UKEM 3 ( 0.02 0.63% )

บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 18 ตุลาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ UKEM “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
กาญจนา สุวรรณนภาศรีสุวรรณนภาศรีผู้จัดทำใบสำคัญแสดง08-03-201307-03-201315,000,0001.20ขาย
กาญจนา สุวรรณนภาศรีสุวรรณนภาศรีผู้จัดทำใบสำคัญแสดง29-04-201326-04-20135,000,0001.35ขาย
กาญจนา สุวรรณนภาศรีสุวรรณนภาศรีผู้จัดทำใบสำคัญแสดง18-12-201317-12-20138,000,0000.69ขาย
กาญจนา สุวรรณนภาศรีสุวรรณนภาศรีผู้จัดทำใบสำคัญแสดง15-08-201413-08-201411,000,0000.75ขาย
กาญจนา สุวรรณนภาศรีสุวรรณนภาศรีผู้จัดทำใบสำคัญแสดง03-09-201402-09-20146,000,0000.87ขาย
กาญจนา สุวรรณนภาศรีสุวรรณนภาศรีผู้จัดทำใบสำคัญแสดง30-09-201425-09-20144,000,0001.10ขาย
พีรเจต สุวรรณนภาศรีสุวรรณนภาศรีผู้จัดทำใบสำคัญแสดง30-09-201425-09-20144,000,0001.10ซื้อ
กาญจนา สุวรรณนภาศรีสุวรรณนภาศรีผู้จัดทำใบสำคัญแสดง09-10-201407-10-20144,000,0000.87ขาย
ปิยะดา สุวรรณนภาศรีสุวรรณนภาศรีผู้จัดทำใบสำคัญแสดง09-10-201407-10-20141,000,0000.87ซื้อ
ปิยะนันท์ สุวรรณนภาศรีสุวรรณนภาศรีผู้จัดทำใบสำคัญแสดง09-10-201407-10-20141,000,0000.87ซื้อ
พีรพล สุวรรณนภาศรีสุวรรณนภาศรีผู้จัดทำใบสำคัญแสดง09-10-201407-10-20141,000,0000.87ซื้อ
สุธิดา สุวรรณนภาศรีสุวรรณนภาศรีผู้จัดทำใบสำคัญแสดง09-10-201407-10-20141,000,0000.87ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3