TASCO 19 ( 0.10 0.53% )

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 14 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ TASCO “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำใบสำคัญแสดง14-11-201109-11-2011100,00010.15ขาย
สมจิตต์ เศรษฐินเศรษฐินผู้จัดทำใบสำคัญแสดง29-11-201124-11-201110,00010.10ขาย
สมจิตต์ เศรษฐินเศรษฐินผู้จัดทำใบสำคัญแสดง01-12-201129-11-201136,5009.90ขาย
สมจิตต์ เศรษฐินเศรษฐินผู้จัดทำใบสำคัญแสดง20-02-201318-02-2013300,0009.45ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐินเศรษฐินผู้จัดทำใบสำคัญแสดง06-03-201304-03-201336,00015.71ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐินเศรษฐินผู้จัดทำใบสำคัญแสดง06-03-201305-03-201332,10016.94ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐินเศรษฐินผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-03-201308-03-2013103,40018.33ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐินเศรษฐินผู้จัดทำใบสำคัญแสดง25-03-201322-03-201350,00013.90ซื้อ
อนุรัตน์ เทียมทันเทียมทันผู้จัดทำใบสำคัญแสดง02-04-201301-04-201377,00021.20ขาย
อนุรัตน์ เทียมทันเทียมทันผู้จัดทำใบสำคัญแสดง02-04-201302-04-201323,00020.40ขาย
สมจิตต์ เศรษฐินเศรษฐินผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-05-201315-05-2013200,00076.74ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐินเศรษฐินผู้จัดทำใบสำคัญแสดง17-05-201315-05-2013200,00019.08ขาย
สมจิตต์ เศรษฐินเศรษฐินผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-05-201316-05-201361,50076.80ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐินเศรษฐินผู้จัดทำใบสำคัญแสดง17-05-201316-05-201361,50018.95ขาย
สมจิตต์ เศรษฐินเศรษฐินผู้จัดทำใบสำคัญแสดง20-05-201317-05-2013138,50019.94ขาย
สมจิตต์ เศรษฐินเศรษฐินผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-05-201317-05-2013138,50079.77ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐินเศรษฐินผู้จัดทำใบสำคัญแสดง23-05-201321-05-201350,00020.85ขาย
สมจิตต์ เศรษฐินเศรษฐินผู้จัดทำใบสำคัญแสดง07-06-201306-06-201357,00014.43ขาย
สมจิตต์ เศรษฐินเศรษฐินผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-06-201306-06-201357,00068.31ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐินเศรษฐินผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-06-201307-06-201312,00068.69ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐินเศรษฐินผู้จัดทำใบสำคัญแสดง10-06-201307-06-201312,00013.94ขาย
สมจิตต์ เศรษฐินเศรษฐินผู้จัดทำใบสำคัญแสดง11-06-201310-06-201331,00013.67ขาย
สมจิตต์ เศรษฐินเศรษฐินผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-06-201310-06-201331,00069.71ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-11-201326-11-20139,90058.00ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-12-201329-11-201342,60057.00ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-12-201311-12-20135,50057.35ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-12-201316-12-20132,00052.50ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-12-201318-12-201310,00054.50ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-12-201319-12-201310,00053.34ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-12-201323-12-201310,00052.00ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-01-201403-01-201410,00047.87ซื้อ
ลักษณา ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-02-201430-01-201430,00046.00ซื้อ
อุดมพร พันธุ์แพทย์พันธุ์แพทย์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง03-06-201406-03-20149000.56ขาย
อุดมพร พันธุ์แพทย์พันธุ์แพทย์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง03-06-201406-03-2014210.01ขาย
อิสเมล อับดุล ฮามิดอับดุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-04-201418-03-201450050.50ซื้อ
อิสเมล อับดุล ฮามิดอับดุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-04-201427-03-201450048.50ซื้อ
อัชฌา รัตน์ตระกูลทิพย์รัตน์ตระกูลทิพย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-07-201423-07-201443,60062.18ขาย
อุดมพร พันธุ์แพทย์พันธุ์แพทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-07-201423-07-201430,00062.08ขาย
อุดมพร พันธุ์แพทย์พันธุ์แพทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-07-201424-07-201410,0000.00รับโอน
สมจิตต์ เศรษฐินเศรษฐินผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-08-201415-08-2014100,00056.00ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐินเศรษฐินผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-08-201418-08-201430,00055.50ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐินเศรษฐินผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-08-201425-08-201422,20058.00ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐินเศรษฐินผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-08-201426-08-201427,80057.25ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐินเศรษฐินผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-09-201405-09-201450,00060.00ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐินเศรษฐินผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-09-201408-09-201439,30059.50ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐินเศรษฐินผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-09-201409-09-201410,70059.75ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐินเศรษฐินผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-09-201411-09-201430,00059.75ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐินเศรษฐินผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-09-201412-09-201420,00060.00ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-10-201410-10-20145,10059.75ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐินเศรษฐินผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-12-201411-12-2014100,00063.88ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐินเศรษฐินผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-12-201415-12-201420,00062.50ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐินเศรษฐินผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-12-201416-12-201440,00065.00ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐินเศรษฐินผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-01-201517-12-201422,50064.75ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐินเศรษฐินผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-01-201518-12-201417,50065.50ซื้อ
ประวีณ เพ็ญมณีเพ็ญมณีผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-01-201522-01-20153,70074.15ขาย
ประวีณ เพ็ญมณีเพ็ญมณีผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-01-201526-01-201520,00077.62ขาย
กษิดิศ เจริญชลวานิชเจริญชลวานิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-02-201527-01-201555,5000.00โอนออก
สมจิตต์ เศรษฐินเศรษฐินผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-04-201529-04-20155,000,0000.00โอนออก
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-05-201522-04-2015100,00013.50ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-05-201530-04-201550,00015.50ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-05-201506-05-2015150,00015.80ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐินเศรษฐินผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-05-201514-05-201599,84014.00ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-05-201514-05-201570,00014.00ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-05-201515-05-20151,200,0000.00โอนออก
สรนารถ นันทมนตรีนันทมนตรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-06-201528-05-201510,00018.00ขาย
สรนารถ นันทมนตรีนันทมนตรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-06-201529-05-201540,00018.15ขาย
สรนารถ นันทมนตรีนันทมนตรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-06-201502-06-201570,00018.81ขาย
สรนารถ นันทมนตรีนันทมนตรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-06-201505-06-201510,00020.50ขาย
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-06-201511-06-2015130,00019.20ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-06-201511-06-2015400,00019.30ซื้อ
สรนารถ นันทมนตรีนันทมนตรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-06-201510-06-201520,00019.30ซื้อ
สรนารถ นันทมนตรีนันทมนตรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-06-201511-06-201510,00019.00ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐินเศรษฐินผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-06-201512-06-2015400,00018.20ซื้อ
สรนารถ นันทมนตรีนันทมนตรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-06-201515-06-201520,00018.80ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-06-201512-06-2015100,00018.70ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-06-201519-06-2015300,00018.96ซื้อ
สรนารถ นันทมนตรีนันทมนตรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-06-201516-06-201530,00018.55ซื้อ
โก๊ะ ไล้ ฮวดไล้ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-07-201524-06-201580,00021.75ขาย
สมจิตต์ เศรษฐินเศรษฐินผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-08-201514-08-2015500,00025.75ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-08-201527-08-201550,00025.25ซื้อ
ประวีณ เพ็ญมณีเพ็ญมณีผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-09-201509-09-201520,00026.25ซื้อ
ประวีณ เพ็ญมณีเพ็ญมณีผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-09-201510-09-201517,50026.25ซื้อ
ประวีณ เพ็ญมณีเพ็ญมณีผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-09-201518-09-201537,50026.50ขาย
สรนารถ นันทมนตรีนันทมนตรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-10-201508-10-201530,00031.38ขาย
สรนารถ นันทมนตรีนันทมนตรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-10-201507-10-201530,00031.38ขาย
สรนารถ นันทมนตรีนันทมนตรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201508-10-201510,00035.25ขาย
สรนารถ นันทมนตรีนันทมนตรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-10-201514-10-201520,00036.25ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-11-201516-11-201550,00038.25ซื้อ
โก บัน เฮ็งบันผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-11-201516-11-201550,00037.50ซื้อ
จ๊าคส์ มาร์เซล ปาสตอร์มาร์เซลผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-11-201520-11-2015200,00042.03ขาย
ลักษณา ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-11-201520-11-20151,080,0000.00โอนออก
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-11-201526-11-201520,00038.00ซื้อ
จ๊าคส์ มาร์แชลมาร์แชลผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201509-12-2015300,00038.79ขาย
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201514-12-201550,00036.00ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-12-201521-12-201530,00036.00ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-01-201622-01-20162,000,0000.00รับโอน
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-02-201618-02-201610,00024.50ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-02-201618-02-201610,00024.50ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-02-201624-02-2016245,00025.25ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-02-201626-02-2016100,00024.10ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-02-201626-02-201655,00024.00ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐินเศรษฐินผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-05-201613-05-2016400,00024.80ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐินเศรษฐินผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-05-201617-05-2016100,00025.00ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐินเศรษฐินผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-05-201613-05-2016500,0000.00โอนออก
สมจิตต์ เศรษฐินเศรษฐินคู่สมรสหุ้นสามัญ17-05-201613-05-2016500,0000.00รับโอน
โก บัน เฮ็งบันผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-05-201616-05-201650,00024.70ขาย
อัชฌา รัตน์ตระกูลทิพย์รัตน์ตระกูลทิพย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-06-201624-06-2016100,00026.75ขาย
อุดมพร พันธุ์แพทย์พันธุ์แพทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-06-201624-06-201655,00027.00ขาย
โก๊ะ ไล้ ฮวดไล้ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-07-201630-06-2016300,00027.25ขาย
อัชฌา รัตน์ตระกูลทิพย์รัตน์ตระกูลทิพย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-07-201608-07-2016100,00026.75ขาย
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-08-201615-08-2016600,00026.75ขาย
ลักษณา ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-08-201615-08-20161,000,00026.75ขาย
อูกส์ เดอชองส์เดอชองส์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-08-201617-08-201627,00025.50ขาย
อูกส์ เดอชองส์เดอชองส์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201619-08-20164,00025.25ขาย
อูกส์ เดอชองส์เดอชองส์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-08-201622-08-201640,00025.00ขาย
อูกส์ เดอชองส์เดอชองส์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-08-201624-08-2016129,00024.80ขาย
อูกส์ เดอชองส์เดอชองส์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-08-201630-08-201615,00024.37ขาย
อูกส์ เดอชองส์เดอชองส์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-09-201602-09-201685,00022.50ขาย
อูกส์ เดอชองส์เดอชองส์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-09-201607-09-201620,00021.90ขาย
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-09-201612-09-201650,00018.50ซื้อ
อูกส์ เดอชองส์เดอชองส์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-10-201605-10-201630,00019.00ขาย
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-10-201611-10-201650,00018.00ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-10-201612-10-201650,00017.30ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-10-201612-10-2016100,00016.55ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-11-201609-11-201650,00017.90ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-11-201611-11-2016100,00017.70ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-11-201616-11-201650,00017.00ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐินเศรษฐินผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-03-201724-03-2017500,00025.25ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-05-201711-05-201750,00022.70ซื้อ
อูกส์ เดอชองส์เดอชองส์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-06-201726-06-20171,30024.70ขาย
อูกส์ เดอชองส์เดอชองส์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-07-201727-06-20177,60024.03ขาย
อูกส์ เดอชองส์เดอชองส์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-07-201730-06-201711,10022.90ขาย
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-07-201712-07-201750,00022.90ซื้อ
อูกส์ เดอชองส์เดอชองส์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-09-201729-08-201730,00023.00ขาย
อูกส์ เดอชองส์เดอชองส์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-09-201701-09-201720,10023.40ขาย
อูกส์ เดอชองส์เดอชองส์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-09-201704-09-201729,90023.80ขาย
อูกส์ เดอชองส์เดอชองส์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-09-201720-09-201730024.40ขาย
อูกส์ เดอชองส์เดอชองส์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-09-201721-09-201719,70024.40ขาย
ลักษณา ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-11-201716-11-2017860,0000.00รับโอน
สมจิตต์ เศรษฐินเศรษฐินผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-02-201816-02-2018300,00022.40ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-03-201820-03-2018100,00018.60ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-03-201821-03-2018100,00018.50ซื้อ
เธียรี่ อแลง ซิมง เดอเฟรนอแลงผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-03-201826-03-201810,00018.30ซื้อ
เธียรี่ อแลง ซิมง เดอเฟรนอแลงผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-03-201828-03-201810,00018.10ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-04-201828-03-201850,00018.00ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-04-201829-03-201840,00017.35ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-04-201804-04-201810,00017.30ซื้อ
เธียรี่ อแลง ซิมง เดอเฟรนอแลงผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-06-201804-06-20185,00017.40ซื้อ
เธียรี่ อแลง ซิมง เดอเฟรนอแลงผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-06-201808-06-20185,00017.20ซื้อ
เธียรี่ อแลง ซิมง เดอเฟรนอแลงผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-07-201829-06-201815,00013.70ขาย
อูกส์ เดอชองส์เดอชองส์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-07-201829-06-201830,00013.80ขาย
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-07-201809-07-201825,00013.00ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3