TMT 13 ( 0.20 1.60% )

บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 07 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ TMT “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
สูรย์ ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-09-201108-09-201124,0005.90ซื้อ
สูรย์ ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-10-201105-10-201150,0005.10ซื้อ
สูรย์ ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-10-201106-10-201116,0005.20ซื้อ
สูรย์ ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-01-201205-01-201220,0005.20ซื้อ
เทพศักดิ์ นพกรวิเศษนพกรวิเศษผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-02-201207-02-201210,0000.00โอนออก
เพ็ชรรุ้ง เมษินทรีย์เมษินทรีย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-02-201207-02-201226,1005.50ขาย
เพ็ชรรุ้ง เมษินทรีย์เมษินทรีย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-02-201208-02-201273,9005.50ขาย
เพ็ชรรุ้ง เมษินทรีย์เมษินทรีย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-02-201220-02-2012120,0005.25ขาย
เพ็ชรรุ้ง เมษินทรีย์เมษินทรีย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-02-201221-02-2012205,3005.20ขาย
สูรย์ ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-05-201227-04-2012200,0005.10ซื้อ
สูรย์ ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-06-201206-06-201245,0005.40ซื้อ
สูรย์ ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-06-201207-06-201255,0005.35ซื้อ
สูรย์ ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-06-201222-06-201259,9005.50ขาย
สูรย์ ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-08-201215-08-20121,000,0000.00โอนออก
เทพศักดิ์ นพกรวิเศษนพกรวิเศษผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-09-201217-09-2012246,0000.00โอนออก
สูรย์ ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-10-201204-10-201262,8507.15ขาย
พัลลภา ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-10-201209-10-201256,2007.36ขาย
เพ็ชรรุ้ง เมษินทรีย์เมษินทรีย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-11-201231-10-201220,0007.60ขาย
ไพศาล ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-12-201225-12-201230,0008.90ขาย
พัลลภา ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-01-201307-01-201342,0009.06ขาย
พัลลภา ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-01-201308-01-201380,0009.24ขาย
พัลลภา ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-01-201309-01-201320,0009.43ขาย
พัลลภา ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-04-201301-04-201321,60013.80ขาย
สมเจตน์ ตรีธารทิพย์ตรีธารทิพย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-04-201301-04-201350,00014.00ขาย
เพ็ชรรุ้ง เมษินทรีย์เมษินทรีย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-04-201309-04-2013850,0000.00โอนออก
ไพศาล ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-04-201323-04-20132,20013.20ขาย
ไพศาล ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-04-201324-04-201329,30013.70ขาย
พัลลภา ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-04-201325-04-201382,40014.00ขาย
พัลลภา ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-04-201326-04-201317,60014.40ขาย
เทพศักดิ์ นพกรวิเศษนพกรวิเศษผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-05-201308-05-2013315,2000.00โอนออก
คมสัน ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-05-201313-05-201350,00016.50ขาย
พัลลภา ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-05-201313-05-201329,60016.33ขาย
สมเจตน์ ตรีธารทิพย์ตรีธารทิพย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-05-201313-05-2013300,00016.62ขาย
เพ็ชรรุ้ง เมษินทรีย์เมษินทรีย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-05-201315-05-2013611,3000.00โอนออก
สมเจตน์ ตรีธารทิพย์ตรีธารทิพย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-05-201315-05-20135,20014.00ซื้อ
คมสัน ธรสารสมบัติธรสารสมบัติคู่สมรสหุ้นสามัญ24-01-201422-01-20141,500,0009.82ซื้อ
พัลลภา ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-01-201422-01-20141,500,0009.82ซื้อ
สูรย์ ธรสารสมบัติธรสารสมบัติคู่สมรสหุ้นสามัญ24-01-201422-01-20142,000,0009.82ซื้อ
ไพศาล ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-02-201417-02-2014300,00011.80ขาย
ไพศาล ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-03-201403-03-201488,00011.40ขาย
ไพศาล ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-02-201516-02-2015100,00010.50ขาย
พัลลภา ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-02-201519-02-2015250,00010.70ขาย
พัลลภา ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-03-201527-02-2015250,0009.68ซื้อ
สูรย์ ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-06-201525-06-20151,000,0000.00โอนออก
สมเจตน์ ตรีธารทิพย์ตรีธารทิพย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-07-201503-07-20151,300,0000.00โอนออก
สูรย์ ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-10-201509-10-201520,0008.80ซื้อ
สูรย์ ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-10-201520-10-201510,0009.00ซื้อ
สูรย์ ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-02-201611-02-20162,000,0000.00รับโอน
สูรย์ ธรสารสมบัติธรสารสมบัติคู่สมรสหุ้นสามัญ12-02-201611-02-20162,000,0000.00โอนออก
ไพศาล ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-02-201615-02-20161,500,0007.02ซื้อ
สูรย์ ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-02-201615-02-20164,000,0007.02ซื้อ
พัลลภา ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-02-201623-02-2016100,0009.30ขาย
สูรย์ ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-03-201611-03-20162,000,0000.00โอนออก
สูรย์ ธรสารสมบัติธรสารสมบัติคู่สมรสหุ้นสามัญ15-03-201611-03-20162,000,0000.00รับโอน
สูรย์ ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-03-201614-03-201630,2009.00ขาย
สูรย์ ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-03-201615-03-2016110,0009.00ขาย
สูรย์ ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-03-201624-03-201639,8009.15ขาย
คมสัน ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-04-201619-04-201662,90010.20ซื้อ
คมสัน ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-04-201620-04-2016100,00010.50ซื้อ
คมสัน ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-04-201621-04-2016100,00010.50ซื้อ
สูรย์ ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-04-201627-04-201611,40011.30ขาย
เพ็ชรรุ้ง เมษินทรีย์เมษินทรีย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-06-201609-06-20161,415,9000.00รับโอน
สูรย์ ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-06-201613-06-201611,40010.90ซื้อ
พัลลภา ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-07-201605-07-201612,00011.00ซื้อ
พัลลภา ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-07-201608-07-201640,80011.00ซื้อ
พัลลภา ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-07-201606-07-201670,0000.00โอนออก
พัลลภา ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-11-201621-11-2016200,00015.07ขาย
สูรย์ ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-11-201623-11-201650,00015.40ขาย
พัลลภา ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-12-201608-12-2016100,00016.13ขาย
สูรย์ ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-12-201623-12-20161,000,0000.00โอนออก
ไพศาล ธรสารสมบัติธรสารสมบัติบุตรหุ้นสามัญ27-12-201626-12-20161,000,0000.00รับโอน
สูรย์ ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-12-201626-12-20161,000,0000.00โอนออก
สูรย์ ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-12-201626-12-20161,000,0000.00โอนออก
สูรย์ ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-12-201626-12-20161,000,0000.00โอนออก
สูรย์ ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-12-201626-12-20161,000,0000.00โอนออก
สูรย์ ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-12-201627-12-20161,000,0000.00โอนออก
คมสัน ธรสารสมบัติธรสารสมบัติบุตรหุ้นสามัญ04-01-201723-12-20161,000,0000.00รับโอน
คมสัน ธรสารสมบัติธรสารสมบัติบุตรหุ้นสามัญ04-01-201726-12-20161,000,0000.00รับโอน
พัลลภา ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-02-201722-02-2017273,20018.55ขาย
พัลลภา ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-02-201723-02-2017100,00018.70ขาย
สูรย์ ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201728-02-2017250,00018.20ขาย
พัลลภา ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201701-03-2017210,00018.24ขาย
ไพศาล ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201701-03-2017600,00018.23ขาย
สูรย์ ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201701-03-201728,20018.30ขาย
คมสัน ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201702-03-2017200,00018.18ขาย
ไพศาล ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201702-03-2017400,00018.13ขาย
คมสัน ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201703-03-2017109,50018.30ขาย
พัลลภา ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-03-201702-03-2017290,00018.20ขาย
สูรย์ ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-03-201702-03-2017221,80018.10ขาย
ไพศาล ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-03-201713-03-2017150,00015.00ซื้อ
ไพศาล ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-03-201715-03-20174,70015.00ซื้อ
ไพศาล ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-03-201717-03-20176,000,0000.00โอนออก
ไพศาล ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-03-201717-03-20176,000,0000.00รับโอน
พัลลภา ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-03-201727-03-201730,00015.20ซื้อ
สูรย์ ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-05-201728-04-201750,00014.80ซื้อ
สูรย์ ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-06-201805-06-201810,000,00015.00ขาย
พัลลภา ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-05-201717-05-201750,50013.90ซื้อ
พัลลภา ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-05-201718-05-201750,00013.90ซื้อ
ไพศาล ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-06-201719-06-201720,000,00014.00ซื้อ
สูรย์ ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-06-201719-06-201720,000,00014.00ขาย
สูรย์ ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-06-201723-06-201720,000,00014.00ขาย
พัลลภา ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-09-201725-09-201750,00015.74ซื้อ
พัลลภา ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-09-201727-09-201750,00015.70ซื้อ
ไพศาล ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-06-201805-06-201810,000,00015.00ซื้อ
เพ็ชรรุ้ง เมษินทรีย์เมษินทรีย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-11-201716-11-201750,00016.00ซื้อ
เพ็ชรรุ้ง เมษินทรีย์เมษินทรีย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-11-201720-11-201750,00016.00ซื้อ
พัลลภา ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-03-201808-03-201860,00015.37ซื้อ
สูรย์ ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-03-201814-03-201840,00014.98ซื้อ
สูรย์ ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-04-201803-04-201810,00015.00ซื้อ
ไพศาล ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-06-201818-06-201810,000,00015.00ซื้อ
สูรย์ ธรสารสมบัติธรสารสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-06-201818-06-201810,000,00015.00ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3