TRT 2 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ TRT “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
สัมพันธ์ วงษ์ปานวงษ์ปานผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-09-201128-09-2011131,6005.02ซื้อ
อวยชัย ศิริวจนาศิริวจนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-09-201128-09-2011250,0005.01ซื้อ
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-11-201114-11-201150,0005.63ขาย
อัมพรทัต พูลเจริญพูลเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-12-201115-12-2011200,0005.95ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-12-201120-12-201150,0006.00ขาย
อัมพรทัต พูลเจริญพูลเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-12-201120-12-2011112,7005.97ขาย
อัมพรทัต พูลเจริญพูลเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-12-201121-12-201187,3005.95ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีคู่สมรสหุ้นสามัญ26-12-201123-12-201159,2006.00ขาย
อุปกรม ทวีโภคทวีโภคผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-03-201202-03-2012510,0005.94ขาย
อุปกรม ทวีโภคทวีโภคผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-03-201205-03-2012900,0005.90ขาย
อุปกรม ทวีโภคทวีโภคผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-03-201208-03-201290,0005.90ขาย
ชุมพร คูร์พิพัฒน์คูร์พิพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-04-201203-04-2012170,0005.93ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีคู่สมรสหุ้นสามัญ18-06-201215-05-201230,0005.15ขาย
อวยชัย ศิริวจนาศิริวจนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-05-201223-05-201250,0005.20ขาย
อวยชัย ศิริวจนาศิริวจนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-05-201225-05-2012110,0005.23ขาย
อวยชัย ศิริวจนาศิริวจนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-07-201225-05-2012101,0005.23ขาย
อวยชัย ศิริวจนาศิริวจนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-07-201228-05-201299,0005.20ขาย
อวยชัย ศิริวจนาศิริวจนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-06-201229-05-2012300,0005.25ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีคู่สมรสหุ้นสามัญ18-06-201208-06-201220,0005.20ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีคู่สมรสหุ้นสามัญ18-06-201211-06-201230,0005.40ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีคู่สมรสหุ้นสามัญ18-06-201213-06-201220,0005.60ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีคู่สมรสหุ้นสามัญ18-06-201214-06-201220,0005.60ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีคู่สมรสหุ้นสามัญ10-07-201209-07-201241,2005.75ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-08-201214-08-2012100,0005.70ซื้อ
อวยชัย ศิริวจนาศิริวจนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-09-201229-08-2012500,0000.00โอนออก
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-09-201211-09-2012500,0006.10ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีคู่สมรสหุ้นสามัญ12-09-201211-09-2012100,0006.10ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-09-201212-09-2012400,0006.05ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-09-201213-09-201220,0006.05ขาย
สมศักดิ์ คูอมรพัฒนะคูอมรพัฒนะคู่สมรสหุ้นสามัญ25-09-201221-09-201220,0005.95ขาย
อวยชัย ศิริวจนาศิริวจนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-10-201201-10-2012500,0000.00โอนออก
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-10-201202-10-20121,938,2006.17ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-10-201203-10-2012500,0006.40ขาย
อวยชัย ศิริวจนาศิริวจนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201203-10-2012700,0006.38ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-10-201204-10-2012500,0006.45ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีคู่สมรสหุ้นสามัญ08-10-201204-10-2012500,0006.40ขาย
อวยชัย ศิริวจนาศิริวจนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-10-201204-10-2012600,0006.43ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-10-201211-10-201237,8006.10ซื้อ
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-11-201214-11-201250,0005.30ซื้อ
ชดาภา ตันติธนทัตตันติธนทัตผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-11-201219-11-201284,3000.00โอนออก
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-12-201203-12-201250,0005.80ขาย
สมศักดิ์ คูอมรพัฒนะคูอมรพัฒนะคู่สมรสหุ้นสามัญ21-01-201317-01-201330,0006.05ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-01-201321-01-201312,9006.25ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีคู่สมรสหุ้นสามัญ23-01-201321-01-2013400,0006.18ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีคู่สมรสหุ้นสามัญ04-03-201301-03-2013300,0006.17ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีคู่สมรสหุ้นสามัญ08-03-201307-03-2013100,0006.50ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีคู่สมรสหุ้นสามัญ13-03-201311-03-2013100,0006.50ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-03-201313-03-2013100,0006.80ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีคู่สมรสหุ้นสามัญ15-03-201313-03-2013100,0006.75ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-03-201315-03-2013100,0006.60ซื้อ
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีคู่สมรสหุ้นสามัญ04-04-201302-04-2013100,0006.50ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีคู่สมรสหุ้นสามัญ04-04-201303-04-2013100,0006.20ซื้อ
อวยชัย ศิริวจนาศิริวจนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-04-201303-04-2013900,0000.00โอนออก
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีคู่สมรสหุ้นสามัญ05-04-201304-04-201350,0006.00ซื้อ
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-05-201316-05-2013100,0005.90ซื้อ
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีคู่สมรสหุ้นสามัญ17-05-201316-05-2013100,0005.90ซื้อ
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-05-201321-05-2013112,5005.80ซื้อ
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีคู่สมรสหุ้นสามัญ28-05-201323-05-2013250,0006.34ขาย
พิสิฐ ลี้อาธรรมลี้อาธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-05-201323-05-2013198,0006.35ขาย
ยศกร บุรกรรมโกวิทบุรกรรมโกวิทคู่สมรสหุ้นสามัญ29-05-201327-05-2013200,0006.20ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-05-201328-05-2013700,0006.54ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีคู่สมรสหุ้นสามัญ29-05-201328-05-2013100,0006.50ขาย
ยศกร บุรกรรมโกวิทบุรกรรมโกวิทคู่สมรสหุ้นสามัญ14-06-201328-05-2013100,0006.50ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-06-201304-06-2013100,0006.00ซื้อ
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-06-201305-06-2013100,0006.07ซื้อ
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-06-201305-06-2013150,0006.35ขาย
อวยชัย ศิริวจนาศิริวจนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-06-201305-06-2013200,0006.37ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-06-201306-06-2013800,0005.86ซื้อ
อวยชัย ศิริวจนาศิริวจนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-06-201306-06-2013200,0005.90ซื้อ
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-06-201311-06-2013200,0005.77ซื้อ
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีคู่สมรสหุ้นสามัญ12-06-201311-06-2013200,0005.90ซื้อ
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-06-201313-06-201350,0005.30ซื้อ
ยศกร บุรกรรมโกวิทบุรกรรมโกวิทคู่สมรสหุ้นสามัญ14-06-201313-06-201350,0005.35ซื้อ
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-06-201314-06-201350,0005.75ขาย
ยศกร บุรกรรมโกวิทบุรกรรมโกวิทคู่สมรสหุ้นสามัญ17-06-201314-06-2013100,0005.65ซื้อ
ยศกร บุรกรรมโกวิทบุรกรรมโกวิทคู่สมรสหุ้นสามัญ21-06-201320-06-201350,0005.50ซื้อ
อวยชัย ศิริวจนาศิริวจนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-08-201322-08-2013200,0005.55ซื้อ
ยศกร บุรกรรมโกวิทบุรกรรมโกวิทคู่สมรสหุ้นสามัญ28-08-201327-08-201350,0005.25ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-09-201329-08-201350,0005.20ซื้อ
ไต้ จงอี้จงอี้ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-11-201313-11-20131,1005.40ซื้อ
ไต้ จงอี้จงอี้ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-11-201313-11-201364,9005.40ซื้อ
ไต้ จงอี้จงอี้คู่สมรสใบสำคัญแสดง15-11-201313-11-20135,5001.11ขาย
ไต้ จงอี้จงอี้คู่สมรสใบสำคัญแสดง15-11-201313-11-20131,600,0001.14ขาย
ไต้ จงอี้จงอี้ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-11-201314-11-2013100,0005.20ซื้อ
ไต้ จงอี้จงอี้ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-11-201314-11-2013800,0005.25ซื้อ
ไต้ จงอี้จงอี้คู่สมรสใบสำคัญแสดง15-11-201314-11-2013100,0001.15ขาย
อวยชัย ศิริวจนาศิริวจนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-11-201314-11-2013200,0005.20ซื้อ
อวยชัย ศิริวจนาศิริวจนาผู้จัดทำใบสำคัญแสดง19-11-201314-11-2013200,0001.20ขาย
อวยชัย ศิริวจนาศิริวจนาผู้จัดทำใบสำคัญแสดง19-11-201315-11-2013100,0001.20ขาย
ไต้ จงอี้จงอี้คู่สมรสใบสำคัญแสดง28-11-201321-11-2013300,1000.99ขาย
ไต้ จงอี้จงอี้ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-11-201322-11-2013200,0005.10ซื้อ
อวยชัย ศิริวจนาศิริวจนาผู้จัดทำใบสำคัญแสดง04-12-201328-11-2013500,0001.16ขาย
อวยชัย ศิริวจนาศิริวจนาผู้จัดทำใบสำคัญแสดง04-12-201329-11-2013311.10ซื้อ
อวยชัย ศิริวจนาศิริวจนาผู้จัดทำใบสำคัญแสดง04-12-201329-11-2013245,5001.14ขาย
ไต้ จงอี้จงอี้คู่สมรสใบสำคัญแสดง09-12-201304-12-2013484,8001.16ขาย
ไต้ จงอี้จงอี้คู่สมรสใบสำคัญแสดง09-12-201306-12-201359,6451.25ขาย
ไต้ จงอี้จงอี้ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-12-201309-12-2013303,7005.20ซื้อ
ไต้ จงอี้จงอี้ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-12-201311-12-201360,0005.20ซื้อ
ไต้ จงอี้จงอี้ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-12-201312-12-2013100,0005.15ซื้อ
ไต้ จงอี้จงอี้ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-12-201316-12-2013100,0005.10ซื้อ
ไต้ จงอี้จงอี้ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-12-201316-12-201321,0005.05ซื้อ
ไต้ จงอี้จงอี้ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-12-201317-12-201379,0005.05ซื้อ
อวยชัย ศิริวจนาศิริวจนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-01-201402-01-2014120,0004.93ซื้อ
ไต้ จงอี้จงอี้ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-01-201403-01-2014100,0004.88ซื้อ
ไต้ จงอี้จงอี้ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-01-201406-01-2014100,0004.80ซื้อ
ไต้ จงอี้จงอี้ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201427-02-201450,0005.80ขาย
พิสิฐ ลี้อาธรรมลี้อาธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-05-201412-05-201410,0005.05ซื้อ
ยศกร บุรกรรมโกวิทบุรกรรมโกวิทคู่สมรสหุ้นสามัญ28-08-201427-08-2014586,6650.00โอนออก
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีคู่สมรสใบสำคัญแสดง29-08-201428-08-201450,0001.73ขาย
ยศกร บุรกรรมโกวิทบุรกรรมโกวิทคู่สมรสหุ้นสามัญ29-08-201428-08-201428,6005.58ขาย
สัมพันธ์ วงษ์ปานวงษ์ปานผู้จัดทำใบสำคัญแสดง02-09-201428-08-201497,0001.83ขาย
อวยชัย ศิริวจนาศิริวจนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-09-201428-08-2014200,0005.80ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีผู้จัดทำใบสำคัญแสดง02-09-201429-08-2014200,0001.73ขาย
อวยชัย ศิริวจนาศิริวจนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-09-201429-08-2014200,0005.85ขาย
ยศกร บุรกรรมโกวิทบุรกรรมโกวิทคู่สมรสใบสำคัญแสดง22-09-201419-09-20149,1001.60ขาย
สมศักดิ์ คูอมรพัฒนะคูอมรพัฒนะคู่สมรสหุ้นสามัญ24-09-201422-09-201450,0005.80ขาย
ยศกร บุรกรรมโกวิทบุรกรรมโกวิทคู่สมรสใบสำคัญแสดง24-09-201423-09-201432,4571.61ขาย
ยศกร บุรกรรมโกวิทบุรกรรมโกวิทคู่สมรสใบสำคัญแสดง25-09-201424-09-201410,0001.62ขาย
ยศกร บุรกรรมโกวิทบุรกรรมโกวิทคู่สมรสใบสำคัญแสดง01-10-201430-09-201451,0001.56ขาย
ยศกร บุรกรรมโกวิทบุรกรรมโกวิทคู่สมรสใบสำคัญแสดง01-10-201430-09-201451,0001.56ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีผู้จัดทำใบสำคัญแสดง07-10-201406-10-20149,9001.76ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีผู้จัดทำใบสำคัญแสดง09-10-201407-10-2014800,0001.92ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีคู่สมรสใบสำคัญแสดง09-10-201407-10-2014313,4131.95ขาย
สมศักดิ์ คูอมรพัฒนะคูอมรพัฒนะคู่สมรสใบสำคัญแสดง09-10-201407-10-201418,3331.49ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีผู้จัดทำใบสำคัญแสดง09-10-201408-10-2014555,3191.87ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201408-10-2014600,0006.23ขาย
อัมพรทัต พูลเจริญพูลเจริญผู้จัดทำใบสำคัญแสดง10-10-201408-10-2014375,6501.85ขาย
อวยชัย ศิริวจนาศิริวจนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-10-201408-10-2014500,0006.18ขาย
สัมพันธ์ วงษ์ปานวงษ์ปานผู้จัดทำใบสำคัญแสดง13-10-201409-10-2014600,0002.08ขาย
สัมพันธ์ วงษ์ปานวงษ์ปานผู้จัดทำใบสำคัญแสดง13-10-201410-10-2014100,0002.02ขาย
ไต้ จงอี้จงอี้ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-10-201407-10-201451,1005.95ขาย
ไต้ จงอี้จงอี้ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-10-201410-10-2014800,0006.25ขาย
สัมพันธ์ วงษ์ปานวงษ์ปานผู้จัดทำใบสำคัญแสดง31-10-201429-10-2014100,0002.05ขาย
สัมพันธ์ วงษ์ปานวงษ์ปานผู้จัดทำใบสำคัญแสดง31-10-201430-10-2014640,0002.23ขาย
ไต้ จงอี้จงอี้ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-11-201412-11-2014200,0006.35ขาย
ไต้ จงอี้จงอี้ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-11-201412-11-2014158,1006.40ขาย
ไต้ จงอี้จงอี้ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-11-201424-11-2014200,0006.70ขาย
อวยชัย ศิริวจนาศิริวจนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-11-201426-11-2014300,0006.60ขาย
ไต้ จงอี้จงอี้ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-11-201427-11-2014200,0006.70ขาย
ไต้ จงอี้จงอี้ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-11-201427-11-2014200,0006.75ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-12-201424-11-201430,0006.70ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-12-201427-11-2014300,0006.77ขาย
อวยชัย ศิริวจนาศิริวจนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-12-201427-11-2014300,0006.75ขาย
อุปกรม ทวีโภคทวีโภคผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-12-201403-12-2014200,0006.50ขาย
สัมพันธ์ วงษ์ปานวงษ์ปานผู้จัดทำใบสำคัญแสดง22-12-201419-12-201482,0002.47ขาย
อวยชัย ศิริวจนาศิริวจนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-01-201509-01-2015200,0006.30ขาย
อวยชัย ศิริวจนาศิริวจนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-01-201512-01-2015200,0006.52ขาย
อุปกรม ทวีโภคทวีโภคผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-01-201512-01-2015400,0006.50ขาย
อุปกรม ทวีโภคทวีโภคผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-01-201514-01-2015300,0006.40ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-02-201520-02-201550,0006.70ขาย
อวยชัย ศิริวจนาศิริวจนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-03-201517-03-20151,000,0000.00โอนออก
สัมพันธ์ วงษ์ปานวงษ์ปานผู้จัดทำใบสำคัญแสดง20-05-201518-05-201550,0000.69ขาย
สัมพันธ์ วงษ์ปานวงษ์ปานผู้จัดทำใบสำคัญแสดง08-06-201504-06-2015154,9250.70ขาย
สมศักดิ์ คูอมรพัฒนะคูอมรพัฒนะผู้จัดทำใบสำคัญแสดง12-06-201510-06-201536,6660.85ขาย
อวยชัย ศิริวจนาศิริวจนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-06-201511-06-20151,692,8140.00โอนออก
สุนันท์ สันติโชตินันท์สันติโชตินันท์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง17-06-201516-06-2015616,5670.00โอนออก
สุนันท์ สันติโชตินันท์สันติโชตินันท์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง17-06-201516-06-2015548,7340.00โอนออก
สัมพันธ์ วงษ์ปานวงษ์ปานผู้จัดทำใบสำคัญแสดง23-06-201519-06-20151,754,4001.03ขาย
สัมพันธ์ วงษ์ปานวงษ์ปานผู้จัดทำใบสำคัญแสดง24-06-201522-06-20152,842,0000.92ขาย
สัมพันธ์ วงษ์ปานวงษ์ปานผู้จัดทำใบสำคัญแสดง30-06-201529-06-201542,9001.16ขาย
สัมพันธ์ วงษ์ปานวงษ์ปานผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-11-201519-11-201550,0004.30ซื้อ
สัมพันธ์ วงษ์ปานวงษ์ปานผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-11-201520-11-201565,0004.32ซื้อ
สัมพันธ์ วงษ์ปานวงษ์ปานผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-11-201523-11-201560,0004.32ซื้อ
สัมพันธ์ วงษ์ปานวงษ์ปานผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-11-201524-11-2015195,0004.32ซื้อ
สัมพันธ์ วงษ์ปานวงษ์ปานผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-11-201525-11-201582,8004.30ซื้อ
สัมพันธ์ วงษ์ปานวงษ์ปานผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-11-201527-11-2015173,8004.33ซื้อ
สัมพันธ์ วงษ์ปานวงษ์ปานผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-12-201525-11-2015100,9004.33ซื้อ
สัมพันธ์ วงษ์ปานวงษ์ปานผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-12-201501-12-2015110,0004.32ซื้อ
สัมพันธ์ วงษ์ปานวงษ์ปานผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-12-201502-12-201582,5004.31ซื้อ
สัมพันธ์ วงษ์ปานวงษ์ปานผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-12-201530-11-2015100,9004.33ซื้อ
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีคู่สมรสหุ้นสามัญ01-04-201630-03-201680,9003.73ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีคู่สมรสหุ้นสามัญ01-04-201631-03-201620,0003.72ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีคู่สมรสหุ้นสามัญ05-04-201601-04-2016803.63ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีคู่สมรสหุ้นสามัญ25-05-201623-05-2016100,0003.97ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีคู่สมรสหุ้นสามัญ25-05-201624-05-2016100,0003.98ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีคู่สมรสหุ้นสามัญ27-05-201625-05-2016100,0003.98ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีคู่สมรสหุ้นสามัญ27-05-201626-05-2016200,0003.96ขาย
อวยชัย ศิริวจนาศิริวจนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-09-201621-09-20161,000,0000.00โอนออก
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-12-201621-12-20169,7003.90ซื้อ
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีคู่สมรสหุ้นสามัญ28-03-201724-03-201710,0004.20ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีคู่สมรสหุ้นสามัญ28-03-201727-03-201726,0004.22ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีคู่สมรสหุ้นสามัญ30-03-201728-03-2017120,0004.21ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีคู่สมรสหุ้นสามัญ30-03-201729-03-201720,0004.20ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีคู่สมรสหุ้นสามัญ04-04-201730-03-2017380,0004.18ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีคู่สมรสหุ้นสามัญ04-04-201731-03-2017417,0004.16ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีคู่สมรสหุ้นสามัญ05-04-201703-04-2017106,5004.12ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีคู่สมรสหุ้นสามัญ10-04-201705-04-2017150,0004.12ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีคู่สมรสหุ้นสามัญ10-04-201707-04-2017100,0004.04ขาย
อวยชัย ศิริวจนาศิริวจนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-05-201715-05-2017150,0003.66ซื้อ
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-05-201717-05-2017100,0003.66ซื้อ
พิสิฐ ลี้อาธรรมลี้อาธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-06-201714-06-201720,0003.70ซื้อ
พิสิฐ ลี้อาธรรมลี้อาธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-06-201716-06-201710,0003.88ซื้อ
พิสิฐ ลี้อาธรรมลี้อาธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-06-201720-06-201710,0003.66ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3