TKT 1 ( -0.04 -3.12% )

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ TKT “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
สุเมธ เตชะไกรศรีเตชะไกรศรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-12-201728-11-201710,000,0000.00โอนออก
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3