UAC 5 ( -0.35 -6.14% )

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 11 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ UAC “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนาเสรีวิวัฒนาคู่สมรสหุ้นสามัญ23-01-201318-01-2013122,4008.35ซื้อ
นิลรัตน์ จารุมโนภาสจารุมโนภาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-08-201320-08-201330,0008.00ซื้อ
นิลรัตน์ จารุมโนภาสจารุมโนภาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-08-201321-08-201320,0008.00ซื้อ
กิตติ ชีวะเกตุชีวะเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-08-201327-08-201350,0007.70ซื้อ
กิตติ ชีวะเกตุชีวะเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-08-201328-08-201350,0007.65ซื้อ
กิตติ ชีวะเกตุชีวะเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-11-201321-11-201384,0008.18ซื้อ
กิตติ ชีวะเกตุชีวะเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-11-201322-11-201372,0008.20ซื้อ
กิตติ ชีวะเกตุชีวะเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-11-201325-11-201320,0008.05ซื้อ
นิลรัตน์ จารุมโนภาสจารุมโนภาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-11-201325-11-201320,0008.03ซื้อ
กิตติ ชีนะเกตุชีนะเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-01-201403-01-201430,0007.56ซื้อ
กิตติ ชีนะเกตุชีนะเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-01-201406-01-201436,5007.54ซื้อ
กิตติ ชีวะเกตุชีวะเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-01-201408-01-201413,0007.69ซื้อ
กิตติ ชีนะเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-03-201519-03-20151789.67ซื้อ
กิตติ ชีนะเกตุชีนะเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-03-201523-03-201550,0009.36ซื้อ
กิตติ ชีวกิตติกุลชีวกิตติกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-03-201524-03-201523,0009.07ซื้อ
กิตติ ชีนะเกตุชีนะเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-03-201525-03-201547,0008.90ซื้อ
กิตติ ชีวะเกตุชีวะเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-03-201526-03-2015146,0008.67ซื้อ
กิตติ ชีวะเกตุชีวะเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-03-201527-03-201589,1008.17ซื้อ
กิตติ ชีวะเกตุชีวะเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-03-201527-03-20154,3008.17ซื้อ
กิตติ ชีวะเกตุชีวะเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-04-201501-04-201523,8007.87ซื้อ
กิตติ ชีวะเกตุชีวะเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-06-201502-06-201525,0007.20ซื้อ
กิตติ ชีวะเกตุชีวะเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201503-06-20151,0007.20ซื้อ
กิตติ ชีวะเกตุชีวะเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-07-201506-07-201531,2007.33ซื้อ
กิตติ ชีวะเกตุชีวะเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-08-201521-08-201540,0006.26ซื้อ
กิตติ ชีวะเกตุชีวะเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-08-201524-08-2015149,1006.13ซื้อ
กิตติ ชีวะเกตุชีวะเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-08-201525-08-2015281,0005.93ซื้อ
นิลรัตน์ จารุมโนภาสจารุมโนภาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-08-201525-08-201530,0006.05ซื้อ
นิลรัตน์ จารุมโนภาสจารุมโนภาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-08-201526-08-201533,6006.00ซื้อ
กิตติ ชีวะเกตุชีวะเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-09-201531-08-20152,0006.00ซื้อ
กิตติ ชีวะเกตุชีวะเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-09-201501-09-20155,0005.95ซื้อ
กิตติ ชีวะเกตุชีวะเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-09-201502-09-20154,0005.95ซื้อ
นิลรัตน์ จารุมโนภาสจารุมโนภาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-09-201502-09-20157,0005.90ซื้อ
กิตติ ชีวะเกตุชีวะเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-09-201515-09-201527,0006.26ซื้อ
กิตติ ชีวะเกตุชีวะเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-09-201516-09-201540,0006.20ซื้อ
กิตติ ชีวะเกตุชีวะเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-09-201517-09-201529,0006.31ซื้อ
กิตติ ชีวะเกตุชีวะเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-09-201522-09-201512,0006.23ซื้อ
กิตติ ชีวะเกตุชีวะเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-10-201530-09-201525,0006.15ซื้อ
กิตติ ชีวะเกตุชีวะเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-12-201503-12-2015109,0005.98ซื้อ
กิตติ ชีวะเกตุชีวะเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-12-201509-12-201542,5005.70ซื้อ
กิตติ ชีวะเกตุชีวะเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-12-201511-12-201530,0005.65ซื้อ
กิตติ ชีวะเกตุชีวะเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-12-201514-12-201577,0005.49ซื้อ
กิตติ ชีวะเกตุชีวะเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-12-201515-12-201518,0005.50ซื้อ
กิตติ ชีวะเกตุชีวะเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-12-201521-12-20159,7005.54ซื้อ
กิตติ ชีวะเกตุชีวะเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-12-201522-12-201562,6005.40ซื้อ
กิตติ ชีวะเกตุชีวะเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-12-201523-12-20152,0005.48ซื้อ
กิตติ ชีวะเกตุชีวะเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-12-201524-12-20156,0005.47ซื้อ
กิตติ ชีวะเกตุชีวะเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-12-201528-12-201522,3005.57ซื้อ
กิตติ ชีวะเกตุชีวะเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-12-201529-12-201524,0005.53ซื้อ
กิตติ ชีวะเกตุชีวะเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-01-201630-12-201511,5005.50ซื้อ
กิตติ ชีวะเกตุชีวะเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-01-201604-01-201614,7005.60ซื้อ
กิตติ ชีวะเกตุชีวะเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201606-01-20165,0005.57ซื้อ
กิตติ ชีวะเกตุชีวะเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201607-01-201624,9005.48ซื้อ
กิตติ ชีวะเกตุชีวะเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-01-201608-01-20166,6005.52ซื้อ
กิตติ ชีวะเกตุชีวะเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-01-201611-01-20164,1005.61ซื้อ
กิตติ ชีวะเกตุชีวะเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-01-201612-01-201621,3005.52ซื้อ
กิตติ ชีวะเกตุชีวะเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-01-201613-01-201630,0005.60ซื้อ
กิตติ ชีวะเกตุชีวะเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-01-201614-01-20168,1005.60ซื้อ
กิตติ ชีวะเกตุชีวะเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-01-201615-01-201631,0005.57ซื้อ
กิตติ ชีวะเกตุชีวะเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-01-201618-01-201612,8005.58ซื้อ
กิตติ ชีวะเกตุชีวะเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-01-201619-01-20163,0005.60ซื้อ
กิตติ ชีวะเกตุชีวะเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-01-201620-01-201625,000,0000.00โอนออก
กิตติ ชีวะเกตุชีวะเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-01-201620-01-201625,000,0000.00โอนออก
ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนาเสรีวิวัฒนาคู่สมรสหุ้นสามัญ21-01-201620-01-201620,060,0170.00โอนออก
กิตติ ชีวะเกตุชีวะเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-01-201620-01-201612,0005.55ซื้อ
กิตติ ชีวะเกตุชีวะเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-01-201621-01-201630,0005.55ซื้อ
กิตติ ชีวะเกตุชีวะเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-01-201622-01-20162,0005.55ซื้อ
กิตติ ชีวะเกตุชีวะเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-03-201608-03-2016102,9005.33ซื้อ
นิลรัตน์ จารุมโนภาสจารุมโนภาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-03-201608-03-201612,0005.27ซื้อ
กิตติ ชีวะเกตุชีวะเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-03-201609-03-201670,3005.30ซื้อ
กิตติ ชีวะเกตุชีวะเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-03-201611-03-201646,0005.35ซื้อ
กิตติ ชีวะเกตุชีวะเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-03-201614-03-201618,0005.30ซื้อ
กิตติ ชีวะเกตุชีวะเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-03-201615-03-201624,0005.26ซื้อ
กิตติ ชีวะเกตุชีวะเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-03-201624-03-201627,0005.47ซื้อ
กิตติ ชีวะเกตุชีวะเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-03-201625-03-201627,0005.47ซื้อ
กิตติ ชีวะเกตุชีวะเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-03-201628-03-201629,0005.48ซื้อ
กิตติ ชีวะเกตุชีวะเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-03-201629-03-20163,0005.50ซื้อ
กิตติ ชีวะเกตุชีวะเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-08-201616-08-201668,0007.15ซื้อ
กิตติ ชีวะเกตุชีวะเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-08-201618-08-201656,0007.08ซื้อ
กิตติ ชีวะเกตุชีวะเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-09-201608-09-201669,6006.42ซื้อ
กิตติ ชีวะเกตุชีวะเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-09-201609-09-201637,0006.15ซื้อ
กิตติ ชีวะเกตุชีวะเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-09-201612-09-201617,8006.22ซื้อ
กิตติ ชีวะเกตุชีวะเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-09-201614-09-20163,0006.33ซื้อ
กิตติ ชีวะเกตุชีวะเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-06-201731-05-2017106,0005.47ซื้อ
นิลรัตน์ จารุมโนภาสจารุมโนภาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-12-201704-12-201795,0004.98ซื้อ
กิตติ ชีวะเกตุชีวะเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201804-06-201825,0004.98ซื้อ
กิตติ ชีวะเกตุชีวะเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-06-201808-06-201810,3004.97ซื้อ
กิตติ ชีวะเกตุชีวะเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-06-201813-06-20185,0004.96ซื้อ
กิตติ ชีวะเกตุชีวะเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-06-201819-06-20185,0004.84ซื้อ
ชัชพล ประสพโชคประสพโชคผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-06-201822-06-20184,1004.78ซื้อ
กิตติ ชีวะเกตุชีวะเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-06-201825-06-201835,0004.71ซื้อ
ชัชพล ประสพโชคประสพโชคผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-06-201827-06-20183,0004.70ซื้อ
กิตติ ชีวะเกตุชีวะเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-07-201829-06-20184,7004.63ซื้อ
กิตติ ชีวะเกตุชีวะเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-07-201802-07-20187,8004.63ซื้อ
กิตติ ชีวะเกตุชีวะเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-07-201804-07-201816,2004.78ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3