TMC 1 ( -0.03 -2.54% )

บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 14 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ TMC “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ธีรภาพ กมลมงคลสุขกมลมงคลสุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-08-201520-08-20151,337,5008.30โอนออก
สุรเชษฐ์ กมลมงคลสุขกมลมงคลสุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-12-201504-12-201511,000,0002.00ขาย
สุวีรยา อังศวานนท์อังศวานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-12-201514-12-201535,0004.79ซื้อ
สุรเชษฐ์ กมลมงคลสุขกมลมงคลสุขผู้จัดทำใบสำคัญแสดง14-01-201613-01-201610,000,0000.00โอนออก
ทวีมิตร กมลมงคลสุขกมลมงคลสุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-08-201604-08-20163,062,5000.00โอนออก
พัชรวลัย อู๋อู๋ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-08-201604-08-20161,020,0000.00รับโอน
ไพลิน กมลมงคลสุขกมลมงคลสุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-08-201604-08-20161,020,0000.00รับโอน
สุรเชษฐ์ กมลมงคลสุขกมลมงคลสุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-08-201604-08-20161,022,5000.00รับโอน
สุรเชษฐ์ กมลมงคลสุขกมลมงคลสุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-07-201711-07-201721,000,0001.14ซื้อ
ทวีมิตร กมลมงคลสุขกมลมงคลสุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-07-201712-07-201711,750,0001.13ซื้อ
ไพลิน กมลมงคลสุขกมลมงคลสุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-07-201713-07-201721,000,0001.12ซื้อ
พัชรวลัย อู๋อู๋ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-07-201714-07-201721,000,0001.12ซื้อ
ทับทิม กมลมงคลสุขกมลมงคลสุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-07-201717-07-201725,000,0001.15ซื้อ
ทวีมิตร กมลมงคลสุขกมลมงคลสุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-07-201718-07-201725,000,0001.27ซื้อ
ทวีมิตร กมลมงคลสุขกมลมงคลสุขผู้จัดทำใบสำคัญแสดง21-11-201716-11-2017510,4500.00โอนออก
ทวีมิตร กมลมงคลสุขกมลมงคลสุขผู้จัดทำใบสำคัญแสดง21-11-201716-11-2017510,4000.00โอนออก
ทวีมิตร กมลมงคลสุขกมลมงคลสุขผู้จัดทำใบสำคัญแสดง21-11-201716-11-2017510,4000.00โอนออก
พัชรวลัย อู๋อู๋ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง21-11-201716-11-2017510,4000.00รับโอน
ไพลิน กมลมงคลสุขกมลมงคลสุขผู้จัดทำใบสำคัญแสดง21-11-201716-11-2017510,4000.00รับโอน
สุรเชษฐ์ กมลมงคลสุขกมลมงคลสุขผู้จัดทำใบสำคัญแสดง21-11-201716-11-2017510,4500.00รับโอน
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3