TVI 5 ( 0.07 1.41% )

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ TVI “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ประพิทย์ ธีระประยุติธีระประยุติผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-08-201224-07-201210,0005.55ซื้อ
ประพิทย์ ธีระประยุติธีระประยุติผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-08-201201-08-201210,0006.60ขาย
มงคล เปาอินทร์เปาอินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-08-201207-08-201264,40012.00ขาย
เสริมสุข สวัสดิ์โยธินสวัสดิ์โยธินผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-11-201223-08-201222,0009.85ขาย
มงคล เปาอินทร์เปาอินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-08-201227-08-201250,00012.00ขาย
เสริมสุข สวัสดิ์โยธินสวัสดิ์โยธินผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-11-201227-08-201250,00011.76ขาย
มงคล เปาอินทร์เปาอินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201205-10-201220,00010.70ขาย
จีรพันธ์ อัศวะธนกุลอัศวะธนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-03-201304-03-20132,900,00011.00ซื้อ
มงคล เปาอินทร์เปาอินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-04-201304-04-201350,00011.20ซื้อ
มงคล เปาอินทร์เปาอินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-05-201323-05-201340,00018.80ซื้อ
มงคล เปาอินทร์เปาอินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-11-201414-11-201420,00012.70ซื้อ
มงคล เปาอินทร์เปาอินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-12-201409-12-201420,00011.30ซื้อ
มงคล เปาอินทร์เปาอินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-05-201515-05-2015100,0007.53ขาย
มงคล เปาอินทร์เปาอินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-05-201518-05-201570,0007.29ซื้อ
มงคล เปาอินทร์เปาอินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-05-201526-05-201530,0007.00ซื้อ
มงคล เปาอินทร์เปาอินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-07-201513-07-201550,0006.30ขาย
อรอนงค์ โนนจุ้ยโนนจุ้ยผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-07-201522-07-2015100,0005.74ซื้อ
มงคล เปาอินทร์เปาอินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-07-201513-07-201550,0005.85ซื้อ
อรอนงค์ โนนจุ้ยโนนจุ้ยผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-07-201527-07-201520,6005.59ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3