TCCC 34 ( -0.25 -0.73% )

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 กันยายน 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ TCCC “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
สมรัก ลิขิตเจริญพันธ์ลิขิตเจริญพันธ์คู่สมรสหุ้นสามัญ01-09-201729-08-201750054.00ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3