TRUE 3 ( -0.06 -1.84% )

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ TRUE “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
วิลเลี่ยม แฮริสแฮริสผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-10-201107-10-2011200,0002.98ซื้อ
ธนิศร์ วินิจสรวินิจสรผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-09-201231-08-201215,0004.28ขาย
ธนิศร์ วินิจสรวินิจสรผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-09-201206-09-201210,0005.00ขาย
ธนิศร์ วินิจสรวินิจสรผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-09-201213-09-20125,0005.50ขาย
วิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์รักพงษ์ไพโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201214-12-20121,000,0005.00ซื้อ
วิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์รักพงษ์ไพโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-01-201322-01-2013331,0006.10ขาย
ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์เพียรพัฒนาวิทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-01-201328-01-2013110,0006.30ซื้อ
ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์เพียรพัฒนาวิทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-01-201329-01-201310,0006.30ซื้อ
ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์เพียรพัฒนาวิทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-01-201329-01-2013120,0006.38ขาย
วิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์รักพงษ์ไพโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-02-201331-01-2013287,0007.00ขาย
คาร์ล กูเดียร์กูเดียร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-02-201311-02-201350,0007.10ขาย
คาร์ล กูเดียร์กูเดียร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-02-201312-02-201350,0006.70ขาย
วิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์รักพงษ์ไพโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-03-201319-03-2013255,0007.95ขาย
วิลเลี่ยม แฮริสแฮริสผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-03-201320-03-20131,165,7007.80ขาย
อติรุฒม์ โตทวีแสนสุขโตทวีแสนสุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-03-201321-03-2013600,0007.95ขาย
วิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์รักพงษ์ไพโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-03-201327-03-2013127,0008.05ขาย
ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์เพียรพัฒนาวิทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-04-201329-03-2013100,0008.18ซื้อ
วิลเลี่ยม แฮริสแฮริสผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-04-201322-04-2013542,0008.30ขาย
ธนิศร์ วินิจสรวินิจสรผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-05-201330-04-201345,0008.45ขาย
ธิติฏฐ์ นันทพัฒน์สิรินันทพัฒน์สิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-05-201307-05-2013200,0008.50ขาย
นพปฎล เดชอุดมเดชอุดมผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-05-201307-05-20131,000,0008.50ขาย
วิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์รักพงษ์ไพโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-05-201307-05-2013350,0008.60ขาย
ธิติฏฐ์ นันทพัฒน์สิรินันทพัฒน์สิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-05-201313-05-2013100,0009.40ขาย
วิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์รักพงษ์ไพโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-05-201313-05-2013319,0009.45ขาย
วิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์รักพงษ์ไพโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-05-201320-05-2013300,00010.30ขาย
ธิติฏฐ์ นันทพัฒน์สิรินันทพัฒน์สิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-05-201321-05-2013100,00010.50ขาย
ปพนธ์ รัตนชัยกานนท์รัตนชัยกานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-05-201322-05-2013703,5659.90ขาย
ปพนธ์ รัตนชัยกานนท์รัตนชัยกานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ11-06-201322-05-2013545,26310.00ขาย
ขจร เจียรวนนท์เจียรวนนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ27-05-201323-05-201360,00010.40ซื้อ
ธิติฏฐ์ นันทพัฒน์สิรินันทพัฒน์สิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-05-201323-05-2013200,00010.40ขาย
ศุภชัย เจียรวนนท์เจียรวนนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-05-201323-05-20131,875,0000.00โอนออก
ศุภชัย เจียรวนนท์เจียรวนนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ29-05-201323-05-20131,875,0000.00รับโอน
ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์เพียรพัฒนาวิทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-05-201327-05-2013110.70ซื้อ
ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์เพียรพัฒนาวิทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-05-201328-05-2013700,00011.04ขาย
ธนิศร์ วินิจสรวินิจสรผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-05-201328-05-201370,0000.00โอนออก
ธนิศร์ วินิจสรวินิจสรผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-05-201328-05-201310,00011.00ขาย
วิลเลี่ยม แฮริสแฮริสผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-05-201328-05-2013333,00011.00ขาย
วิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์รักพงษ์ไพโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-05-201329-05-2013264,00011.40ขาย
ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์เพียรพัฒนาวิทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-05-201330-05-2013100,00010.95ขาย
วิลเลี่ยม แฮริสแฮริสผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-06-201305-06-2013375,00010.00ขาย
ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์เพียรพัฒนาวิทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-06-201306-06-2013699,0008.90ขาย
ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์เพียรพัฒนาวิทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-06-201307-06-2013700,0008.85ซื้อ
ปพนธ์ รัตนชัยกานนท์รัตนชัยกานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-06-201307-06-2013100,0009.05ซื้อ
ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์เพียรพัฒนาวิทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-06-201311-06-2013700,0009.15ขาย
ขจร เจียรวนนท์เจียรวนนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-06-201312-06-20131,000,0007.80ขาย
ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์เพียรพัฒนาวิทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-07-201310-07-2013400,0007.56ซื้อ
ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์เพียรพัฒนาวิทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-07-201319-07-2013400,0008.15ขาย
ธิติฏฐ์ นันทพัฒน์สิรินันทพัฒน์สิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-07-201319-07-2013100,0009.00ขาย
อาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนาเมฆไพบูลย์วัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-08-201326-08-2013270,0007.90ขาย
ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์เพียรพัฒนาวิทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-08-201327-08-201340,0006.87ซื้อ
นพปฎล เดชอุดมเดชอุดมผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-08-201327-08-2013100,0007.15ซื้อ
ปพนธ์ รัตนชัยกานนท์รัตนชัยกานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-09-201327-08-2013100,0006.95ซื้อ
ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์เพียรพัฒนาวิทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-08-201328-08-2013200,0006.25ซื้อ
ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์เพียรพัฒนาวิทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-08-201328-08-2013140,0006.50ขาย
นพปฎล เดชอุดมเดชอุดมผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-08-201328-08-201350,0006.35ซื้อ
ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์เพียรพัฒนาวิทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-09-201329-08-2013100,0006.40ขาย
อาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนาเมฆไพบูลย์วัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-08-201329-08-2013100,0006.35ขาย
อาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนาเมฆไพบูลย์วัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-08-201329-08-2013100,0006.30ซื้อ
ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์เพียรพัฒนาวิทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-09-201330-08-2013400,0006.50ซื้อ
ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์เพียรพัฒนาวิทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-09-201303-09-2013150,0006.73ซื้อ
ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์เพียรพัฒนาวิทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-09-201304-09-2013100,0006.31ซื้อ
ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์เพียรพัฒนาวิทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-09-201309-09-2013650,9006.90ขาย
ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์เพียรพัฒนาวิทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-09-201320-09-201330,0008.52ขาย
ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์เพียรพัฒนาวิทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-09-201323-09-2013170,0008.08ซื้อ
ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์เพียรพัฒนาวิทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-09-201324-09-201330,0007.77ซื้อ
ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์เพียรพัฒนาวิทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-09-201325-09-2013230,0008.15ขาย
วิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์รักพงษ์ไพโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-10-201310-10-2013339,0008.90ขาย
ขจร เจียรวนนท์เจียรวนนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ21-10-201317-10-2013100,0009.45ซื้อ
คาร์ล กูเดียร์กูเดียร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-10-201318-10-2013288,5699.55ขาย
อาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนาเมฆไพบูลย์วัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-01-201407-11-2013301,6008.50ขาย
คาร์ล กูเดียร์กูเดียร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201402-01-2014200,0007.00ซื้อ
คาร์ล กูเดียร์กูเดียร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-01-201408-01-2014100,0006.85ซื้อ
ธิติฏฐ์ นันทพัฒน์สิรินันทพัฒน์สิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-03-201403-03-2014100,0007.45ขาย
อธึก อัศวานันท์อัศวานันท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-06-201410-06-2014250,0007.64ซื้อ
ปพนธ์ รัตนชัยกานนท์รัตนชัยกานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-06-201411-06-2014100,0008.60ซื้อ
อธึก อัศวานันท์อัศวานันท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-06-201411-06-201450,0008.60ซื้อ
คาร์ล กูเดียร์กูเดียร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-06-201417-06-2014300,0008.75ขาย
วิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์รักพงษ์ไพโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-06-201417-06-2014115,0008.80ขาย
วิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์รักพงษ์ไพโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-06-201419-06-2014105,0009.65ขาย
ปพนธ์ รัตนชัยกานนท์รัตนชัยกานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-06-201420-06-2014300,00010.00ขาย
ขจร เจียรวนนท์เจียรวนนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ15-07-201414-07-2014160,00010.80ขาย
วิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์รักพงษ์ไพโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-07-201415-07-201483,00011.30ขาย
ธนิศร์ วินิจสรวินิจสรผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-07-201417-07-201420,00012.35ขาย
ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์เพียรพัฒนาวิทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-07-201430-07-2014111,90010.33ซื้อ
ปพนธ์ รัตนชัยกานนท์รัตนชัยกานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-08-201401-08-2014300,0009.20ซื้อ
ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์เพียรพัฒนาวิทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-08-201407-08-201420,00010.40ซื้อ
อธึก อัศวานันท์อัศวานันท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-08-201419-08-2014100,00010.20ขาย
ธนิศร์ วินิจสรวินิจสรผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-08-201420-08-201410,00010.70ขาย
อติรุฒม์ โตทวีแสนสุขโตทวีแสนสุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-08-201420-08-2014300,00010.50ขาย
ธนิศร์ วินิจสรวินิจสรผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201421-08-201410,00011.20ขาย
ธนิศร์ วินิจสรวินิจสรผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-09-201410-09-201420,00011.95ขาย
อาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนาเมฆไพบูลย์วัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-09-201410-09-2014200,00011.90ขาย
ขจร เจียรวนนท์เจียรวนนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-09-201418-09-201478,85712.80ขาย
ธิติฏฐ์ นันทพัฒน์สิรินันทพัฒน์สิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-09-201419-09-2014100,00013.00ขาย
อาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนาเมฆไพบูลย์วัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-10-201402-10-2014100,00011.30ซื้อ
อาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนาเมฆไพบูลย์วัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-10-201406-10-201450,00011.10ซื้อ
อาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนาเมฆไพบูลย์วัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-11-201406-11-201450,00011.10ซื้อ
ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์เพียรพัฒนาวิทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-12-201411-12-2014149,30012.15ซื้อ
ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์เพียรพัฒนาวิทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-12-201412-12-2014181,00012.21ซื้อ
ปพนธ์ รัตนชัยกานนท์รัตนชัยกานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-01-201515-01-2015368,68812.30ขาย
ปพนธ์ รัตนชัยกานนท์รัตนชัยกานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ19-01-201516-01-201538,92212.20ขาย
ธนิศร์ วินิจสรวินิจสรผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-02-201530-01-201510,00013.80ขาย
นพปฎล เดชอุดมเดชอุดมผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-02-201530-01-2015500,00013.80ขาย
ปพนธ์ รัตนชัยกานนท์รัตนชัยกานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-03-201527-02-2015200,00014.60ซื้อ
ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์เพียรพัฒนาวิทย์คู่สมรสหุ้นสามัญ09-03-201505-03-201552,00013.85ซื้อ
อาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนาเมฆไพบูลย์วัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-03-201516-03-201550,00012.90ซื้อ
ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์เพียรพัฒนาวิทย์คู่สมรสหุ้นสามัญ18-03-201516-03-20157,00012.96ซื้อ
อธึก อัศวานันท์อัศวานันท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-04-201517-04-20152,075,00013.30ขาย
ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์เพียรพัฒนาวิทย์คู่สมรสหุ้นสามัญ29-04-201524-04-20158,00012.50ขาย
นพปฎล เดชอุดมเดชอุดมผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-05-201506-05-2015100,00011.70ซื้อ
นพปฎล เดชอุดมเดชอุดมผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-05-201507-05-2015200,00011.20ซื้อ
อาชว์ เตาลานนท์เตาลานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ13-05-201524-04-201550,00012.50ซื้อ
อาชว์ เตาลานนท์เตาลานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ13-05-201506-05-201550,00011.80ซื้อ
วิลเลี่ยม แฮริสแฮริสผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-05-201519-05-2015450,00011.94ขาย
ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์เพียรพัฒนาวิทย์คู่สมรสหุ้นสามัญ29-07-201528-07-201512,00010.70ขาย
ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์เพียรพัฒนาวิทย์คู่สมรสหุ้นสามัญ04-08-201531-07-201514,00010.77ขาย
ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์เพียรพัฒนาวิทย์คู่สมรสหุ้นสามัญ05-08-201503-08-201510,00011.00ขาย
ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์เพียรพัฒนาวิทย์คู่สมรสหุ้นสามัญ06-08-201504-08-20152,00011.10ขาย
ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์เพียรพัฒนาวิทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-08-201506-08-2015577,80010.90ขาย
คาร์ล กูเดียร์กูเดียร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-09-201521-08-2015100,0009.88ขาย
ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์เพียรพัฒนาวิทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-09-201529-09-201590,9009.55ขาย
ธิติฏฐ์ นันทพัฒน์สิรินันทพัฒน์สิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-09-201529-09-2015100,0009.55ขาย
ธิติฏฐ์ นันทพัฒน์สิรินันทพัฒน์สิริผู้จัดทำใบแสดงสิทธิ16-05-201612-05-2016171,0000.25ขาย
ชัชวาลย์ เจียรวนนท์เจียรวนนท์ผู้จัดทำใบแสดงสิทธิ24-05-201623-05-2016199,2860.05ขาย
เรวัต ฉ่ำเฉลิมฉ่ำเฉลิมผู้จัดทำใบแสดงสิทธิ26-05-201623-05-201653,3560.10ขาย
ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์เพียรพัฒนาวิทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-04-201724-04-2017127,3006.50ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3