TRU 4 ( -0.06 -1.55% )

บริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 07 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ TRU “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
สมพงษ์ เผอิญโชคเผอิญโชคผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-01-201220-01-2012160,0006.33ซื้อ
สมพงษ์ เผอิญโชคเผอิญโชคผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-01-201224-01-2012279,7006.45ซื้อ
สมพงษ์ เผอิญโชคเผอิญโชคผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-02-201231-01-2012200,0006.39ซื้อ
สมพงษ์ เผอิญโชคเผอิญโชคผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-03-201215-03-201225,000,0000.00โอนออก
สมพงษ์ เผอิญโชคเผอิญโชคบุตรหุ้นสามัญ19-03-201215-03-20126,000,0000.00รับโอน
สมพงษ์ เผอิญโชคเผอิญโชคผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-03-201222-03-2012299,2006.56ซื้อ
สมพงษ์ เผอิญโชคเผอิญโชคผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-03-201223-03-2012186,7006.63ซื้อ
วุฒิชัย เผอิญโชคเผอิญโชคผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-08-201216-08-20128,701,5000.00โอนออก
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์คู่สมรสหุ้นสามัญ24-08-201222-08-201230,00011.20ขาย
วุฒิชัย เผอิญโชคเผอิญโชคผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-08-201223-08-20128,701,5000.00รับโอน
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์คู่สมรสหุ้นสามัญ07-02-201306-02-2013200,00012.70ขาย
แก้วใจ เผอิญโชคเผอิญโชคผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-11-201411-11-201459,086,4250.00รับโอน
ปราณี เผอิญโชคเผอิญโชคผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-11-201411-11-2014177,259,2750.00โอนออก
วุฒิชัย เผอิญโชคเผอิญโชคผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-11-201411-11-201459,086,4250.00รับโอน
สมพงษ์ เผอิญโชคเผอิญโชคผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-11-201411-11-201459,086,4250.00รับโอน
สมพงษ์ เผอิญโชคเผอิญโชคผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-03-201518-03-201530,000,0000.00โอนออก
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-08-201513-08-201530,0003.96ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-08-201517-08-201510,0003.88ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-08-201521-08-201520,0003.76ซื้อ
ปราณี เผอิญโชคเผอิญโชคผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-08-201524-08-2015200,0003.64ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-08-201524-08-201520,0003.70ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-08-201525-08-201510,0003.50ซื้อ
ปราณี เผอิญโชคเผอิญโชคผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-09-201531-08-2015200,0003.70ซื้อ
ปราณี เผอิญโชคเผอิญโชคผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-12-201521-12-2015937,1003.95ซื้อ
ปราณี เผอิญโชคเผอิญโชคผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-12-201524-12-201596,9003.98ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-02-201624-02-201646,0003.89ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-02-201625-02-201676,7003.86ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201602-03-2016177,3003.87ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-03-201604-03-201630,0003.86ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-03-201607-03-201640,0003.83ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-03-201609-03-201610,0003.82ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-03-201614-03-201620,0003.84ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-10-201612-10-2016100,0003.62ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-10-201613-10-2016100,0003.61ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-11-201713-11-201729,9004.84ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-11-201714-11-201730,7004.82ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-11-201715-11-201761,4004.83ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-11-201716-11-201718,6004.84ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-11-201717-11-201745,9004.84ซื้อ
ปราณี เผอิญโชคเผอิญโชคผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-03-201805-03-2018250,0004.60ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3