TPIPL 2 ( -0.04 -1.90% )

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ TPIPL “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
พิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์เอี่ยมสกุลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-03-201318-05-2009300,00014.70ขาย
ทยุติ ศรียุกต์สิริศรียุกต์สิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-10-201128-10-20111,000,00012.97ขาย
ประชัย เลี่ยวไพรัตน์เลี่ยวไพรัตน์คู่สมรสหุ้นสามัญ22-05-201218-05-2012100,00011.50ซื้อ
อรพิน เลี่ยวไพรัตน์เลี่ยวไพรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-05-201218-05-2012100,00011.50ซื้อ
ประชัย เลี่ยวไพรัตน์เลี่ยวไพรัตน์คู่สมรสหุ้นสามัญ29-05-201225-05-2012100,00011.50ซื้อ
อรพิน เลี่ยวไพรัตน์เลี่ยวไพรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-05-201225-05-2012100,00011.50ซื้อ
ประชัย เลี่ยวไพรัตน์เลี่ยวไพรัตน์คู่สมรสหุ้นสามัญ29-05-201228-05-201265,40011.50ซื้อ
อรพิน เลี่ยวไพรัตน์เลี่ยวไพรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-05-201228-05-201265,40011.50ซื้อ
ประชัย เลี่ยวไพรัตน์เลี่ยวไพรัตน์คู่สมรสหุ้นสามัญ31-05-201230-05-201258,00011.50ซื้อ
อรพิน เลี่ยวไพรัตน์เลี่ยวไพรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-05-201230-05-201258,00011.50ซื้อ
ประชัย เลี่ยวไพรัตน์เลี่ยวไพรัตน์คู่สมรสหุ้นสามัญ06-06-201201-06-2012100,00011.50ซื้อ
อรพิน เลี่ยวไพรัตน์เลี่ยวไพรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-06-201201-06-2012100,00011.50ซื้อ
ประชัย เลี่ยวไพรัตน์เลี่ยวไพรัตน์คู่สมรสหุ้นสามัญ06-06-201205-06-2012500,00011.34ซื้อ
อรพิน เลี่ยวไพรัตน์เลี่ยวไพรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-06-201205-06-2012500,00011.34ซื้อ
ประชัย เลี่ยวไพรัตน์เลี่ยวไพรัตน์คู่สมรสหุ้นสามัญ06-07-201205-07-2012210,00012.62ขาย
อรพิน เลี่ยวไพรัตน์เลี่ยวไพรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-07-201205-07-2012210,00012.62ขาย
ประชัย เลี่ยวไพรัตน์เลี่ยวไพรัตน์คู่สมรสหุ้นสามัญ09-07-201206-07-201250,00012.60ขาย
อรพิน เลี่ยวไพรัตน์เลี่ยวไพรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-07-201206-07-201250,00012.60ขาย
ทยุติ ศรียุกต์สิริศรียุกต์สิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-02-201306-02-20132,000,00015.72ขาย
ทยุติ ศรียุกต์สิริศรียุกต์สิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-02-201322-02-20131,000,00015.04ซื้อ
ทยุติ ศรียุกต์สิริศรียุกต์สิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-03-201312-03-20131,000,00015.77ขาย
ทยุติ ศรียุกต์สิริศรียุกต์สิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-03-201313-03-20132,000,00016.50ขาย
ทยุติ ศรียุกต์สิริศรียุกต์สิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-03-201320-03-20131,000,00015.83ซื้อ
ทยุติ ศรียุกต์สิริศรียุกต์สิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-03-201322-03-20132,500,00015.07ซื้อ
พิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์เอี่ยมสกุลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-03-201324-03-2013252,60015.10ขาย
พิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์เอี่ยมสกุลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-03-201324-03-2013147,40015.20ขาย
ทยุติ ศรียุกต์สิริศรียุกต์สิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-03-201325-03-2013500,00015.13ซื้อ
พิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์เอี่ยมสกุลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-03-201325-03-2013100,00015.30ขาย
พิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์เอี่ยมสกุลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-03-201325-03-2013200,00015.40ขาย
พิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์เอี่ยมสกุลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-06-201326-03-2013100,00011.00ซื้อ
ประชัย เลี่ยวไพรัตน์เลี่ยวไพรัตน์คู่สมรสหุ้นสามัญ18-06-201313-06-201340,00011.55ซื้อ
อรพิน เลี่ยวไพรัตน์เลี่ยวไพรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-06-201313-06-201340,00011.55ซื้อ
พิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์เอี่ยมสกุลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-01-201421-06-201320,00010.80ซื้อ
พิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์เอี่ยมสกุลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-01-201421-06-201330,00010.70ซื้อ
ทยุติ ศรียุกต์สิริศรียุกต์สิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-09-201310-09-2013190,00011.53ซื้อ
ทยุติ ศรียุกต์สิริศรียุกต์สิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-07-201415-07-2014989,40013.45ขาย
ทยุติ ศรียุกต์สิริศรียุกต์สิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-07-201416-07-20141,710,60013.45ขาย
ทยุติ ศรียุกต์สิริศรียุกต์สิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-07-201418-07-20141,000,00013.67ขาย
ทยุติ ศรียุกต์สิริศรียุกต์สิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-07-201428-07-2014500,00013.76ขาย
ทยุติ ศรียุกต์สิริศรียุกต์สิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-07-201428-07-2014190,00014.36ขาย
ทยุติ ศรียุกต์สิริศรียุกต์สิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-07-201429-07-20141,000,00015.16ขาย
ทยุติ ศรียุกต์สิริศรียุกต์สิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-08-201405-08-20141,000,00015.96ขาย
ทยุติ ศรียุกต์สิริศรียุกต์สิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-08-201406-08-20141,000,00016.46ขาย
บุญศรี เลี่ยวไพรัตน์เลี่ยวไพรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-09-201408-09-201482,138,53617.80ขาย
อรพิน เลี่ยวไพรัตน์เลี่ยวไพรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-10-201409-10-2014245,00018.00ซื้อ
ประชัย เลี่ยวไพรัตน์เลี่ยวไพรัตน์คู่สมรสหุ้นสามัญ10-10-201409-10-2014245,00018.00ซื้อ
ประชัย เลี่ยวไพรัตน์เลี่ยวไพรัตน์คู่สมรสหุ้นสามัญ22-10-201421-10-20146,600,0002.00ซื้อ
อรพิน เลี่ยวไพรัตน์เลี่ยวไพรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-10-201421-10-20146,600,0002.00ซื้อ
พิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์เอี่ยมสกุลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-02-201525-02-2015500,0003.42ขาย
ทยุติ ศรียุกต์สิริศรียุกต์สิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-06-201511-06-20152,000,0002.83ซื้อ
ทยุติ ศรียุกต์สิริศรียุกต์สิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-06-201512-06-20152,000,0002.91ขาย
ทยุติ ศรียุกต์สิริศรียุกต์สิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-06-201516-06-20152,000,0002.97ขาย
ทยุติ ศรียุกต์สิริศรียุกต์สิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-07-201507-07-20151,000,0002.89ซื้อ
ทยุติ ศรียุกต์สิริศรียุกต์สิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-07-201508-07-20152,000,0002.88ซื้อ
ทยุติ ศรียุกต์สิริศรียุกต์สิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-08-201513-08-20152,000,0002.10ซื้อ
ทยุติ ศรียุกต์สิริศรียุกต์สิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-08-201517-08-20152,000,0002.15ขาย
ทยุติ ศรียุกต์สิริศรียุกต์สิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-08-201525-08-20152,000,0002.17ซื้อ
ทยุติ ศรียุกต์สิริศรียุกต์สิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-08-201526-08-20152,000,0002.23ขาย
พิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์เอี่ยมสกุลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-10-201527-10-20151,000,0002.64ขาย
ประชัย เลี่ยวไพรัตน์เลี่ยวไพรัตน์คู่สมรสหุ้นสามัญ13-01-201611-01-2016100,0001.99ซื้อ
อรพิน เลี่ยวไพรัตน์เลี่ยวไพรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-01-201611-01-2016100,0001.99ซื้อ
ประชัย เลี่ยวไพรัตน์เลี่ยวไพรัตน์คู่สมรสหุ้นสามัญ13-01-201612-01-2016100,0001.98ซื้อ
อรพิน เลี่ยวไพรัตน์เลี่ยวไพรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-01-201612-01-2016100,0001.98ซื้อ
ทยุติ ศรียุกต์สิริศรียุกต์สิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201623-02-20161,500,0002.27ซื้อ
ทยุติ ศรียุกต์สิริศรียุกต์สิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201624-02-20162,000,0002.66ซื้อ
ทยุติ ศรียุกต์สิริศรียุกต์สิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-03-201603-03-2016900,0002.35ซื้อ
ทยุติ ศรียุกต์สิริศรียุกต์สิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-03-201604-03-20162,000,0002.43ซื้อ
พิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์เอี่ยมสกุลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-04-201611-03-20161,000,0002.52ขาย
พิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์เอี่ยมสกุลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-04-201611-03-20161,000,0002.60ขาย
พิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์เอี่ยมสกุลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-04-201630-03-20161,000,0002.70ขาย
ทยุติ ศรียุกต์สิริศรียุกต์สิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-04-201608-04-20162,400,0002.53ขาย
พิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์เอี่ยมสกุลรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-05-201604-05-201630,011,4800.00รับโอน
ทยุติ ศรียุกต์สิริศรียุกต์สิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-05-201624-05-20162,000,0002.19ซื้อ
ทยุติ ศรียุกต์สิริศรียุกต์สิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-07-201611-07-20162,000,0002.24ขาย
ทยุติ ศรียุกต์สิริศรียุกต์สิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-07-201613-07-20164,000,0002.39ขาย
ทยุติ ศรียุกต์สิริศรียุกต์สิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-07-201613-07-20164,000,0002.39ขาย
ทยุติ ศรียุกต์สิริศรียุกต์สิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-07-201613-07-20164,000,0002.39ขาย
ทยุติ ศรียุกต์สิริศรียุกต์สิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-07-201626-07-20162,000,0002.31ซื้อ
ทยุติ ศรียุกต์สิริศรียุกต์สิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-07-201627-07-20162,000,0002.31ซื้อ
ทยุติ ศรียุกต์สิริศรียุกต์สิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-09-201621-09-20164,000,0002.35ขาย
ทยุติ ศรียุกต์สิริศรียุกต์สิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-10-201625-10-20163,000,0002.26ซื้อ
ทยุติ ศรียุกต์สิริศรียุกต์สิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-12-201608-12-20163,000,0002.36ขาย
ทยุติ ศรียุกต์สิริศรียุกต์สิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201613-12-20163,000,0002.41ขาย
ทยุติ ศรียุกต์สิริศรียุกต์สิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-01-201726-01-20173,000,0002.39ซื้อ
ภัคพล เลี่ยวไพรัตน์เลี่ยวไพรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-07-201829-06-201850,0005.40ซื้อ
ภัคพล เลี่ยวไพรัตน์เลี่ยวไพรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-07-201829-06-2018100,0005.28ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3