภัคดุรงค์ภัคดุรงค์คู่สมรสหุ้นสามัญ18-06-201313-06-20137,2003.46ซื้อ
เรืองพจน์ ภัคดุรงค์ภัคดุรงค์คู่สมรสหุ้นสามัญ18-06-201313-06-2013573.50ขาย
ตรีขวัญ บุนนาคบุนนาคผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-06-201324-06-201350,0003.30ซื้อ
วิรัตน์ ผูกไทยผูกไทยผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-06-201324-06-201312,3003.38ขาย
ตรีขวัญ บุนนาคบุนนาคผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-07-201308-07-201350,0003.50ซื้อ
วิรัตน์ ผูกไทยผูกไทยผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-07-201308-07-2013125,5283.50ขาย
วิรัตน์ ผูกไทยผูกไทยผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-08-201307-08-201330,0003.58ขาย
ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์เปี่ยมสมบูรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-08-201328-08-201350,0003.02ซื้อ
ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์เปี่ยมสมบูรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-08-201328-08-201350,0003.04ซื้อ
พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำโล่ห์ทองคำผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-09-201329-08-2013394,000,0002.53ซื้อ
พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำโล่ห์ทองคำผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-09-201304-09-201324,605,0672.58ซื้อ
วิรัตน์ ผูกไทยผูกไทยผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-09-201306-09-201340,0003.34ขาย
วิรัตน์ ผูกไทยผูกไทยผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-09-201326-09-2013200,0003.50ขาย
พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำโล่ห์ทองคำผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-09-201327-09-2013190,000,0002.53ซื้อ
พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำโล่ห์ทองคำผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-11-201305-11-201368,156,6712.49ซื้อ
ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์เปี่ยมสมบูรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-11-201311-11-201330,0003.62ซื้อ
ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์เปี่ยมสมบูรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-11-201311-11-201370,0003.66ซื้อ
คาร์สเทน เบอรเมอร์สคอฟ เคเซนต์เบอรเมอร์สคอฟผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-11-201321-11-201389,2003.66ขาย
พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำโล่ห์ทองคำผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-11-201326-11-2013157,895,0002.56ซื้อ
พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำโล่ห์ทองคำผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-02-201431-01-2014330,0004.18ขาย
วิรัตน์ ผูกไทยผูกไทยผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201427-02-2014250,0004.28ขาย
เรืองพจน์ ภัคดุรงค์ภัคดุรงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-03-201410-03-2014450,0004.49ขาย
วิรัตน์ ผูกไทยผูกไทยผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-03-201424-03-201450,0004.32ขาย
วิรัตน์ ผูกไทยผูกไทยผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-04-201418-04-201450,0004.40ขาย
วิรัตน์ ผูกไทยผูกไทยผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-07-201409-07-201450,0004.46ขาย
สุวรรณ วลัยเสถียรวลัยเสถียรผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-07-201424-07-2014750,0004.36ขาย
สุวรรณ วลัยเสถียรวลัยเสถียรผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-07-201425-07-2014376,3004.36ขาย
ตรีขวัญ บุนนาคบุนนาคผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-08-201430-07-2014135,0004.14ซื้อ
ตรีขวัญ บุนนาคบุนนาคผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-08-201431-07-2014135,0004.30ขาย
ตรีขวัญ บุนนาคบุนนาคผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-08-201419-08-2014100,0004.20ซื้อ
ตรีขวัญ บุนนาคบุนนาคผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-08-201421-08-2014100,0004.22ขาย
ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์เปี่ยมสมบูรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-08-201422-08-201425,0004.24ซื้อ
วิรัตน์ ผูกไทยผูกไทยผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-09-201403-09-201440,0004.88ขาย
ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์เปี่ยมสมบูรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-09-201415-09-2014100,0005.35ขาย
วิรัตน์ ผูกไทยผูกไทยผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-11-201411-11-201470,0006.03ขาย
พิศมัย สายบัวสายบัวผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-11-201412-11-20141,525,0004.50ขาย
ตรีขวัญ บุนนาคบุนนาคผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-11-201413-11-2014200,0004.02ซื้อ
พิเชษฐ กนกศิริมากนกศิริมาผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-11-201412-11-2014500,0004.24ซื้อ
พิเชษฐ กนกศิริมากนกศิริมาผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-11-201412-11-2014700,0004.60ขาย
มนูญ หนูเนตรหนูเนตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-11-201412-11-20142,835,7004.40ขาย
ตรีขวัญ บุนนาคบุนนาคผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-03-201511-03-2015300,0004.54ซื้อ
ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์เปี่ยมสมบูรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-03-201517-03-2015100,0005.05ขาย
วีรพันธ์ พูลเกษพูลเกษผู้จัดทำใบสำคัญแสดง22-05-201518-05-2015200,0001.52ขาย
วีรพันธ์ พูลเกษพูลเกษคู่สมรสใบสำคัญแสดง22-05-201518-05-2015200,0001.52ซื้อ
ตรีขวัญ บุนนาคบุนนาคผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-06-201503-06-2015200,0004.78ซื้อ
ตรีขวัญ บุนนาคบุนนาคผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-07-201506-07-2015200,0004.24ซื้อ
ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์เปี่ยมสมบูรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-07-201507-07-201525,0004.20ซื้อ
ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์เปี่ยมสมบูรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-07-201507-07-201525,0004.22ซื้อ
ตรีขวัญ บุนนาคบุนนาคผู้จัดทำใบสำคัญแสดง14-07-201510-07-2015200,0000.00โอนออก
คาร์สเทน เบอรเมอร์สคอฟ เคเซนต์เบอรเมอร์สคอฟผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-07-201517-07-201577,6004.30ซื้อ
ตรีขวัญ บุนนาคบุนนาคผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-07-201520-07-2015100,0004.27ซื้อ
วีรพันธ์ พูลเกษพูลเกษผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-08-201513-08-2015703,5004.53ขาย
วีรพันธ์ พูลเกษพูลเกษผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-08-201514-08-2015100,0714.58ขาย
ตรีขวัญ บุนนาคบุนนาคผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-10-201512-10-2015600,0005.60ขาย
พิเชษฐ กนกศิริมากนกศิริมาผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-01-201618-01-201610,0005.50ซื้อ
พิเชษฐ กนกศิริมากนกศิริมาผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-01-201618-01-201610,0005.60ซื้อ
พิเชษฐ กนกศิริมากนกศิริมาผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-01-201620-01-201610,0005.50ซื้อ
พิเชษฐ กนกศิริมากนกศิริมาผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-01-201620-01-201610,0005.40ซื้อ
พิเชษฐ กนกศิริมากนกศิริมาผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-02-201618-02-201620,0005.30ซื้อ
พิเชษฐ กนกศิริมากนกศิริมาผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-02-201618-02-201620,0005.20ซื้อ
พิเชษฐ กนกศิริมากนกศิริมาผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-03-201617-03-201630,0005.20ซื้อ
พิเชษฐ กนกศิริมากนกศิริมาผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-04-201627-04-201620,0004.86ซื้อ
วีรพันธ์ พูลเกษพูลเกษคู่สมรสใบสำคัญแสดง09-05-201627-04-2016122,2002.00ขาย
วีรพันธ์ พูลเกษพูลเกษคู่สมรสใบสำคัญแสดง09-05-201628-04-201640,0002.00ขาย
ตรีขวัญ บุนนาคบุนนาคผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-09-201614-09-2016200,0004.48ซื้อ
พิเชษฐ กนกศิริมากนกศิริมาผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-08-201717-08-2017100,0005.03ซื้อ
สุวรรณ วลัยเสถียรวลัยเสถียรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง05-10-201703-10-2017340,0002.34ขาย
สุวรรณ วลัยเสถียรวลัยเสถียรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง06-10-201704-10-2017149,6002.21ขาย
สุวรรณ วลัยเสถียรวลัยเสถียรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง10-10-201706-10-201758,9002.12ขาย
สุวรรณ วลัยเสถียรวลัยเสถียรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง12-10-201709-10-201734,4002.10ขาย
สุวรรณ วลัยเสถียรวลัยเสถียรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง12-10-201710-10-201717,1002.08ขาย
สุวรรณ วลัยเสถียรวลัยเสถียรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง12-10-201709-10-201734,4002.10ขาย
สุวรรณ วลัยเสถียรวลัยเสถียรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง12-10-201710-10-201717,1002.08ขาย
สุวรรณ วลัยเสถียรวลัยเสถียรผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-10-201716-10-2017500,0005.40ขาย
สุวรรณ วลัยเสถียรวลัยเสถียรผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-10-201720-10-2017500,0005.15ขาย
เวอร์น รัชเชลล์ มันเดลล์รัชเชลล์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-12-201720-12-2017100,0004.14ซื้อ
พิเชษฐ กนกศิริมากนกศิริมาผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-12-201721-12-201750,0004.12ซื้อ
พิเชษฐ กนกศิริมากนกศิริมาผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-12-201720-12-201750,0004.14ซื้อ
เวอร์น รัชเชลล์ มันเดลล์รัชเชลล์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-01-201804-01-2018150,0004.18ซื้อ
พิศมัย สายบัวสายบัวผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-06-201819-06-201820,0004.10ซื้อ
พิศมัย สายบัวสายบัวผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-06-201823-06-201820,0004.06ซื้อ
พิศมัย สายบัวสายบัวผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-07-201827-06-201820,0004.08ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3