TIW 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 14 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ TIW “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัยกาญจนศักดิ์ชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-04-201605-04-20162,500130.00ซื้อ
ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัยกาญจนศักดิ์ชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-04-201618-04-20162,500129.00ซื้อ
ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัยกาญจนศักดิ์ชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-04-201619-04-2016200125.00ซื้อ
สุเมธ ขันเจริญสุขขันเจริญสุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-09-201712-09-2017500146.00ซื้อ
สุเมธ ขันเจริญสุขขันเจริญสุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-09-201715-09-2017200147.00ซื้อ
สุเมธ ขันเจริญสุขขันเจริญสุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-09-201718-09-2017400148.50ซื้อ
สุเมธ ขันเจริญสุขขันเจริญสุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-10-201704-10-2017200150.00ซื้อ
สุเมธ ขันเจริญสุขขันเจริญสุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201706-10-2017200150.00ซื้อ
สุเมธ ขันเจริญสุขขันเจริญสุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-10-201718-10-2017300155.00ซื้อ
สุเมธ ขันเจริญสุขขันเจริญสุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-10-201719-10-2017300153.00ซื้อ
สุเมธ ขันเจริญสุขขันเจริญสุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-11-201714-11-2017500164.10ขาย
สุเมธ ขันเจริญสุขขันเจริญสุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-11-201715-11-2017300165.33ขาย
สุเมธ ขันเจริญสุขขันเจริญสุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-11-201722-11-2017100182.00ซื้อ
สุเมธ ขันเจริญสุขขันเจริญสุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-11-201727-11-2017200180.00ซื้อ
สุเมธ ขันเจริญสุขขันเจริญสุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-11-201728-11-2017200180.00ซื้อ
สุเมธ ขันเจริญสุขขันเจริญสุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-12-201730-11-2017200179.00ซื้อ
สุเมธ ขันเจริญสุขขันเจริญสุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-12-201706-12-2017500173.60ซื้อ
สุเมธ ขันเจริญสุขขันเจริญสุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201805-01-2018200180.00ขาย
ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัยกาญจนศักดิ์ชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-02-201812-02-20181,304,000230.06ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3