TU 15 ( -0.20 -1.32% )

บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ TU “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริคู่สมรสหุ้นสามัญ23-01-201216-08-20111,70058.00ซื้อ
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-10-201103-10-2011307,00048.75ซื้อ
ชัยกฤต โตไพรศรีโตไพรศรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-10-201104-10-20115,00046.50ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ05-10-201105-10-201120,00046.25ซื้อ
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-10-201105-10-2011220,70046.25ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ07-10-201106-10-201120,00049.00ขาย
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-10-201106-10-201193,00048.20ซื้อ
พีระศักดิ์ บุญมีโชติบุญมีโชติผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-10-201117-10-20115,00053.00ขาย
กิติ ปิลันธนดิลกปิลันธนดิลกผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-10-201120-10-20112,84553.97ขาย
พีระศักดิ์ บุญมีโชติบุญมีโชติผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-11-201118-11-20116,00057.00ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ20-12-201119-12-201120,00056.50ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ11-01-201210-01-201220,00062.75ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ13-01-201212-01-201220,00064.00ขาย
กีรติ อัสสกุลอัสสกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ18-01-201213-01-201210,00064.00ขาย
ชาน ชู ชงชูผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-01-201216-01-201250,00064.00ขาย
ชาน ชู ชงชูผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-01-201217-01-201250,00064.50ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ27-01-201227-01-201240,00065.50ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ02-02-201202-02-201240,00067.75ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ08-02-201208-02-201240,00070.75ขาย
สุทธิเดช อมรเกษมวงศ์อมรเกษมวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-02-201214-02-201248,0000.00โอนออก
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ17-02-201216-02-201230,00071.83ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ15-03-201214-03-201230,00067.00ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ16-03-201216-03-201240,00068.88ขาย
ชาน ชู ชงชูผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-04-201204-04-201250,00076.75ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-04-201204-04-2012400,00077.69ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-04-201204-04-2012170,60076.50ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-04-201210-04-2012100,00074.25ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-04-201211-04-2012100,06073.87ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ17-04-201212-04-2012300,00077.00ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ18-04-201217-04-2012100,00078.00ขาย
ไกรสร จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-04-201219-04-201225,000,00060.00ขาย
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-04-201219-04-201218,000,00060.00ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ20-04-201220-04-2012100,00072.00ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ15-05-201214-05-2012100,00075.00ขาย
ชวน ตั้งจันสิริตั้งจันสิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-06-201208-06-2012100,00067.63ขาย
ชวน ตั้งจันสิริตั้งจันสิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-06-201211-06-2012100,00069.03ขาย
ชวน ตั้งจันสิริตั้งจันสิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-06-201214-06-201250,00070.15ขาย
ชวน ตั้งจันสิริตั้งจันสิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-06-201221-06-2012100,00068.50ขาย
ชวน ตั้งจันสิริตั้งจันสิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-06-201222-06-2012250,00069.90ขาย
ชวน ตั้งจันสิริตั้งจันสิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-06-201225-06-201220,00071.50ขาย
ชวน ตั้งจันสิริตั้งจันสิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-06-201226-06-201250,00070.65ขาย
ชวน ตั้งจันสิริตั้งจันสิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-06-201227-06-2012120,00071.50ขาย
ชวน ตั้งจันสิริตั้งจันสิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-07-201229-06-201220,00073.00ขาย
ชวน ตั้งจันสิริตั้งจันสิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-07-201203-07-201220,98973.50ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ05-07-201204-07-201240,00076.00ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ06-07-201205-07-201216,80075.51ขาย
ยงยุทธ เสฏฐวิวรรธน์เสฏฐวิวรรธน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-07-201219-07-201292,9500.00โอนออก
ยงยุทธ เสฏฐวิวรรธน์เสฏฐวิวรรธน์คู่สมรสหุ้นสามัญ24-07-201219-07-201292,9500.00รับโอน
พีระศักดิ์ บุญมีโชติบุญมีโชติผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-08-201217-08-20125,00070.50ซื้อ
ชวน ตั้งจันสิริตั้งจันสิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-08-201229-08-2012533,0000.00โอนออก
ชวน ตั้งจันสิริตั้งจันสิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-08-201229-08-201250,00073.00ขาย
ชวน ตั้งจันสิริตั้งจันสิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-09-201230-08-201270,00072.82ขาย
ชวน ตั้งจันสิริตั้งจันสิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-09-201231-08-2012130,00073.50ขาย
ชวน ตั้งจันสิริตั้งจันสิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-09-201203-09-2012100,00076.00ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ05-09-201204-09-201220,00076.00ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-09-201211-09-2012400,00076.06ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-09-201212-09-2012107,20076.00ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-09-201213-09-2012400,00075.88ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-09-201214-09-2012200,00076.00ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ17-09-201217-09-201220,00072.50ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ03-10-201202-10-201220,00074.75ขาย
ชวน ตั้งจันสิริตั้งจันสิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-11-201215-11-2012100,00070.50ซื้อ
ชวน ตั้งจันสิริตั้งจันสิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-12-201203-12-201250,00069.50ซื้อ
ชาน ติน คิงตินผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-12-201220-12-20125,000,00067.00ขาย
ชาน ติน คิงตินผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-01-201308-01-201350,00073.00ขาย
ชวน ตั้งจันสิริตั้งจันสิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-01-201309-01-2013150,00072.75ขาย
ชวน ตั้งจันสิริตั้งจันสิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-01-201310-01-2013100,00071.13ซื้อ
ชวน ตั้งจันสิริตั้งจันสิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-01-201314-01-2013100,00072.13ขาย
ชวน ตั้งจันสิริตั้งจันสิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-01-201330-01-2013200,00066.63ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ07-02-201307-02-201320,00066.75ซื้อ
ยงยุทธ เสฏฐวิวรรธน์เสฏฐวิวรรธน์คู่สมรสหุ้นสามัญ07-03-201304-03-201310,00066.25ซื้อ
ชาน ติน คิงตินผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-03-201305-03-2013500,00067.44ขาย
ชาน ติน คิงตินผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-03-201306-03-20136,613,33167.00ขาย
ยงยุทธ เสฏฐวิวรรธน์เสฏฐวิวรรธน์คู่สมรสหุ้นสามัญ12-03-201307-03-201310,00068.00ขาย
ยงยุทธ เสฏฐวิวรรธน์เสฏฐวิวรรธน์คู่สมรสหุ้นสามัญ12-03-201308-03-201310,00067.00ซื้อ
ยงยุทธ เสฏฐวิวรรธน์เสฏฐวิวรรธน์คู่สมรสหุ้นสามัญ12-03-201311-03-201310,00066.75ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ13-03-201313-03-201320,00065.00ซื้อ
ยงยุทธ เสฏฐวิวรรธน์เสฏฐวิวรรธน์คู่สมรสหุ้นสามัญ14-03-201314-03-201330,00066.42ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ20-03-201319-03-201310,00064.00ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ20-03-201320-03-201310,00062.00ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ22-03-201321-03-201316,00060.09ซื้อ
พีระศักดิ์ บุญมีโชติบุญมีโชติผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-04-201329-03-20135,31764.25ขาย
พีระศักดิ์ บุญมีโชติบุญมีโชติผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-05-201320-05-201310,00062.50ขาย
พีระศักดิ์ บุญมีโชติบุญมีโชติผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-05-201322-05-20136,00065.50ขาย
ชาน ชู ชงชูผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-05-201327-05-201350,00064.25ขาย
ยงยุทธ เสฏฐวิวรรธน์เสฏฐวิวรรธน์คู่สมรสหุ้นสามัญ11-07-201308-07-20135,00056.00ซื้อ
สุทธิเดช อมรเกษมวงศ์อมรเกษมวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-11-201312-11-2013100,00062.13ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ14-11-201313-11-201316,00061.75ขาย
สุทธิเดช อมรเกษมวงศ์อมรเกษมวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-11-201313-11-20134,40062.75ขาย
สุทธิเดช อมรเกษมวงศ์อมรเกษมวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-11-201314-11-201340,88163.50ขาย
ยงยุทธ เสฏฐวิวรรธน์เสฏฐวิวรรธน์คู่สมรสหุ้นสามัญ27-11-201322-11-20135,00062.00ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ28-11-201327-11-201340,00064.00ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ29-11-201329-11-201320,00066.00ขาย
ชาน ชู ชงชูผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-12-201317-12-201350,00067.50ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ20-12-201319-12-201320,00069.00ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ25-12-201325-12-201320,00070.00ขาย
ยงยุทธ เสฏฐวิวรรธน์เสฏฐวิวรรธน์คู่สมรสหุ้นสามัญ08-01-201406-01-20145,00065.00ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ09-01-201408-01-201420,00064.75ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ22-01-201422-01-201420,00067.20ขาย
ชวน ตั้งจันสิริตั้งจันสิริคู่สมรสหุ้นสามัญ27-01-201423-01-2014200,00067.70ขาย
ยงยุทธ เสฏฐวิวรรธน์เสฏฐวิวรรธน์คู่สมรสหุ้นสามัญ24-01-201423-01-20145,00068.00ขาย
ชาน ชู ชงชูผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-04-201428-03-201450,00068.75ขาย
ชาน ชู ชงชูผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-04-201403-04-201450,00069.00ขาย
ชวน ตั้งจันสิริตั้งจันสิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-06-201419-06-2014100,00066.75ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ23-06-201423-06-201440,00064.62ซื้อ
ชวน ตั้งจันสิริตั้งจันสิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-07-201402-07-2014100,00064.75ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ28-07-201428-07-201420,00067.50ขาย
ยอร์ก ไอรัลไอรัลผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-09-201416-09-201425,00070.40ซื้อ
ยอร์ก ไอรัลไอรัลผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-09-201417-09-20141,50071.50ซื้อ
ยอร์ก ไอรัลไอรัลผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-10-201414-10-20146,50073.75ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-12-201402-12-20141,050,00088.10ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-12-201403-12-20141,000,00089.64ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-12-201404-12-2014387,80091.13ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-12-201408-12-2014689,96594.08ขาย
ยอร์ก ไอรัลไอรัลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-12-201425-12-20145,50090.25ซื้อ
พีระศักดิ์ บุญมีโชติบุญมีโชติผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-01-201530-12-201420,0000.00โอนออก
พีระศักดิ์ บุญมีโชติบุญมีโชติคู่สมรสหุ้นสามัญ07-01-201530-12-201420,0000.00รับโอน
พีระศักดิ์ บุญมีโชติบุญมีโชติผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-01-201505-01-201544,00022.30ซื้อ
กีรติ อัสสกุลอัสสกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ14-01-201512-01-201520,00021.70ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-01-201516-01-2015200,00022.65ขาย
พีระศักดิ์ บุญมีโชติบุญมีโชติผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-01-201516-01-2015440,00022.50ขาย
พีระศักดิ์ บุญมีโชติบุญมีโชติคู่สมรสหุ้นสามัญ20-01-201516-01-201580,00022.40ขาย
ยอร์ก ไอรัลไอรัลผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-02-201523-02-201548,0000.00แปลงเป็น N
ไกรสร จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-03-201513-03-201580,000,00020.00ขาย
ไกรสร จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-03-201518-03-201540,000,00020.00ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-03-201525-03-2015150,00020.10ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-03-201526-03-2015450,00020.09ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-03-201530-03-2015110,00020.14ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-04-201531-03-201590,00020.02ขาย
ไกรสร จันศิริจันศิริคู่สมรสหุ้นสามัญ22-05-201521-05-2015120,000,00020.00ขาย
กีรติ อัสสกุลอัสสกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ14-08-201513-08-201530,00016.90ซื้อ
ชู ชง ชานชงผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-11-201512-11-2015450,00017.50ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-11-201512-11-2015500,00017.50ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-11-201516-11-2015200,00017.50ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-12-201516-12-20152,000,00017.07ซื้อ
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-12-201521-12-20151,600,00016.55ซื้อ
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-12-201523-12-201550,00016.60ซื้อ
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-01-201604-01-2016550,00017.03ซื้อ
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-12-201528-12-2015350,00016.97ซื้อ
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201604-01-2016500,00016.76ซื้อ
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-01-201605-01-2016280,00016.70ซื้อ
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201606-01-2016220,00016.75ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-02-201624-02-2016950,00018.50ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-02-201624-02-20162,950,00019.27ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-02-201625-02-2016700,00019.16ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201602-03-20162,000,00020.00ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-03-201603-03-20161,000,00020.30ขาย
กีรติ อัสสกุลอัสสกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ17-05-201613-05-201650,00022.30ขาย
ชาน ชู ชงชูผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-06-201617-06-2016200,00021.50ซื้อ
ชาน ชู ชงชูผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-06-201624-06-2016200,00021.45ซื้อ
ชาน ชู ชงชูผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-07-201630-06-2016400,00021.95ขาย
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-09-201602-09-20165,000,00020.44ซื้อ
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-09-201605-09-20162,500,00020.43ซื้อ
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-11-201610-11-20162,000,00021.50ซื้อ
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-11-201611-11-20163,000,00021.80ซื้อ
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-12-201630-11-20163,000,00020.42ซื้อ
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-12-201601-12-20163,500,00020.47ซื้อ
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-12-201607-12-20162,500,00020.50ซื้อ
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-12-201602-12-20161,000,00020.51ซื้อ
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-12-201609-12-20166,407,70020.55ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-01-201718-01-201715,60021.20ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-01-201720-01-2017684,40021.20ขาย
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-02-201723-02-2017800,00019.63ซื้อ
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201702-03-2017600,00020.50ซื้อ
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-03-201703-03-20171,000,00020.48ซื้อ
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-03-201706-03-2017700,00020.40ซื้อ
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-03-201707-03-20171,000,00020.36ซื้อ
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-03-201709-03-2017130,10020.40ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-03-201714-03-2017100,00021.40ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-03-201715-03-2017110,50021.40ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-03-201724-03-2017200,00021.25ขาย
กีรติ อัสสกุลอัสสกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ29-03-201724-03-201750,00021.20ซื้อ
ยงยุทธ เสฏฐวิวรรธน์เสฏฐวิวรรธน์คู่สมรสหุ้นสามัญ15-05-201711-05-201725,00020.60ซื้อ
ยงยุทธ เสฏฐวิวรรธน์เสฏฐวิวรรธน์คู่สมรสหุ้นสามัญ22-06-201720-06-201746,80021.60ขาย
ยงยุทธ เสฏฐวิวรรธน์เสฏฐวิวรรธน์คู่สมรสหุ้นสามัญ15-08-201709-08-201747,00019.80ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ31-08-201717-08-2017151,90019.70ซื้อ
ยงยุทธ เสฏฐวิวรรธน์เสฏฐวิวรรธน์คู่สมรสหุ้นสามัญ22-09-201719-09-201747,00020.30ขาย
ยงยุทธ เสฏฐวิวรรธน์เสฏฐวิวรรธน์คู่สมรสหุ้นสามัญ28-09-201725-09-201747,00019.70ซื้อ
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-10-201728-09-201718,000,0000.00โอนออก
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-10-201728-09-201718,000,0000.00รับโอน
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-10-201702-10-201742,000,0000.00โอนออก
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-10-201702-10-201742,000,0000.00รับโอน
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ19-10-201719-10-2017153,50019.50ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ09-11-201707-11-2017468,40019.17ซื้อ
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-11-201707-11-20175,000,0000.00โอนออก
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-11-201707-11-20175,000,0000.00รับโอน
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-12-201722-12-20171,000,00019.30ซื้อ
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-12-201725-12-20171,000,00019.30ซื้อ
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-12-201726-12-20171,000,00019.28ซื้อ
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201727-12-2017580,00019.30ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ28-12-201728-12-2017156,70019.60ขาย
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-12-201728-12-2017500,00019.30ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ04-01-201803-01-2018155,00020.20ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ17-01-201817-01-2018153,50020.70ขาย
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-02-201826-02-20181,800,00020.60ขาย
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-02-201827-02-2018500,00020.70ขาย
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-03-201821-02-20182,000,00020.57ขาย
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-03-201805-03-2018400,00020.50ขาย
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-03-201812-03-2018600,00020.12ขาย
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-03-201814-03-2018500,00020.10ขาย
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-03-201815-03-201820,000,00020.00ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ05-04-201803-04-2018100,00018.20ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ05-04-201804-04-2018151,90019.70ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ12-04-201811-04-2018119,60018.91ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ19-04-201818-04-2018154,20019.08ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ30-04-201827-04-2018162,60018.40ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ25-04-201824-04-2018313,40018.99ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ25-04-201825-04-2018159,20018.80ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ28-06-201827-06-2018348,00017.20ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ20-07-201819-07-2018180,30016.60ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ24-07-201823-07-2018183,60016.30ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ08-08-201807-08-2018183,60018.00ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ09-08-201808-08-2018180,30018.00ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ17-08-201816-08-2018178,10018.40ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3