UOBKH 6 ( -0.05 -0.83% )

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 16 มิถุนายน 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ UOBKH “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
วิโรจน์ ตั้งเจตนาพรตั้งเจตนาพรผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-03-201313-03-2013425,0000.00โอนออก
เช็ค เต็ค ตันเต็คผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-05-201315-05-2013312,4005.50ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3