TSTH 2 ( 0.02 0.96% )

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ TSTH “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ธนะ เรืองศิลาสิงห์เรืองศิลาสิงห์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-09-201324-09-2013150,0000.75ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3