UBIS 6 ( -0.15 -2.29% )

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ UBIS “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ณวรรธน์ ตริยพงศ์พัฒนาตริยพงศ์พัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-04-201211-04-2012250,0004.20ซื้อ
ณวรรธน์ ตริยพงศ์พัฒนาตริยพงศ์พัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-06-201311-06-2013250,0005.90ซื้อ
ณวรรธน์ ตริยพงศ์พัฒนาตริยพงศ์พัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-06-201417-06-2014250,0004.96ซื้อ
สมชัย เหลืองนทีเทพเหลืองนทีเทพผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-01-201527-01-201521,597,7505.00ขาย
ดั๊ก ราสิคราสิคผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-02-201519-02-20151,218,0005.00ขาย
พงศธร ทั่งวัฒโนทัยทั่งวัฒโนทัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-02-201519-02-20151,218,0005.00ซื้อ
ณวรรธน์ ตริยพงศ์พัฒนาตริยพงศ์พัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-02-201519-02-2015250,0006.00ซื้อ
ธเนศร์ ธำรงลักษณ์ธำรงลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-03-201527-02-2015608,2510.00โอนออก
ธเนศร์ ธำรงลักษณ์ธำรงลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-03-201502-03-20152,553,4480.00โอนออก
สุรชาติ พงษ์ภัทรินทร์พงษ์ภัทรินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-03-201505-03-20157,342,8000.00โอนออก
สวง ทั่งวัฒโนทัยทั่งวัฒโนทัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-03-201516-03-20159,344,9505.50ขาย
สวง ทั่งวัฒโนทัยทั่งวัฒโนทัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-03-201517-03-20159,000,0005.50ขาย
สวง ทั่งวัฒโนทัยทั่งวัฒโนทัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-03-201518-03-201532,990,0005.50ขาย
สวง ทั่งวัฒโนทัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-03-201519-03-20157657.65ขาย
พงศธร ทั่งวัฒโนทัยทั่งวัฒโนทัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-04-201509-04-201513,420,5006.85ขาย
ณวรรธน์ ตริยพงศ์พัฒนาตริยพงศ์พัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-07-201520-07-201530,0006.80ซื้อ
ณวรรธน์ ตริยพงศ์พัฒนาตริยพงศ์พัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-07-201527-07-201530,0006.30ซื้อ
สว่าง ทั่งวัฒโนทัยทั่งวัฒโนทัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-03-201624-03-20161,400,0000.00รับโอน
วิโรจน์ ทั่งพิทักษ์ไพศาลทั่งพิทักษ์ไพศาลผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-11-201617-11-2016800,0005.40ขาย
พวงเงิน กาญจน์รักษ์กาญจน์รักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201702-06-201710,0008.55ขาย
ศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุลปิยทัสสีกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-03-201821-03-20183,889,5625.00โอนออก
ศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุลปิยทัสสีกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-03-201821-03-20183,889,5625.00โอนออก
ศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุลปิยทัสสีกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-03-201821-03-20183,889,5625.00ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3